Afventer lovbehandling

Tilbud i HOI-loven

I HOI-loven kommer der helt nye indsatser, og der bliver også mulighed for at træffe afgørelser efter HOI-loven. Vi giver dig her et overblik over mulighederne i indsatskataloget.

Indsatser efter HOI-loven kan bevilges, selvom ”alt ikke er afdækket”. Det skal understøtte det overordnede formål om øget mestring af eget liv og beskæftigelse, som hurtigere kan forfølges via del-målsætninger. Fokus skal være på, at relevante indsatser igangsættes, præcis når borgeren har behov for det, fremfor på dokumentationen af behovet.

I HOI-loven er der fire nye, forenklede bestemmelser

Individuel støtte

Den nye bestemmelse om individuel støtte ”erstatter” i Hoi-loven følgende ordninger:

 • Mentorstøtte (efter LAB § 167)
 • Socialpædagogisk bistand (efter SEL § 85)
 • Tidsbegrænset socialpædagogisk støtte (efter SEL 82 b) og
 • Kontaktperson i efterværn (efter SEL § 76).

OBS: Unge under 25 år, som giver samtykke til at blive omfattet af Hoi-loven (via kan-målgruppen) er undtaget.

De beholder retten til én gennemgående kontaktperson efter KUI-loven.

Kontaktpersonordningen ophører først, når den unge er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i job.

Det betyder altså, at den unges ret til en kontaktperson efter KUI-loven er uafhængig af, om den unge er omfattet af HOI-loven.

Transport og mobilitet

Bestemmelsen om befordring i Hoi-loven ”erstatter” for de borgere, der er omfattet af Hoi-loven, befordringsordninger på hhv. beskæftigelses-, social- og uddannelsesområdet.

Med Hoi-loven kan borgeren både få støtte til transport i forbindelse med deltagelse i den aftalte indsats (beskæftigelsestilbud, misbrugsbehandling osv.), men også i særlige tilfælde støtte til transport, som ikke direkte er knyttet op på en indsats, men understøtter lovens formål om beskæftigelse og livsmestring.

OBS: Befordring til genoptræning, lægebesøg m.v. er ikke en del af den befordring, der kan bevilges efter Hoi-loven. Den hører fortsat hjemme i Sundhedsloven.

Øvrig hjælp

Der indsættes en ny bestemmelse om øvrig hjælp med afsæt i den eksisterende bestemmelse om praktisk hjælp i Hoi-loven uden henvisning til serviceloven.

Indsatsens indhold og visitationskriterier fastsættes derved ud fra Hoi-lovens formål om livsmestring og beskæftigelse.

Cabi reviderer indholdet, når lovtekstens nærmere indhold offentliggøres.

Hjælpemidler

Hjælpemidler bevilges fremover efter Hoi-loven.

Bestemmelsen om hjælpemidler i Hoi-loven ”erstatter” dermed følgende ordninger:

 • Hjælpemidler efter SEL § 112
 • Hjælpemidler i forbindelse med ansættelse
 • Beskæftigelse m.v. efter LAB § 178
 • Hjælpemidler til personer, der er ansat eller skal ansættes i fleksjob efter LAB §179
 • Hjælpemidler under tilbud LAB §§ 172 og 173
 • Hjælpemidler til nyuddannede personer med handicap, som deltager i løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejl. og opkvalificering efter KOL § 15 f.

De fire nye bestemmelser erstatter enslydende paragraffer i sektorlovgivningerne og kan fremover bevilges med hjemmel i HOI-loven.

Nye målgrupper for eksisterende indsatser

Aftalen medfører, at der i eksisterende indsatser åbnes for både nye målgrupper og andre anvendelsesmuligheder end hidtil.

De nedenstående fem indsatser løsrives fra sektorlovens tilkendelseskriterier, sådan at indsatserne kan gives for at fremme mål og delmål i borgerens helhedsorienterede plan. Det skal fremme borgerens oplevelse af meningsfuldhed og sammenhæng og styrke samarbejdet mellem borger og kommune.

Borgerstyret personlig assistance (efter serviceloven § 96)

Borgerstyret personlig assistance (BPA), jf. Servicelovens § 96, kan efter en konkret vurdering også anvendes i beskæftigelsesmæssig sammenhæng. Det en forudsætning, at både arbejdsgiver og borger er enige i kommunens vurdering.

Gruppebaseret hjælp og støtte (serviceloven § 82 a)

Gruppebaseret hjælp og støtte kan fortsat etableres i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, jf. Servicelovens § 82 d, stk. 1.

Kompenserende specialundervisning (Lov om specialundervisning for voksne)

Der ændres ikke på den eksisterende retstilstand vedrørende klagemuligheder

Aktivitets- og samværstilbud (efter Servicelovens § 104)

Målgruppen er endnu ukendt. Vi afventer den endelige lovtekst.

Behandling (Serviceloven § 102)

Tilbuddet kan gives, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når det ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Det fastholdes dermed i Hoi-loven, at behandlingsmulighederne inden for det almindelige behandlingssystem skal være udtømt.

Indsatser, der fortsat skal bevilges under den relevante lovgivning:

Virksomhedsrettede indsatser

 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud

Opkvalificering og uddannelse

 • Personlig assistance for handicappede i erhverv/ efter- og videreuddannelse
 • FGU (forberedende grunduddannelse)
 • STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)
 • Ordinær uddannelse (LAB § 90)
 • Øvrig vejledning og opkvalificering (LAB § 91)

Helbredsmæssige indsatser

 • Alkoholbehandling (sundhedsloven § 141)
 • Lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedsloven § 142)
 • Stofmisbrugsbehandling (serviceloven § 101)

Boligmæssig ramme

 • Boligindretning og boligskift (servicelovens § 116) Inklusionsboliger (almenboligloven § 62 a)
 • Udslusningsboliger (almenboligloven § 63)
 • Døgnophold (servicelovens §§ 107, 108, 108a og botilbudslignende tilbud)

Øvrige

 • Enkeltudgifter (lov om aktiv socialpolitik § 81)

Hvad betyder sektorlovgivning?

Sektorlovgivning er de forskellige lovgivninger, der hører til hhv. beskæftigelsesområdet, familieområdet, socialområdet eller sundhedsområdet m.v.

Som et eksempel hører Lov om aktiv beskæftigelsesindsats hjemme i beskæftigelsessektoren.

Fakta om HOI-loven

Lov om en helhedsorienteret indsats

Kaldenavn: HOI-loven

Formål: At sikre sammenhængende indsatser og sagsbehandling for udsatte borgere på tværs af lovgivninger

Hvornår: Afventer lovbehandling

Har du spørgsmål til HOI-loven?

Kontakt Anne, Annette eller Trine