Hvorfor en indsats for at få veteraner i civil beskæftigelse?

Danmarks udsendte finder ikke altid vej til et civilt job efter endt tjeneste. Det landsdækkende projekt ”Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse” er gennemført for at bane vejen for, at flere ledige veteraner får fast tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Beskæftigelsesministeren og aftaleparterne bag satspuljen besluttede i forbindelse med udmøntningen af satspuljemidlerne på beskæftigelsesområdet i 2017 at afsætte midler til en fire-årig indsats for ledige veteraner. Målet med indsatsen var at hjælpe veteraner uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet med at få kontakt til virksomheder og det civile arbejdsmarked.  

Udsnit af aftaleteksten:

”Overgangen mellem militæret og arbejdsmarkedet kan være en udfordring, og nogle veteraner kan have brug for hjælp til at omsætte de kompetencer, de har erhvervet sig i militæret til civile kompetencer i form af eksempelvis et godt CV. Dertil er nogle veteraner også udfordret ved, at deres militære karriere ikke har bidraget med et aktivt netværk i erhvervslivet, som de kan trække på i forbindelse med jobsøgning.”

Projektet ”Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse” blev sat i værk for at imødegå de behov og udfordringer, som afholder ledige veteraner fra at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Cabi har været projektejer og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering finansierede.  

Følgegruppen bag Veteraner i job

Syv engagerede medlemmer har været med i den landsdækkende følgegruppe bag "Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse". Følgegruppen har medvirket til at kvalificere projektet undervejs ved at bidrage med aktuel viden, samt formidling af viden om projektet til egne netværk. 

Medlemmer i følgegruppen

  • Thomas Johan Rosenlund Krohn, Veterancentret
  • Kurt Brantner, HKKF - Hærens Konstabel- og Korporalforening
  • Maria Bille Høeg, Dansk Arbejdsgiverforening 
  • Claus Bergman Hansen, KLAPjob
  • Finn Winkler, Interforce
  • Klaus Bolving, CenSec
  • Morten Thor Christensen, Værnsfælles Forsvarskommando, Flyvestation Karup.


Ni regionale task forces blev dannet for at bane vejen for flere veteraner i job

Lokale Task Forces påtog sig at medvirke til at få flere veteraner i civil beskæftigelse. Arbejdet har blandt andet bestået i at fremme en bedre koordinering af indsatserne for få veteraner i job, i at etablere og forankre netværk til formålet samt at støtte virksomheder og veteraner i onboarding-processen. Medlemmerne af de ni task forces har været lokale virksomheder, veteranforeninger, jobcentre og andre relevante aktører. 

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet. 

Metode og værktøj

Værktøjer til beskæftigelse

De fire koncepter er udarbejdet og afprøvet af Cabi gennem indsatsen ”Fra brændpunkt til beskæftigelse – veteraner i job” 2017-2020.

Læs mere om koncepterne her