Fleksjob og frist for vurdering af arbejdsevne

Spørgsmål:  

Findes der regler om frister for afklaring af selvforsørgende borgere i forhold til fleksjob? Er det en ren kommunal beslutning, eller kan man finde det et sted i lov, vejledning eller andet?

Svar (revideret 24.1.2018):

Der findes ikke specifikke regler om frister for afklaring af selvforsørgende borgere i forhold til fleksjob. Det betyder dog ikke, at fristen ikke skal være rimelig set i forhold til sagens kompleksitet.

Kommunen er dog forpligtet til at fastsætte og offentliggøre (fx på deres hjemmeside) frister for sagsbehandlingen på de enkelte sagsområder, herunder afklaring ift. fleksjob. Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven):

”§ 3. stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.”

Kommunerne kan altså godt have forskellige frister for den samme type sager, men de skal være fastsat og offentliggjort, og borgeren skal have besked, hvis fristen ikke kan overholdes.

Afklaring ift fleksjob vil normalt kræve sagsbehandling af lidt længere varighed, da det fx kan indebære perioder med virksomhedspraktik og indhentelse af speciallægeerklæringer. Inden borgeren kan visiteres til fleksjob, skal sagen desuden forelægges for rehabiliteringsteamet.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere