Cabis persondatapolitik

Indsamling og behandling af personoplysninger (typisk kontaktoplysninger) er nødvendig for at Cabi kan levere services til vores abonnenter, kunder og samarbejdspartnere. Desuden anvender Cabi oplysningerne til at forbedre vores hjemmeside og tilbud til dig.  

1. Indsamling af personlige oplysninger

Hvis du overdrager personoplysninger til Cabi via hjemmesiden eller via tilmelding til forskellige nyhedsbreve eller arrangementer, vil Cabi behandle dem i fuld overensstemmelse med lovgivningens regler om behandling af personoplysninger.

I Cabis persondatapolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af.

1.1 Indberetningspligt til Rigsarkivet

Det skal indledningsvist nævnes, at Cabi har indberetningspligt til Rigsarkivet i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003.

Cabi skal i den forbindelse rette sig efter en instruks vedr. kassationsregler, der siger: Data må først slettes efter aflevering til Rigsarkivet, og må godt opbevares hos myndighed (dvs. Cabi) indtil selve afleveringen sker hvert 5 år.

Arkivloven går forud for GDPR-lovgivningen, men efter dataaflevering (hvert 5. år), træder de almindelige GDPR-regler ift. sletning af data, principper omkring dataminimering m.v. i kraft igen jf. Cabis persondatapolitik.

2. Hvad bruger vi oplysningerne til?

Cabi indsamler oplysningerne for fx at kunne tilmelde dig kurser, sende dig nyhedsbreve og nyhedsmail, gennemføre arrangementer og konferencer eller for at sende dig publikationer, pjecer, invitationer og andre oplysninger om vores services og funktion som videns-, netværks- og konsulenthus.

Bemærk i øvrigt, at der ifm. tilmelding til arrangementer, kurser og konferencer vil være formuleret særlige persondatavilkår, som nærmere beskriver persondatahåndteringen i de respektive tilfælde.   

Cabi indsamler desuden kontaktoplysninger ifm. ønske om deltagelse i paneler og diverse netværk.

Cabi bruger dine personoplysninger til tilfredshedsanalyser - fx kundetilfredshedsmålinger, deltagertilfredshedsmålinger og statistik.

Cabi indsamler således dine personoplysninger til brug for eftersendelse af evalueringsspørgeskemaer. Det sker eksempelvis efter deltagelse på kurser, workshops og/eller konferencer med henblik på at forbedre vore fremtidige arrangementer.

Vi videregiver ikke dine oplysninger med mindre, du har givet dit samtykke hertil, eller at det klart kan vurderes ikke at stride imod din interesse. 

Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage e-mails, nyhedsbreve eller andre oplysninger fra os. (se afsnit 10 for kontaktoplysninger til Cabi)

3. Direkte markedsføring

Cabi videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller tredjeparter, således at disse kan anvende dine oplysninger til direkte markedsføring. Cabi fremsender kun direkte markedsføringsmateriale, hvis du har anmodet om det.

Du kan til enhver tid meddele os, at du ikke ønsker at modtage yderligere markedsføringsmateriale fra Cabi (se afsnit 10 for kontaktoplysninger til Cabi).

4. Cookies

Cabi bruger cookies på hjemmesiden – herunder også tredjeparts cookies.

For hvert besøg på www.cabiweb.dk opbygger Cabi logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem indsamler informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden den forlades m.m.

Formålet med indsamlingen af oplysninger er hovedsageligt at skabe øget brugervenlighed, at måle effektivitet af tjenester og at dokumentere brug af www.cabiweb.dk.

Cabi anvender Google Analytics til at analysere brugen af www.cabiweb.dk. Google Analytics genererer statistikker og andre informationer om brug af hjemmesider ved hjælp af cookies, som gemmes på brugernes computere. Den genererede information, der relaterer til vores hjemmeside, anvendes til udarbejdelse af rapporter om brugen af hjemmesiden.

Google gemmer og anvender den pågældende information. Cabi har indgået databehandleraftale med Google herom. Googles privatlivspolitik er tilgængelig på: https://www.google.dk/intl/da/policies/privacy/

De fleste browsere tillader dig at blokere alle cookies, nogle få vil dog kun tillade dig at afvise tredjeparts cookies. Du kan finde flere informationer om, hvordan cookies virker, og hvordan du administrerer dem på Forbrugerrådets hjemmeside Tænk: http://taenk.dk/gode-raad/tema/privacy-beskyt-dine-private-oplysninger-paa-nettet/cookies-paa-nettet.

Yderligere information om cookies og cookiebekendtgørelsen er tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/cookies.

5. Sikkerhed

Cabi beskytter dine personoplysninger og arbejder efter og følger interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Cabi har fastlagte procedurer for begrænset tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme og fortrolige persondata.

For at undgå datatab foretager Cabi løbende back up af vores data.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud har Cabi procedurer for hurtig underretning af registrerede, hvis disse må forventes at kunne lide ulempe som følge af sikkerhedsbruddet. 

Cabis sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af sparring med Cabis IT-leverandører set i relation til den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Cabis interne systemer benytter Cabi sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer etc.

Cabi indgår databehandleraftaler med alle relevante, benyttede IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (Persondataforordningen).

6. Sletning

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for (retmæssigt) at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere - af de i afsnit 2 - nævnte formål.

Bemærk dog, at Cabi har indberetningspligt til Rigsarkivet jf. afsnit 1.1 ovenfor.

Cabi har udarbejdet og arbejder efter procedurer for løbende sletning af indsamlede data i overensstemmelse med lovgivningen på området. Du er også altid velkommen til at tage kontakt til Cabi, hvis du ønsker at få dine oplysninger slettet (se afsnit 10 for kontaktoplysninger til Cabi).

7. Links til andre hjemmesider

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Cabi er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

8. Hvis du ansøger om en stilling hos Cabi

Når du søger en stilling hos Cabi, behandles de oplysninger, som du har givet Cabi i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan Cabi bede kandidaterne om at gennemføre en Insights®Discovery Personprofil (se evt. www.insights.com). Resultatet af denne bliver behandlet af Cabis HR-medarbejdere samt de relevante ledere.

Cabi bruger oplysningerne til at vurdere, om Cabi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares i Cabis sags- og dokumenthåndteringssystem Teamshare (se evt. www.lector.dk) samt i Insights system.

Det er alene relevante ledere, HR-medarbejdere og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Hvis du bliver ansat i Cabi gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Cabis persondatapolitik for medarbejdere, som findes beskrevet på Cabis intranet.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares

i henhold til GDPR-lovgivningen dog under hensyntagen til Cabis forpligtigelser overfor Rigsarkivet (jf. afsnit 1.1 ovenfor).

. Hvis Cabi ønsker at opbevare ansøgningen længere, indhentes der samtykke fra ansøgeren.

9. Dine rettigheder som registreret

Når dine personoplysninger bliver registreret har du en række rettigheder.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Retten til sletning indebærer, at du som registreret med visse undtagelser – har ret til at få slettet oplysninger om sig selv.

Under visse forhold har du således ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse.

Bemærk dog, at Cabi har indberetningspligt til Rigsarkivet jf. afsnit 1.1 ovenfor.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Kontakt til Cabi vedr. persondata

Skriv til Cabi med ”Persondatapolitik” i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig - eller hvis du ikke ønsker at modtage flere nyhedsbreve eller lignende fra os. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores persondatapolitik. Cabi kan kontaktes på:

Cabi, Åboulevarden 70,3, 8000 Aarhus C. / tlf.: 86 12 88 55 / cabi@cabiweb.dk 

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.