Fastholdelse/tilknytning af seniorer på arbejdspladsen

Fastholdelse kan give negative associationer. I denne sammenhæng er intentionen udelukkende positiv: Nemlig at give tips til, hvordan man med en målrettet virksomhedsindsats med høj trivsel og fleksible arbejdsvilkår kan bibeholde så mange seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet så længe som mulig.

Det siger tallene

Folkepensionsalderen stiger løbende, og i 2024 forventer ca. 45.000 seniorer i alderen 60-74 at forlade arbejdsmarkedet. Ca. 21 % af disse (dvs. ca. 9.300 personer) er interesserede i at forlænge arbejdslivet, hvis trivsel og arbejdsvilkår er fleksible – dette gælder på trods af en proportionel lønnedgang
(Kilde: Seniorklar)

Faktorer, som har effekt på seniorernes tilbagetrækning

Seniorer er lige så forskellige som alle andre grupper af medarbejdere.
Dog peger flere analyser, bl.a. ”SeniorArbejdsLiv – Muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv” (udgivet af NFA Nationalt forskningscenter for Arbejdsmiljø i 2021) på nedenstående kategorisering af faktorer.

 1. "Push"-faktoren
  Push refererer til mekanismer, der skubber personer ud af arbejdsmarkedet før tid, eksempelvis dårligt helbred, for hårdt arbejde, organisationsforandringer eller aldersdiskrimination
 2. "Stay"-faktoren
  Stay refererer til mekanismer, der fremmer valget om at blive længe på arbejdsmarkedet, eksempelvis via fleksibilitet i tid og indflydelse på opgaver, gode relationer til kolleger og spændende og meningsfyldt arbejde
 3. "Jump og pull"-faktoren
  Jump og pull refererer til mekanismer, der fremmer valget om at forlade arbejdsmarkedet (frivilligt) før tid, fx et ønske om mere fritid (jump) eller mulighed for at få efterløn eller overgå til privattegnet pensionsordning (pull)
 4. "Stuck"-faktoren
  Stuck refererer til mekanismer, der fastlåser folk på arbejdsmarkedet i længere tid, end de selv ønsker eller føler, at de er i stand til, fx følelsen af at være nedslidt uden at have økonomisk muligheden for at forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Se også vores idékatalog

Bibehold seniorers tilknytning via fleksibilitet

​Flere rapporter konkluderer, at fleksibilitet i meget bred forstand og indflydelse på egne opgaver og rammer er den absolut væsentligste ”stay”-faktor. Dette kan have mange forskellige udtryk og handler ikke kun om nedsat tid eller omprioritering af opgaver.

Derfor er Cabis anbefaling at træne relevante ledere og HR-medarbejdere i gennemførelse af seniorsamtaler, hvor åbenheden for den enkelte seniors behov/tanker matches med jeres definerede seniorstrategi og -politikker.

Læs mere om seniorpraksis, seniorpolitik og seniorsamtaler

Opkvalificering/kompetenceudvikling er også fleksibilitet

Der er mange gevinster at hente, når I formår løbende at opkvalificere og kompetenceudvikle jeres medarbejdere, og dette gælder også for seniorer.

Det er vigtigt at sikre et gensidigt udbytte af aktiviteten, at behov og motiver indledningsvist afdækkes, og ligeledes, at opfølgning på implementering og nytte af den nyerhvervede viden afklares imellem leder og medarbejder.

NFA (Nationalt Center for Arbejdsmiljø) udgav i 2023 en forskningsrapport vedr. kompetenceudvikling af medarbejdere 55+ år. Rapporten viser, at medarbejdere på 55+ i høj grad er motiverede for at udvikle sig. Det modbeviser en af de meget sejlivede myter om, at seniorer ikke er forandrings- eller læringsparate. Rapporten peger på, at kompetenceudvikling netop derfor en væsentlig nøgle til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.

Læs faktaark med de 10 vigtigste fund fra rapporten

Tænk forebyggelse tidligt og undgå nedslidning

Erfaringerne viser, at omplacering eller kompetenceudvikling ofte først kommer i spil, når medarbejderen er helt nedslidt, og der allerede er betydeligt fravær, og afskedigelse måske er eneste mulighed. Og det er for sent. Ved at bruge omplacering og kompetenceudvikling i tide, kan I som virksomhed undgå dyre langtidssygemeldinger, som skyldes nedslidning og undgå en ustabil produktion.

Gode råd til at arbejde med forebyggelse af nedslidning

 • Inkluder afdækning af potentiel nedslidning i jeres trivselssamtaler/MUS-samtaler for alle aldersgrupper
 • Brug vores skabelon for seniorsamtaler, og start den strukturerede dialog med jeres seniorer om deres tanker om nedslidning, og hvad de forestiller sig af alternativer, når de ikke længere kan arbejde med det, der slider dem ned. Gør opmærksom på mulighederne ved fx kompetenceudvikling og sporskifteordningen
 • Tænk i deling af funktioner mellem flere medarbejdere
 • Tænk rotationssystem ind i virksomheden som en strategi. Det kan give variation i arbejdsstillinger, som kan forebygge nedslidning
 • Sørg for, at de ansatte og nøglepersoner, fx tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, kender til kompetenceudviklingsmulighederne ift. nedslidning. Det kan være lettere at tale med en kollega om, at det er svært at klare arbejdsopgaverne.

Opgaveskemaer kan være en hjælp

Brug opgaveskemaer til at afdække, hvilke opgaver, der slider - og hvilke, der kan bibeholdes.

Gå på opgave jagt” på tværs af organisationen for identificere:

 • mulige opgaver, som kan varetages af medarbejdere, som evt. er delvist nedslidt
 • opgaver, der kan frigøre tid hos andre medarbejdere, som med fordel kan flyttes til seniormedarbejdere, fx dokumentationsopgaver, sidemandsoplæring el.lign.

Brug opgaveværktøjet

 

Få hjælp af Cabi til at fastholde seniorerne i virksomheden

Cabi kan hjælpe jer med at udnytte potentialet ved at bibeholde så mange så muligt af de motiverede, rutinerede og kulturbærende kræfter i jeres medarbejderstab. Lige som vi også støtter jer i at udvikle gode overgangsdialoger og -planer for disse medarbejdere i overgangsfasen (som let kan vare flere år) frem i mod pensionisttilværelsen.

Seniorstrategi, seniorpolitik og seniorsamtale

At sætte indsatser i system kan være en afgørende faktor for at fastholde seniorer i virksomheden.

Læs mere
Case

57-årige Kim Ravn skiftede spor, da skulderen stod af

I oktober 2017 sagde Kim Ravns skulder knæk to steder, da han skulle løfte en kasse på 20 kilo på sin daværende arbejdsplads WFS. Hans daværende chef opfordrede ham til gå i gang med et sporskifteforløb.

Læs hele casen her
Viden og baggrund

Sporskifteordningen

Sporskiftordningen giver medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Læs mere om ordningen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til opkvalificering og kompetenceudvikling?

Kontakt os og få svar på jeres spørgsmål.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |