Arbejdspladsvurdering - APV

I reglerne om arbejdsmiljø er det et grundlæggende krav, at virksomheder skal planlægge, tilrettelægge og udføre alt arbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det betyder, at sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen skal vurderes og virksomheden skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

Love

Bekendtgørelser

  • Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1234 af 29/10 2018 om arbejdets udførelse, kap. 2a

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

I arbejdspladsvurderingen skal virksomheden beskrive, hvordan alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdspladsvurderingens omfang afhænger blandt andet af, hvor komplicerede arbejdsmiljøforholdene er, af arbejdets art samt af virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingens omfang afhænger også af de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer samt arbejdsmetoder og -processer, som virksomheden bruger.

Kravet om at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering gælder alle arbejdsgivere med ansatte. Kravet gælder også, når der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løst arbejde.

Arbejdspladsvurderingen er virksomhedens eget redskab og skal ikke sendes til eller godkendes af Arbejdstilsynet, men skal være til rådighed i virksomheden for virksomhedens egen ledelse, ansatte og for Arbejdstilsynet.

Fritagelse for APV og AMO

Arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter for en almennyttig forening, der ikke har en fortjeneste som formål, er fritaget fra krav om arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO). Det frivillige arbejde er fortsat omfattet af arbejdsmiljølovens øvrige bestemmelser.

Arbejdspladsvurderingens indhold

En arbejdspladsvurdering skal indeholde følgende elementer:

  • en identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
  • en beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • en prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Kravet om at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering gælder alle arbejdsgivere med ansatte - også, når der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løsarbejde.

Selvstændige uden ansatte, fx håndværksmestre eller selvstændige konsulenter, er dog ikke omfattet af kravet. Virksomheder, hvor arbejdet udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som tilhører hans husstand, skal heller ikke udarbejde en arbejdspladsvurdering.

Inddragelse af medarbejderne

Virksomheden skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderne, når arbejdspladsvurderingen udarbejdes, gennemføres og senere revideres.

En repræsentant for arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderne skal via en påtegning af arbejdspladsvurderingen dokumentere, at de har været inddraget.

Sagkyndig bistand

Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra særligt sagkyndige, fx arbejdsmiljørådgivere, hvis virksomheden ikke selv har den fornødne indsigt til at udarbejde en arbejdspladsvurdering.

Det kan fx være hjælp til at vælge kortlægningsmetode og løsningsforslag, eller hjælp til at indlede processen. Selv om virksomheden indhenter bistand udefra, er det stadig arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes en fyldestgørende arbejdspladsvurdering.

Tilsyn

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om virksomheden har udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering, om den er tilgængelig, og om medarbejderne i virksomheden har deltaget i planlægningen og gennemførelsen.

Revision af arbejdspladsvurderingen

Arbejdspladsvurderingen skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, i arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, som har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hver 3. år.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.