Understøt væksten i dit lokalområde, og sikr arbejde til dem, der står udenfor

Der udløses et stort, uudnyttet potentiale, hvis kommuner og lokale erhvervsorganisationer går sammen om at udvide de lokale virksomheders vækststrategier. Det gøres gennem rekruttering af borgere, der står på kanten af arbejdsmarkedet grundet bl.a. sygdom, handicap eller psykiske udfordringer.

Det handler om, at jobcentret får en større forståelse for virksomhedernes forretning og bundlinje, og at virksomhederne samtidig ser meningen i indsatsen i form af både vækst, socialt ansvar og bidrag til at udvikle arbejdskraften. 

Vi har her samlet alle de gode argumenter og strategiske organiseringsmuligheder, så I bliver klædt på til at understøtte væksten i jeres lokalområde.

Vend arbejdsmarkedspolitikken på hovedet

For at sikre lokale virksomheder kvalificeret arbejdskraft er der brug for, at virksomhederne i højere grad rekrutterer fra arbejdskraftreserven uden for arbejdsstyrken – med træningsbaner i form af bl.a. 

 • virksomhedspraktik
 • løntimer i kombination med praktik
 • ordinær ansættelse. 

Traditionelt er det borgerens kompetencer, der er udgangspunktet, når et job skabes. I stedet kan de involverede parter med fordel tage udgangspunkt i virksomhedernes behov for opgaveløsning. Det gøres ved, at traditionelle stillinger brydes ned til opgaver, som borgere fra kanten af arbejdsmarkedet kan løse eller trænes til at løse. Disse jobs skal både imødekomme virksomhedernes behov og de kvalifikationer, som personer fra kanten allerede har eller kan oplæres i at have.

Det er afgørende, at virksomhederne ser muligheden i at rekruttere fra kanten. Samtidig skal disse ledige borgerne udvikles og motiveres til at tage imod de åbninger og oplæringsmuligheder, der er i virksomhederne. 

Til dette kan der med fordel etableres et tværgående samarbejde. 

Hvordan kan et tværgående samarbejde etableres? 

De centrale partnere, der skal gå sammen i et fælles samarbejde, er oftest:

1) jobcentret 
2) erhvervsorganisationer 
3) og evt. virksomhederne.

En underliggende forudsætning er jobcentrets brobygning til social- og sundhedsindsatsen, som skal sikre den rette understøttelse til borgerne, så de kan begå sig i en virksomhed.

Jobcentret og erhvervsorganisationerne har i fællesskab til opgave at:

1) Kompetenceudvikle medarbejdere

Kompetenceudvikle medarbejdere i kommuner og erhvervsorganisationer i metoder og værktøjer til samarbejdet med borgere og virksomheder. 

2) Etablere virksomhedsnetværk 

Etablere et virksomhedsambassadørkorps og virksomhedsnetværk, hvor lokale virksomheder arbejder med at rekruttere uden for arbejdsstyrken og sprede viden og inspiration til øvrige virksomheder i lokalområdet.

Det kan desuden skabe værdi at etablere et erhvervsmentorkorps, hvor erhvervsmentorer i beskæftigelse hjælper ledige fra kanten med at skabe motivation og styrke jobsøgningskompetencer.   

3) Være opsøgende

Opsøge kontakter og etablere rekrutteringsaftaler, virksomhedspraktik m.m.

4) Samarbejde tværfagligt 

Udvikle tværfaglige samarbejdsformer og tilbud til borgere i samarbejde med social- og sundhedsområdet – fx via sundhedsindsatser

5) Samarbejde tværorganisatorisk

Der skal udvikles tværorganisatoriske samarbejdsformer mellem bl.a. kommuner, erhvervsorganisationer, de lokale faglige organisationer m.m.

Det er relevant i forbindelse med servicering af virksomhedernes behov for kompetencer og arbejdskraft.

6) Have styr på mødestruktur

Etablere en formaliseret mødestruktur med udviklingsgrupper og styregruppe. Mødestrukturen skal indeholde: 

 • monitorering af projektindsatser
 • udviklingstendenser på arbejdsmarkedet inden for brancherne, særligt hos dem, der mangler arbejdskraft. 
7) Have måltallene for øje

Sætte måltal for, hvor mange arbejdsstyrken skal udvides med, herunder måltal for: 

 • praktikker
 • lønnede timer
 • ordinære jobs mv.
 • virksomhedskontakter
 • virksomheder, der tager målgruppen ind. 

Styregruppens opgaver

Det er vigtigt at have en styregruppe til at styre et tværgående samarbejde. Det er den, der har teten, og den, der skal få øje på, når noget ikke fungerer i samarbejdet. 

I projekt Rekruttering fra Kanten har man oprettet en styregruppe, hvis opgaver spænder bredt.

Brug gerne opgaveeksemplerne herunder som inspiration til en nyoprettet styregruppe i jeres kommune.

-

Styregruppens opgaver kan være at:

1) Engagere alle relevante aktører 

At engagere alle relevante aktører, når de skal realisere centrale mål for vækst og beskæftigelse. Både gennem tilstrækkelig information og konkrete indsatser på tværs af aktører.

2) Styrke virksomhedens rekrutteringsstrategier 

At styrke virksomhedernes rekrutteringsstrategier og øge rekruttering blandt borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Rekruttering til ordinær beskæftigelse kan ske gennem forudgående virksomhedsforløb såsom praktik og/eller ved ordinær ansættelse i forbindelse med tilpasning af arbejdsopgaver.

3) Skabe tiltag på tværs af aktører 

Iværksætte tiltag på tværs af aktører/myndigheder. Dette gøres for at modvirke rekrutteringsudfordringer ved at øge arbejdsudbuddet blandt borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Det kan både være indsatser rettet mod borgere og virksomheder.

4) Have et øje på det lokale arbejdsmarked 

Løbende overvågning af arbejdsmarkedet i lokalområdet, herunder udviklingen i 

 1. Virksomhedernes rekrutteringer: Udveksle data- og erfaringsbaseret viden om de lokale virksomheders rekrutteringssituation aktuelt og i de kommende 6 måneder. 
 2. Arbejdskraftreserven: Synliggøre den aktuelle arbejdskraftreserve i lokalområdet for de lokale virksomheder – det kan være via oversigter over stillingsbetegnelser fordelt på delbrancher, herunder udviklingen i arbejdskraftreserven i det forudgående år. 
 3. Jobmobilitetskæder: Løbende fokus på, hvor jobskabelsen sker på det lokale arbejdsmarked og på, hvor jobåbningerne er for borgere uden for arbejdsstyrken. Læs mere her
5) Vidensdele 

Styregruppen udveksler viden og/eller iværksætter undersøgelser om situationen på det lokale arbejdsmarked.

På baggrund af denne viden træffer den overordnede beslutninger – bl.a. i relation til at øge udbuddet af arbejdskraft blandt borgere uden for arbejdsstyrken.

Styregruppens arbejdsform

På Lolland-Falster er styregruppen repræsenteret ved jobcenter/centerchefer, teamledere fra jobcentrene, direktør fra Business Lolland-Falster og næstformand fra 3F.

Her arbejder styregruppen med en fast struktur. Den ser således ud og kan bruges til inspiration til styregrupper i andre kommuner: 

 1. Styregruppen mødes halvårligt i maj og november måned i perioden 2022-2025. 
 2. Styregruppen kan indkaldes til ekstraordinære møder herudover. 
 3. Planlægning af styregruppemøder med ansvar for lokaler/forplejning, mødeledelse og referatskrivning går på skift mellem parterne eller efter aftale. 
 4. Dagsorden udsendes ca. 10 dage før mødet, og beslutningsreferat udsendes senest 14 dage efter mødet til gruppens medlemmer til kommentar. 

Er du klar til at understøtte væksten i dit lokalområde?    

Så har du sikkert nogle spørgsmål. Dem står Jesper klar til at svare på. Han kender aktørerne på arbejdsmarkedet og ved, hvordan der skabes et godt samarbejde, så flere fra kanten kan sikres et arbejde. 

Viden og baggrund

Kend det lokale jobmarked

For at balancere mellem den ledige borger og virksomheden skal medarbejderne i jobcentret, der har kontakten med de ledige, kende det lokale arbejdsmarked. Og omvendt: De medarbejdere, som samarbejder med virksomhederne, skal kende de ledige.

Læs mere

Sådan styrker intern organisering jobcentrenes virksomhedsrettede samarbejde

Et konstruktivt tværfagligt samarbejde er alfa og omega, når borgere fra kanten skal have det bedste udgangspunkt for et godt forløb i virksomheden.

Læs mere