Til virksomheder: Medarbejdere med et handicap

Blandt personer med et handicap er der i dag et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. Det kan være en fordel for virksomheder, som mangler arbejdskraft og kan finde vigtige kompetencer her. Det er en af flere måder, hvorpå virksomheder kan arbejde med S'et i ESG, og dermed få en mere mangfoldig arbejdsplads. 

Se først og fremmest på kompetencer

Fokuser på kompetencerne, hvis en person med et handicap er blandt ansøgerne til en stilling. Måske betyder handicappet ikke noget for det pågældende job. Mange personer med et handicap er ansat på helt almindelige vilkår.

Hvis handicappet har en betydning, kan der sikkert findes gode løsninger - eventuelt med hjælp fra jobcentret. Et handicap behøver ikke fylde noget, når de gode løsninger er fundet.

Syv råd, hvis en person med handicap søger jobbet 

 1. Undersøg om kompetencerne er til stede
 2. Afklar om handicappet har nogen betydning i arbejdsdagen
 3. Få ansøgerens løsningsforslag i spil, hvis der er brug for særlige vilkår
 4. Inddrag jobcentret, hvis der er brug for særlig støtte
 5. Lav klare aftaler om eventuelle skånehensyn
 6. Aftal om der er brug for at følge op på, hvordan det går
 7. Afklar om kollegaerne skal orienteres om eventuelle særlige hensyn.
-


Vær obs på, at sygdom er en privat sag i Danmark. Som arbejdsgiver må man godt spørge til, om ansøgeren har helbredsforhold, som har væsentlig betydning for, hvordan vedkommende kan varetage det konkrete job. 

Syv råd til at lede medarbejdere med usynlige handicap

1. Søg viden

Sæt dig ind i, hvad der kendetegner din medarbejders udfordringer. Men vær samtidig opmærksom på, at det er individuelt, hvad funktionsnedsættelsen indebærer, hvad den betyder for arbejdssituationen og dermed også, hvilken støtte, der kan være relevant.

2. Tag bestik af jeres relation

Har I et tillidsfuldt forhold? Så er det dig, der skal tage samtalerne med din medarbejder. Ellers er det bedre, at en anden, der har et tillidsfuldt forhold, der gør det.

3. Vær ikke bange for at spørge

For at kunne tage hensyn skal du vide, hvad du skal tage hensyn til. Spørg og lyt. Men husk at fortælle, at du spørger for at finde løsninger.

4. Find og afprøv løsninger sammen

Måske skal I prøve forskellige ting af. Skal arbejdspladsen skærmes? Er der brug for høreværn? Er der brug for hjælp til at strukturere arbejdsdagen. Lav en plan og juster den løbende.

5. Lav klar og tydelig forventningsafstemning

Sørg for, at I har klare aftaler om opgaveløsningen og rammerne omkring den. Hvem er kontaktperson i det daglige?

6. Afklar, hvad kollegaerne skal vide

Hvis de særlige hensyn eller aftalte rammer om medarbejderes arbejdssituation, har betydning for kollegaerne, er det vigtigt at afklare, hvad kollegaerne skal vide. Som minimum skal de vide det, der er nødvendigt for at de kan tage de relevante hensyn.

7. Søg hjælp, hvis der er behov for det

Hvis opgaven er større, end I selv umiddelbart kan klare, så søg hjælp ved medarbejderens jobcenter. De vil muligvis kunne hjælpe med fx personlig assistance eller særlige hjælpemidler.

- Mit bedste råd til virksomheder er, rekruttér bredt dvs. vurder ansøgere med et handicap på lige fod med andre. Det giver de bedste chancer for at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer.

Bente Nissen, seniorkonsulent i Cabi

Onboarding

Hvis der er tale om en medarbejder med en kognitiv udfordring, så find her gode råd til, hvordan I får en god start. 

Onboarding af personer med psykisk sårbarhed


Gratis informationspjece 

Brug pjecen til dialogen med virksomheder i din kommune, når I taler om kompensationsmuligheder for psykiske funktionsnedsættelser hos medarbejderne.

Efter udprint kan du på pjecens bagside tilføje dine egne kontaktoplysninger.

Så har de virksomheder, du giver pjecen til, altid dine oplysninger ved hånden, hvis de skal fastholde eller rekruttere en medarbejder med en funktionsnedsættelse.

Download pjecen

-

 

Særlig beskyttelse i Lov om forbud mod forskelsbehandling

Vær opmærksom på, at en person med et handicap er beskyttet af Lov om forbud mod forskelsbehandling. Det betyder, at man som arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle ansatte eller ansøgere negativt på grund af handicap.

Beskyttelsen kræver blandt andet, at du som arbejdsgiver undersøger mulighederne for rimelig tilpasning inden afskedigelsen, hvis afskedigelsen er begrundet i handicappet eller følgerne af handicappet.

Læs mere om 'Lov om forbud mod forskelsbehandling' i Cabis lovstof om handicappedes rettigheder

Rimelig tilpasning inden en eventuel afskedigelse

Du har som arbejdsgiver pligt til inden en evt. opsigelse af en medarbejder med et handicap at undersøge mulighederne for såkaldt rimelig tilpasning i forhold til medarbejderens konkrete behov.

Tilpasningen skal sikre, at medarbejderen fortsat kan varetage de væsentligste funktioner i jobbet, selvom vedkommende har et handicap.

Rimelig tilpasning kan fx være:

 • at nedsætte arbejdstiden
 • at ændre i arbejdsopgaver
 • omplacering til andet arbejde inden for samme stillingstype
 • personlig assistance (via jobcentret)
 • særlig indretning af lokaler, arbejdsudstyr eller inventar.

Om tilpasningen er rimelig afhænger af:

 • virksomhedens størrelse og økonomiske situation
 • stillingens karakter
 • omkostningerne ved tilpasningen
 • om der er mulighed for støtte gennem jobcentret
 • eventuel merbelastning af øvrige medarbejdere.

Afskedigelse af en medarbejder med et handicap

Man kan altid afskedige en medarbejder på et sagligt grundlag. Men er du kommet i den situation, at du må afskedige en medarbejder med et handicap, skal du være opmærksom på, at medarbejderen er omfattet af en særlig beskyttelse ifølge Lov om forbud mod forskelsbehandling.

Læs mere om afskedigelse af en medarbejder med handicap på star.dk

SPØRG CABI

Har du spørgsmål?

Cabis konsulenter kan hjælpe dig med de spørgsmål, du sidder med.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Viden og baggrund

Hjemmearbejde i jeres virksomhed

Det er ikke kun et medarbejdergode med hjemmearbejde. Det kan også løse nogle af de udfordringer, du måske står med som arbejdsgiver.

Læs mere
Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job ved hjælp af de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere