Afventer lovbehandling

Målgrupper i HOI-loven

HOI-loven skal understøtte udsatte borgere med potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet og bedre livsmestring. Det betyder, at mange borgere vil være omfattet af loven, men ikke alle. 

Få et overblik her: (siden opdateres, når den endelige lov er tilgængelig)

Målgruppen for HOI-loven er voksne borgere, der har:

 • komplekse og sammensatte problemer,
 • flere kommunale planer,
 • et behov for at få koordineret indsatser,
 • og som vurderes at have et potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet og øget livsmestring.

Det betyder, at HOI-loven ikke er det rette værktøj, hvis borgeren har så tungtvejende og komplekse problemer, at udvikling i retning mod arbejdsmarkedet og livmestring ligger uden for rækkevidde. Det kan fx være målgrupper som hjemløse med tunge psykiatriske lidelser og/eller misbrugsproblemer.

Det er en faglig vurdering, om der er udviklingsmuligheder i retning mod arbejdsmarked og livsmestring, hvis borgeren ikke opfylder de objektive kriterier.
Bemærk dog minimumskriterierne nedenfor.

En "skal-" og en "kan"-målgruppe

HOI-loven skelner imellem en "skal"-målgruppe, som kommunerne er forpligtigede til at tilbyde en indsats efter den nye Hoi-lov, og en "kan"-målgruppe, som kommunerne har mulighed for at tilbyde indsatsen.

Objektive kriterier for skal-målgruppen

 Skal-målgruppen udgøres af borgere, der opfylder følgende objektive kriterier:

 • Borger er fyldt 25, har Min Plan i jobcentret
  OG
 • Modtager enten sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse (som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven), revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse
  OG
 • Modtager enten socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85
  ELLER
 • Døgnophold efter servicelovens §§ 107, 108, 108 a
  ELLER
 • Er i botilbudslignende tilbud eller misbrugsbehandling efter servicelovens § 101
  OG
 • Kommunen vurderer, at den enkelte borger, der lever op til ovenstående objektive kriterier, har er et koordinationsbehov, som gør, at borgeren vil have gavn af en samlet udredning og indsatser inden for rammerne af HOI-loven.

De objektive kriterier er minimumskriterier.

OBS: Unge i alderen 18-24 indgår ikke i lovens skal-målgruppe, idet de er omfattet af lov om en kommunal indsats for unge under 25 år (KUI-loven).
Læs mere om lovstof inden for ungeområdet

Kan-målgruppen

Kan-målgruppen for HOI-loven er voksne borgere over 18 år, som har komplekse og sammensatte problemer, og som vurderes at have et potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet og øget livsmestring.

Aftaletekst

På Ældre- og Socialministeriets hjemmeside kan du læse aftaleteksten for rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.

Læs aftaleteksten (pdf)

Fakta om HOI-loven

Lov om en helhedsorienteret indsats

Kaldenavn: HOI-loven

Formål: At sikre sammenhængende indsatser og sagsbehandling for udsatte borgere på tværs af lovgivninger

Hvornår: Afventer lovbehandling

Beskæftigelse og livsmestring går hånd i hånd:

Det er vigtigt, at progression i forhold til at komme i beskæftigelse og opnå øget mestring af eget liv er hinandens forudsætninger.

Det skal også være en forudsætning, at begge formål tages i betragtning, når borgere tilbydes at blive omfattet af HOI-loven via kan-målgruppen.

Dermed får kommunerne en bred adgang til at tilbyde indsatser efter Hoi-loven, når det giver fagligt mening i forhold til den enkelte borger.


Metode og værktøj

Progressionsværktøj

Progressionsværktøjet kan hjælpe med at konkretisere og synliggøre udviklingen i jobindsatsen for borgeren.

Læs mere
Lovstof

Den sociale indsats

Læs om reglerne for kommunens sociale indsats for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Tilbud i HOI-loven

I HOI-loven er både nye indsatser og nye anvendelsesmuligheder for eksisterende indsatser.

Læs mere om tilbud
Viden og baggrund

Planer

Kommunen har, ifølge Hoi-loven- pligt til at tilbyde borgeren en helhedsorienteret plan.

Læs mere om planer

Har du spørgsmål til HOI-loven?

Kontakt Anne, Annette eller Trine