Udvikling af medarbejdere i fleksjob

Udvikling i jobbet er en naturlig del af den løbende dialog med alle medarbejdere - også for medarbejdere ansat i fleksjob.

Et fleksjob behøver ikke at være statisk. Medarbejderens skånebehov og arbejdsevne kan ændre eller udvikle sig ligesom jeres behov som virksomhed. Opgaven er at få fleksjobbet til at matche behov og udviklingsmuligheder i jeres virksomhed.

Som arbejdsgiver kan du arbejde med udvikling af jobbet på flere forskellige måder.

Øgning af timetal

Langt de fleste medarbejdere ansat i fleksjob har nedsat arbejdstid, så de møder på arbejde mindre end 37 timer om ugen. Det er en del af medarbejderens skånehensyn.

I har dog altid mulighed for at øge timetallet, hvis både medarbejder og virksomhed er enige om, at et øget timetal kan hænge sammen med de nødvendige skånehensyn.

Større arbejdsintensitet - effektiv arbejdstid

Behovet for skånehensyn kan forandre sig, enten fordi medarbejderen i fleksjobbet får det bedre eller værre. Det kan få indflydelse på arbejdsintensiteten, den såkaldt effektive arbejdstid, som enten kan sættes op eller ned afhængigt af medarbejderens situation.

En større arbejdsintensitet betyder, at medarbejderen bliver i stand til at yde mere i de timer, medarbejderen er på arbejde. Der kan fx være tale om højere arbejdstempo eller behov for færre pauser i løbet af arbejdsdagen.

Udvidelse af arbejdsområder

Jobbet kan udvikles ved at udvide arbejdsområderne eller opgaveporteføljen. Det gør I - som ved alle andre medarbejdere - ved en gensidig aftale medarbejder og virksomhed imellem.

Der kan dog være grænser for, hvor mange forskellige arbejdsopgaver medarbejderen kan overskue, og der kan være bestemte arbejdsopgaver, som I ikke kan udvide med, fordi det strider mod de skånehensyn, der skal tages. Tag derfor altid en snak med medarbejderen om de nødvendige hensyn, der skal tages.

Uanset om I taler udvikling allerede fra starten af fleksjob-ansættelsen eller venter med det, til medarbejderen er mere fortrolig med jobbet, kan I fra begyndelsen signalere, at udvikling er en naturlig del af den løbende dialog med ALLE medarbejdere.

REDSKABER

Her får du et udvalg af redskaber, du kan anvende i din dialog med og opfølgning på de medarbejdere, du har ansat i fleksjob:

1. Tillægsspørgsmål til MUS

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder om udvikling i det konkrete job. Det er også et oplagt sted at tale om udvikling for og med medarbejdere ansat i fleksjob.

Når du afholder MUS med en medarbejder i fleksjob, skal du være opmærksom på de skånehensyn, der er i det konkrete fleksjob. Derfor kan du med fordel benytte dig af en række tillægsspørgsmål i samtalen, som sikrer, at I tænker udviklingsmulighederne sammen med behovet for skånehensyn.

Download pdf med tillægsspørgsmål til MUS

2. Individuelt udviklingsskema

Denne type skema kan både anvendes i den løbende dialog med medarbejderen og i forbindelse med den individuelle MUS. Det er med til at synliggøre bredden i medarbejderens opgaveløsning og anskueliggør samtidig den generelle udvikling i fleksjobbet.

Download eksemplar af udviklingsskemaet

- anvend det ved MUS med din fleksjob-medarbejder.

3. Udviklingsskema

Grundfos anvender et udviklingsskema i den løbende opfølgning på fleksjobansættelser og i forbindelse med MUS.

Skemaet oplister opgaver inden for et givent arbejdsområde eller en afdeling med angivelse af, i hvilken grad de forskellige medarbejdere kan udføre opgaverne i afdelingen. Skemaet er ikke et statisk værktøj, men kan ændres løbende ved:

  • Nye opgaver
  • Opgaver, som forsvinder
  • Nye medarbejdere
  • Forandringer i skånehensyn.

Download eksemplar af skemaet

- anvend det i din egen opfølgning på dine medarbejdere i fleksjob.

Beregn løn i fleksjob

På star.dk finder du en lønberegner, hvor du kan regne på, hvad et øget timetal betyder for medarbejderens samlede indtægt i netop jeres tilfælde.

Beregneren er vejledende.

Prøv beregner

-

Brug jobcentret

Jobcentret kan hjælpe med at få øje på udviklingsmulighederne i et fleksjob i forhold til timetal, arbejdsopgaver eller intensitet.

Her kan du også få mere at vide om de handicapkompenserende ordninger, hvis fx personlig assistance eller arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger er en mulig løsning for at fastholde medarbejderen i fleksjobbet eller udvikle fleksjobbet.

Hvis der er behov for en ny vurdering af arbejdsintensiteten, skal jobcentret altid kontaktes. Læs mere om den lovpligtige opfølgning fra jobcentret i forhold til fleksjobbets udvikling.

Opmærksomhedspunkter ved ændringer i jobbeskrivelsen

Vær opmærksom på følgende forhold, hvis du ændrer i jobbeskrivelsen, hvad enten det gælder timetal, arbejdsintensitet eller opgaver:

  • Hvis der sker væsentlige ændringer i fleksjobbet, er medarbejderen forpligtet til at kontakte jobcentret.
  • En væsentlig ændring betyder desuden, at jobkontrakten bør tilpasses.
  • Hvis du og din medarbejder er enige om det, kan I altid bede jobcentret foretage en ny vurdering af medarbejderens arbejdsevne, så der kan udarbejdes en ny fleksjobaftale.
  • Medarbejderen vil automatisk få reguleret sit fleksløntilskud, hvis indkomst fra arbejdsgiveren ændrer sig.

Husk desuden at være opmærksom på, at du fortsat tager de skånehensyn, som medarbejderen har behov for.

GODE RÅD

Brug de ni gode råd

Cabi har indsamlet erfaringer fra virksomheder, der med succes har arbejdet med udvikling i fleksjob. Ud fra disse har vi trukket ni gode råd, som du kan gå ud fra i dit eget arbejde med at udvikle på fleksjob og dine medarbejdere ansat i fleksjob.

1. Brug dit jobcenter

I alle jobcentre er der ansat jobkonsulenter, der skal hjælpe ledige i fleksjob.

De kender reglerne på området, og de kan hjælpe dig med at skrue en ansættelse rigtigt sammen.

2. Brug praktik

Det er meget vigtigt, at der er det rigtige match mellem arbejdsopgaver og skånehensyn.

Med en kort praktikperiode kan du og den potentielle medarbejder prøve af, om der er basis for et job.

3. Lav klare aftaler

Når du ansætter, kan I aftale, at der løbende skal følges op på, om timeantallet og arbejdsopgaverne skal ændres. God forberedelse og klare aftaler sætter gang i en god cyklus, og begge parter vil have øjnene åbne for mulighederne for at udvikle jobbet.

4. Tal sammen

Det behøver ikke at være så svært.

Husk at tale sammen - også under mere uformelle rammer end til det skemalagte møde - fx i kaffepausen, under frokosten eller bare, når I løser opgaver sammen.

5. Start i det små

Det kan være en god ide at begynde med små og overskuelige rutineopgaver.

Og senere kan I fylde andre og mere krævende opgaver på efterhånden, som din medarbejder i fleksjob får mere rutine i opgaveløsningen. 

6. Find motivationen

Tag udgangspunkt i, hvilke af de opgaver, vi har behov for at få løst, der motiverer medarbejderen til nye arbejdsopgaver eller øget timetal - fx særligt spændende arbejdsopgaver, følelse af at gøre en forskel, etc.

7. Følg op

Som leder skal du løbende være i dialog med dine medarbejdere i fleksjob om timeantal, arbejdsopgaver og arbejdsintensitet.

Sørg for, at I har faste møder, hvor I følger op. Særligt i begyndelsen kan det være en god ide at følge jobbet tæt.

8. Brug MUS-samtaler

MUS-samtalerne med dine medarbejdere er en oplagt mulighed til at få talt om, hvordan fleksjobbet kan udvikles.

Til glæde for virksomheden og den ansatte selv.

9. Få et eftersyn

Måske kan I ikke selv se, hvordan fleksjobbet kan udvikles. Her er det en god ide at få et møde med jobcentret og helst på jeres arbejdsplads.

Jobcentermedarbejderen kan tit se muligheder, I ikke selv har tænkt over, eller der kan være tilskudsordninger eller hjælpemidler, I ikke kender til.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre. Find dit lokale jobcenter

Kontakt vores rådgivere og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med. 

Viden og baggrund

Gode råd til fastholdelse

Få eksempler på fastholdelse på ordinære vilkår, via sociale kapitler eller ved fleksjob på særlige vilkår.

Se eksempler på fastholdelse
Viden og baggrund

Lovpligtig opfølgning

Jobcentret kan hjælpe med at få øje på udviklingsmulighederne i et fleksjob i forhold til timetal, arbejdsopgaver eller intensitet. Hvis der er behov for en ny vurdering af arbejdsintensiteten, skal jobcentret altid kontaktes.

Læs mere om den lovpligtige opfølgning