Afventer lovbehandling

Planer i HOI-loven - en sammenhængende udredning

Borgeren skal ifølge HOI-loven tilbydes en sammenhængende og tværgående udredning, der udarbejdes i samarbejde med borgeren og tager udgangspunkt i borgerens samlede og aktuelle livssituation.

Den sammenhængende udredning udarbejdes i samarbejde med borgeren og danner grundlag for en helhedsorienteret plan. Den helhedsorienterede plan bliver afsættet for de afgørelser om indsatser, som træffes efter en ny HOI-lov.

Forudsætningen for en helhedsorienteret indsats, som kommer den enkelte borger til gavn, er, at man:

  • anlægger et helhedssyn på borgerens aktuelle livsstituation
  • tager afsæt i borgerens egne ønsker og eget syn på både ressourcer og barrierer for at mestre eget liv bedre og komme i beskæftigelse på kort eller lang sigt. 

Den helhedsorienterede indsats skal føre til, at der bliver kigget på hele borgerens liv, hvilke indsatser der skal til for at alle får lige muligheder for at deltage aktivt i både arbejde og hverdagslivet.

En helhedsorienteret plan

Kommunen har pligt til at tilbyde borgeren en helhedsorienteret plan. Planen skaber overblik over indsatser, aftaler, kontaktoplysninger m.v. for både borgeren og kommunen og indeholder klare mål for borgerens samlede forløb. Mål og delmål afklares sammen med borgeren. 

Planen sikrer endvidere, at der er sammenhæng mellem de indsatser, borgeren modtager, og at indsatserne igangsættes i en rækkefølge, som giver mening i forhold til den enkelte borgers samlede livssituation.

I arbejdet med planen skal det sikres, at borgeren bliver rådgivet og vejledt, så borgeren indgår i samarbejdet på et oplyst grundlag.

Indsatser efter HOI-loven kan bevilliges, selvom ”alt ikke er afdækket”. Det overordnede formål om øget mestring af eget liv og beskæftigelse kan derved forfølges via delmål. Det skal sikre, at de relevante indsatser kan igangsættes hurtigt, og når borgeren har behov for det.

Løbende opfølgning

På baggrund af den sammenhængende udredning og de klare mål for indsatserne i den helhedsorienterede plan skal kommunen følge op på borgerens progression og på, om indsatserne har den tilsigtede virkning – og justere kursen efter behov.

Planen skal således, ud over mål og delmål, også angive varighed af de bevilgede indsatser samt aftaler om opfølgning.

Indsatser gives således med den varighed, som vurderes at understøtte borgerens progression, og det aftales med borgeren, hvornår opfølgning skal finde sted, samt hvordan der følges op.

Borgeren kan anmode om opfølgning ud over det aftalte.

Sammenhæng til andre planer

Lov om Én Plan

Lov om Én Plan fastholdes ikke som et særskilt regelsæt, men indarbejdes i HOI-loven.

Uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen efter KUI-loven kan udgøre den helhedsorienterede plan for unge med komplekse og sammensatte problemer.

Rehabiliteringsplanen

Borgere i målgruppen, som har givet samtykke til at blive omfattet af Hoi-loven, skal fortsat have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet.

Hoi-loven skal her fungere i sammenhæng med reglerne om rehabiliteringsteamet.

Det betyder blandt andet, at borgeren forsat skal have udarbejdet rehabiliteringsplanens forberedende del.

På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling vil borgeren få en tværfaglig og helhedsorienteret indsats efter Hoi-loven i stedet for efter sektorlovgivningen.

Behandlingsplan i psykiatrien

Kommunen kan spørge borgere, der har en behandlingsplan i psykiatrien, om der er forhold, borgeren ønsker, skal tages i betragtning i forhold til den helhedsorienterede indsats.

Det står borgeren frit for, om vedkommende ønsker at dele oplysninger fra behandlingspsykiatrien med kommunen.

 

Handleplaner i kriminalforsorgen

Kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper ændres, så forpligtelsen til at koordinere handleplaner fremover vil omfatte helhedsorienterede planer efter Hoi-loven.

 

Familieplanen

Kommunen er forpligtet til at tilbyde en familieplan til de borgere, der modtager en helhedsorienteret indsats efter Hoi-loven, og som er forældre til børn, der er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger efter servicelovens kapitel 11.

Kommunen skal i samarbejde med borgeren afgrænse familien og inddrage de relevante familiemedlemmer.

Familieplanen skal skabe overblik for familien og give sagsbehandleren et koordineringsværktøj, der understøtter fælles mål og retning for det tværfaglige arbejde med familien. Familieplanen skal indeholde oplysninger, som er relevant for familien samlet set, og sikre et samlet overblik over igangværende indsatser for familiemedlemmerne, som dermed kan igangsættes i en rækkefølge, som giver mening i den enkelte familie.

Familieplanen erstatter ikke de enkelte familiemedlemmers individuelle planer, herunder barnets plan eller forælderens/forældrenes helhedsorienterede planer.

Hvis forældrene samtykker, kan den enkelte forælders helhedsorienterede plan erstatte den plan for støtten, der efter serviceloven skal tilbydes til forældre til et barn, eller ung, der skal anbringes uden for hjemmet.

 

Lovstof

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen er det redskab, som jobcentret skal anvende i alle sager om revalidering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension samt i visse sager om sygedagpenge. Den består af to dele: en forberedende del og en indsatsdel.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Koordinerende sagsbehandler

Din rolle som koordinerende sagsbehandler retter sig både mod borgeren og mod dine samarbejdspartnere i den tværfaglige indsats.

Læs mere
Lovstof

Min Plan

Min Plan er borgerens og jobcentrets samlede redskab for den beskæftigelsesrettede indsats. Heri beskrives beskæftigelsesmål og indholdet af indsatsen. Min plan skal så vidt muligt rettes mod områder med mangel på arbejdskraft. Jobcentret skal løbende opdatere Min Plan i takt med, at selve indsatsen revideres.

Læs lovstoffet
Publikation

Meningsfulde praktikbeskrivelser

Virksomhedspraktik skal beskrives i VITAS og Min Plan. Den gode beskrivelse gør arbejdet mere effektivt for alle parter.

Gå til publikationen

Fakta om HOI-loven

Lov om en helhedsorienteret indsats

Kaldenavn: HOI-loven

Formål: At sikre sammenhængende indsatser og sagsbehandling for udsatte borgere på tværs af lovgivninger

Hvornår: Afventer lovbehandling


Har du spørgsmål til HOI-loven?

Kontakt Anne, Annette eller Trine