Progressionsmåling giver synlighed

Progressionsmåling kan være et godt ledelsesredskab til at give viden om, hvilke indsatser der er gode til at tackle specifikke udfordringer. Det giver dig som leder mulighed for at dimensionere indsatserne på et dokumenteret grundlag.

Fokus på progression og måling af progression er også afgørende i den enkelte borgers forløb. Det kan konkretisere og synliggøre udviklingen i forløbet og dermed også pege på de næste skridt i indsatsen. Borgeren får dermed et billede af, hvad der skal til for, at vedkommende rykker tættere på arbejdsmarkedet og kan dermed selv bedre tage styring.

Som virksomhed eller jobcentermedarbejder får du en sikkerhed for, at I får struktur i samtalen, kommer hele vejen rundt og bliver konkrete i jeres opfølgning på forløbet.

Kendskab til redskaberne

Det kræver kendskab til, hvordan de redskaber, der anvendes i samtalen med borgeren, skal bruges. Hvordan scorer man? Hvad indeholder de enkelte indikatorer?

Med et godt kendskab opnår I en fælles tilgang blandt medarbejderne til, hvordan der i praksis scores på progressionsskalaen. Det er vigtigt med en fælles forståelse af, hvad ”et femtal” for eksempel betyder.

Progression i virksomhedspraktik

I virksomhedspraktikken har arbejdet med progression stor betydning. Det kan bidrage til at tydeliggøre mål og delmål, og det kan bidrage til at konkretisere de små eller store delmål, som borgeren når. Samtidig hjælper et progressionsredskab også med at sikre, at I kommer rundt om alle relevante emner, og at der efterfølgende er et godt og relevant input til journalnotatet i borgerens sag.

Progressionsværktøjer styrker både motivationen, progressionen, og dokumentationen.

Vælg jeres redskab

Afklar hvilke indikatorer, I ønsker at måle på, og brug derefter et redskab, som honorerer dette. Indikatorerne kan fx være:

 • faglige kompetencer
 • sproglige kompetencer
 • fysik
 • sociale kompetencer
 • psykisk styrke eller
 • netværk.

I nogle forløb giver nogle af indikatorerne særlig mening, mens det i andre forløb kan være andre indikatorer, som er relevante og skal prioriteres. Hjælp borgeren med at få øje på de områder, som har betydning her og nu, og prioriter de områder, hvor der er gode muligheder for at opleve progression.

Visualisering giver fordele

At lave et skema, arbejde med skalaer, spindelvæv eller lignende er for mange borgere en god måde at visualisere udviklingen på. Progressionen bliver for mange borgere mere konkret, når I arbejder visuelt.

Nogle progressionsredskaber arbejder med en 5-trinsskala. Andre redskaber har en mere finmasket skala – fx en 20-trinsskala. Erfaringen er, at hvis man er langt fra arbejdsmarkedet, og der vil være tale om små skridt frem mod arbejdsmarkedet, så er det en god idé at vælge en finmasket skala. Det gør det lettere at få øje på de små skridt i forløbet, og hvordan udfordringerne mestres. Synlighed er en vigtig motivation.

Progressionsredskab som samtaleværktøj

Progressionsredskabet med de udvalgte indikatorer danner udgangspunkt for samtalen med borgeren. Samtalen skal tage konkret udgangspunkt i det aktuelle forløb og giver dermed mulighed for at diskutere følgende på de enkelte indikatorer:

 • hvad der er gået godt
 • hvordan man kan se udviklingen
 • hvad der har haft positiv indflydelse
 • hvad der skal arbejdes mere med
 • hvad der skal til for at gøre fremskridt
 • hvad er næste delmål
 • Hvad skal der til for at nå næste delmål

Hent eksempler på progressionsredskaber

Model til sagspræsentation (søstjernen)

Progressionsværktøjet kan hjælpe med at konkretisere og synliggøre udviklingen i jobindsatsen for borgeren.

-

Dialogværktøjer: Samtaleskema og opfølgning

Brug disse progressionsværktøjer til at sætte scenen for en god dialog og synliggøre progressionen over for borgeren. Skemaerne tager udgangspunkt i fem hovedområder og indeholder både hjælpespørgsmål og en skala, hvor borgeren og konsulenten i samarbejde kan markere, hvor borgeren er nu, og hvor næste delmål er placeret på skalaen. 

Samtaleskema:

Hent skema

Opfølgning på forløb:

Hent skema

Åbn filerne via linket og gem ned på dit eget drev. Du kan herefter fx indsætte dit eget logo, printe eller skrive direkte ind i skabelonen.

Kompetencekortet: Hvordan udvikler kompetencerne sig?

Brug kompetencekortet til at skabe overblik over udviklingen af kandidatens faglige, almene, personlige og sproglige kompetencer - og brug kortet til at sætte fokus på den nødvendige udvikling over tid. 

Kompetencekortet kan bruges til:

 • Afdækning af kandidatens faglige kunnen
 • Dialogværktøj i samarbejdet med kandidaten
 • Redskab til opfølgningssamtaler, så I sikrer udvikling
 • Dokumentation af de kompetencer, kandidaten tilegner sig i din virksomhed
 • Fremtidig reference for kandidaten

Download

Skriv direkte i dokumentet.

Mere inspiration til dit arbejde

Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) er et progressionsmålingsprojekt, som er gennemført af Væksthuset, en ekspertgruppe bestående af forskere og praktikere samt 10 jobcentre.

Projektet blev afsluttet i 2016, og efterfølgende er der løbende blevet udgivet publikationer fra projektet. I BIP har man udarbejdet et progressionskort, som ud over registrering i projektet, også kan bruges som et samtaleværktøj.

Her finder du progressionskortet og andre udgivelser fra projektet

Brug for gode råd og sparring omkring progressionsmåling?

Kontakt seniorkonsulent Bente Nissen og få svar på de spørgsmål, I sidder med. Det er gratis.