Revalidering, personlig assistance og løntilskud

Spørgsmål:

Jeg har følgende spørgsmål til et revalideringsforløb:

  1. Hvis man får bevilget et revalideringsforløb til en erhvervsuddannelse, er der så i det forløb mulighed for at få bevilget personlig assistance?
  2. Er der grænser for antallet af timer?
  3. Vil der gennem et revalideringsforløb være mulighed for mere støtte end ved at benytte SPS, hvor der normalt maksimalt er mulighed for fem timers støtte om ugen?
  4. Når der er tale om en person med begrænsninger i arbejdsevnen, hvordan kan løntilskuddet til arbejdsgiver så se ud i forløbet?

Svar (9.2.2018):

  1. Ja. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 76 stk. 4: "Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 (revalidender, red.), 11 og 14, kan tilskud til hjælpemidler tillige gives som tilskud til personlig assistance.".
  2. Nej. Der er ingen regler om timer. Det må afgøres af behovet.
  3. I forlængelse af svar nr. 2 må man sige ja.
  4. Som udgangspunkt får arbejdsgiveren ikke løntilskud. Eleven får sin løn, og arbejdsgiveren afholder hele elevlønnen uden tilskud. Personen kan evt. være berettiget til supplerende revalideringsydelse fra kommunen.

Er der tale om en voksenlærling (over 25 år), kan arbejdsgiveren få løntilskud til forskelsbeløbet mellem mindste voksenlærlingeløn og mindste overenskomstmæssige løn. Dette fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), § 64 stk. 3.

Er der tale om en elev, som "på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats", kan der gives løntilskud til selve elevlønnen, jf. LAB § 64 stk. 4.

Løntilskuddet er fastsat i Vejledning nr. 10204 af 7/12 2017 om satser. Der er fem satser at vælge imellem. 28, 49.03, 78.12, 113.41, eller 156 kr. pr. time.

Hvilken løntilskudssats, der skal udbetales, sker ud fra en vurdering af arbejdsevnen efter udarbejdelsen af en rehabiliteringsplan, jf. LAB § 64, stk. 1.

Endelig skal der tages hensyn til bruttostøtteintensiteten, som er forholdet mellem lønomkostninger og tilskud mv. Den samlede støtte, beregnet som en procentdel af lønomkostningerne, kan over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstige 75 pct. Er der anden støtte end løntilskuddet, må denne støtte + løntilskuddet ikke overstige 100 pct. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1297 af 9/11 2016, § 95.

Se en uddybende gennemgang af reglerne om loftet over støtten i Vejledning nr. 9065 af 1. februar 2017 om løntilskud, pkt. 14.

Læs mere om reglerne for revalidering under Cabis lovstof i teksten Revalidering.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere