Case: Lægesekretær med sclerose bliver tilkendt fastholdelsesfleksjob

En 41-årig kvindelig lægesekretær har været ansat på det samme hospital i 11 år, da hun bliver diagnosticeret med dissemineret sclerose. Hun bliver fuldtidssygemeldt i marts måned, men vender vender delvist tilbage på virksomheden i maj måned samme år.

Jobcentrets virksomhedskonsulent er inde over den delvise raskmelding og følger løbende op på situationen.

Symptomerne bliver værre

Lægesekretæren begynder efter noget tid at orientere sig mod fleksjob, da hun gennem de seneste år har været ramt af seks attacks med deraf følgende helbredsmæssige vanskeligheder. Virksomhedskonsulenten er opmærksom på at orientere medarbejderen og virksomheden om de nye regler for fastholdelsesfleksjob i LAB § 70 b.

Medarbejderens væsentligste begrænsninger er: muskelsvækkelse, finmotoriske vanskeligheder, træthed, koncentrations- og hukommelsesbesvær. Symptomer som langsomt forværres.

Arbejdspladsen tilpasses

Hendes arbejdsplads bliver vurderet af arbejdsmediciner og fysioterapeut fra jobcentret og justeret, så den er ergonomisk hensigtsmæssigt indrettet. De anbefaler samtidig at afprøve forskellige hjælpemidler til forebyggende aflastning og en særlig opmærksomhed ved forværring af den helbredsmæssige tilstand. Jobcentrets handicapkonsulent har også vurderet mulighederne for at kompensere for hendes begrænsninger - bl.a. bevilges hun et rullebord til transport af journaler.

Jobfunktioner tilpasses

Virksomheden bidrager hele vejen igennem med forskellige typer af indsatser. Det drejer sig om nedsat timetal, fritagelse for belastende arbejdsopgaver som at bære journalbunker mellem kontorer, fritagelse for vagtarbejde og fritagelse for at tage telefoner. Hendes arbejdsfelt indskrænkes til udelukkende at udføre sekretærarbejde for én læge, og hun fritages fra månedlige sekretærmøder. Aftalerne justeres løbende og dokumenteres i personalesagen i forbindelse med opfølgning fra jobcentres virksomhedskonsulent.

Dokumentation samles

Senere i forløbet udarbejder virksomheden et skriftligt notat, der redegør for de tiltag, der er sat i værk siden første sygemelding. Den beskriver nøje de særlige vilkår, der har været sat i værk og de aftaler, der har været indgået løbende siden første sygemelding mellem medarbejder og arbejdsgiver. Aftalen beskriver kronologisk de initiativer, man har taget for at fastholde medarbejderen, og hvordan kolleger aktivt har bidraget til at aflaste og fritage. Notatet underskrives af parterne og forelægges jobcentret med henblik på bevilling af fastholdelsesfleksjob.

Jobcentret bevilger fastholdelsesfleksjob

Jobcentret vurderer, at medarbejderen opfylder tildelingskriterierne for bevilling af fleksjob. Jobcentret bevilger fleksjob i henhold til LAB § 70 b stk. 1 og 2 om fastholdelse på hidtidig arbejdsplads med 16 timer om ugen, idet jobcentret efter en konkret vurdering finder det dokumenteret, at ansøger også opfylder tildelingskriterne i LAB § 70.