Beskæftigelsestilbud

Læs om reglerne for følgende af jobcenterets tilbud til udsatte ledige på vej mod beskæftigelse: virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats og vejledning og opkvalificering.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Beskæftigelsestilbuddene til ledige er samlet i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats under følgende overskrifter:

Tilsvarende tilbud findes til udlændinge i integrationsloven. 
Formålet med at give tilbud afhænger af, hvilken målgruppe der er tale om. Det kan være afklaring, opkvalificering m.v. For uddannelseshjælpsmodtagerne vil formålet som hovedregel være at understøtte dem på vejen til en egentlig uddannelse.

Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Annette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Min plan 

Forud for afgivelse af tilbud skal jobcentret udarbejde Min plan sammen med den ledige. Hvis Min plan er udarbejdet, og personen skal have et andet tilbud end det, der står i planen, skal den revideres.

Tilbudsperioden er begrænset af målgruppens ret til ydelse. Således er en forsikret ledig omfattet af reglerne for tilbud, så længe vedkommende er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Det samme gælder kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere.

Revalidender er omfattet, så længe de er omfattet af revalideringsbestemmelserne i aktivloven.

Uddannelsespålæg

Uddannelseshjælpsmodtagerne skal også have udarbejdet Min plan - i form af en uddannelsesplan med udgangspunkt i uddannelsespålægget. 

Rehabiliteringsplan

Personer, der deltager i et ressourceforløb og jobafklaringsforløb, har en indsatsplan (rehabiliteringsplanens indsatsdel), som omfatter alle de forskellige tilbud, der indgår i forløbet. Der kan fx både være tale om forløb efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud.  Der kan også gives behandlingstilbud m.v. efter fx serviceloven og sundhedsloven.

Regler om beskæftigelsestilbud

Reglerne om beskæftigelsestilbud finder man i beskæftigelsesloven, hvor de er rubriceret under fire hovedoverskrifter:

 • Virksomhedspraktik
 • Ansættelse med løntilskud
 • Nytteindsats
 • Vejledning og opkvalificering

Disse betegnelser bruges, hvad enten de retter sig mod almindelige ledige eller udlændinge (integration).

Målgrupper

Målgrupperne for beskæftigelsestilbuddene er:

 • Forsikrede ledige
 • Kontanthjælpsmodtagere (herunder overgangsydelsesmodtagere)
 • Uddannelseshjælpsmodtagere (herunder overgangsydelsesmodtagere)
 • Revalidender 
 • Sygedagpengemodtagere
 • Førtidspensionister
 • Modtagere af ledighedsydelse
 • Ansatte i fleksjob
 • Personer, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 • Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse

Den samlede tilbudsvifte

Der er for alle ordningerne en række betingelser for, hvor længe man kan være i ordningen, og hvilke tilskud der kan gives samt ydelsesniveauer. Der er ligeledes forskellige regler for, i hvilket omfang målgruppen er omfattet. For uddannelseshjælpsmodtagere gælder fx, at de er omfattet af alle fire tilbud, dog kan åbenlyst uddannelsesparate ikke få ansættelse med løntilskud.

1. Virksomhedspraktik  

Virksomhedspraktik er, som ordet siger, en praktik i en virksomhed, med henblik på at deltageren bliver afklaret, optrænet eller får afdækket kompetencer. Varigheden afhænger af, hvilken målgruppe der er tale om.

Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere har ret til selvfunden virksomhedspraktik.

2. Ansættelse med løntilskud

Ansættelse med løntilskud kan ske både i private og offentlige virksomheder. En ansættelse med løntilskud kan højst vare 12 måneder ved ansættelse i privat virksomhed og 6 måneder ved ansættelse i offentlig virksomhed

Forsikrede ledige og kontanthjælpemodtagere har ret til selvfundet løntilskud.

Se Den almindelige løntilskudsordning

3. Nytteindsats

Nytteindsats retter sig mod forsikrede ledige og kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, herunder personer, som modtager overgangsydelse. Formålet med nytteindsatsen er som udgangspunkt, at forsikrede ledige skal rådighedsafprøves, eller at ledige skal arbejde for deres ydelse.

Tilbuddet kan bestå i forskellige serviceopgaver eller kommunale projekter. Det skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre samfundsnyttigt arbejde.

4. Vejledning og opkvalificering

Tilbuddets indhold

 • Korte vejlednings- og afklaringsforløb
 • Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning.
 • Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb.

De forskellige målgrupper har ret til at få læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test har vist, at de har behov for et eller flere af de nævnte kurser.

Ufaglærte kontanthjælpsmodtagere og har desuden ret til tilbud om realkompetencevurdering. Tilsvarende gælder for forsikrede ledige over 30 år.

Se Vejledning og opkvalificering.

Der er for alle ordningerne en række betingelser for, hvor længe man kan være i ordningen, og hvilke tilskud der kan gives samt ydelsesniveauer.

Tilbud og indhold

Hvad tilbuddene konkret skal indeholde, er kun beskrevet i meget begrænset omfang i reglerne. Når man derfor skal undersøge, om tilbuddet er det rette, må man se på lovens formålsbeskrivelse for tilbuddet.

Inden der gives et tilbud, skal Min plan være udarbejdet, hvor der er opstillet mål, beskrevet aktiviteter og fordelt ansvar.

Personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb skal under Min plan have en indsatsplan, hvori tilbuddene indgår.

Når det gælder uddannelseshjælpsmodtagerne, tager Min plan udgangspunkt i uddannelsespålægget, og formålet med tilbuddene vil – når man ser bort fra de åbenlyst uddannelsesparate – være at understøtte valg af og opkvalificering til ordinær studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

Når det gælder udlændinge, skal der tillige foreligge en kontrakt, i hvilken de beskæftigelsesrettede tilbud fremgår.

Forskellige målgruppers rettigheder

Tilbudsperioden er begrænset af målgruppens ret til ydelse.

Således er en forsikret ledig omfattet af reglerne for tilbud, så længe vedkommende er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Det samme gælder kontanthjælpsmodtagere i forhold til kontanthjælpsberettigelsen.

Revalidender er omfattet, så længe de er omfattet af revalideringsbestemmelserne i aktivloven.

Kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og revalidender har ret til 4 ugers ferie, når de har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder. Ferien skal afholdes inden for de 12 efterfølgende måneder. Hvis kontanthjælpsmodtageren eller uddannelseshjælpsmodtageren har ret til feriegodtgørelse (feriepenge), skal denne ferie afholdes først. 

Personer, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb har ret til 5 ugers ferie efter 12 sammenhængende måneder på ressourceforløbsydelse.

Ansatte med løntilskud optjener ret til ferie efter de almindelige regler i ferieloven og er derfor ikke omfattet af de ovennævnte regler om ret til ferie.

Selvforsørgende ledige er omfattet, da jobcenteret kan (men ikke er forpligtet til at) give dem tilbud, men ingen ydelse. Disse er således ikke omfattet af en ydelseslov, men skal have løn, hvis de ansættes i løntilskudsjob.

Undtagelser for pligt

De forskellige målgrupper (herunder udlændinge) har ikke pligt til at deltage i tilbud, såfremt de:

 • Kan dokumentere, at de inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinært arbejde på fuld tid, på barsel eller overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension
 • Er omfattet af en arbejdsfordeling, eller kan dokumentere, at de er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.

Tillægsydelser

I forbindelse med tilbuddene kan jobcenteret yde tilskud til hjælpemidler, og de forskellige målgrupper har i forskelligt omfang ret til befordringsgodtgørelse og mulighed for godtgørelse til udgifter forbundet med tilbuddene. Der kan ligeledes ydes personlig assistance, hvis personen har et handicap, der berettiger til det, og behovet er der.

Læse-Selvtest er et online værktøj, der let og uformelt kan opfange læsevanskeligheder.
Testen kan benyttes af borgere og som screeningsværktøj af sagsbehandlere eller af virksomheder, der arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering af deres ansatte.
Det tager kun 10 minutter at gennemføre testen, og så er den anonym og gratis. 

Besøg selvtest.nu

Til top ^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1216 af 28/9 2023 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 9-13
 • Udlændinge og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1307 af 7/9 2020 om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven kap. 5-9
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 2408 af 13/12 2021 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Relateret indhold >>

Forenklet beskæftigelsesindsats

Ændringer i Loven betyder bl.a. færre og mere enkle proceskrav, flere digitale løsninger og ens regler på tværs af målgrupper. Få overblikket over, hvad det betyder for dit arbejde.

Læs mere

Borgere på kontanthjælp

Arbejder du inden for kontanthjælpsområdet, kan du her på siden finde fakta og inspiration til effektive indsatser for udsatte på kontanthjælpsområdet.

Læs mere

Meningsfulde praktikbeskrivelser

Vi har i denne guide samlet en række gode råd til dig, der arbejder i et jobcenter. Du får tips til og eksempler på, hvordan du laver en god beskrivelse af virksomhedspraktik.

Læs mere

Spørg Annette

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Annette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.