Mentormaterialer

Her finder du materialer og rapporter til brug for dit arbejde med mentorer og mentorordninger.

”Baggrund for og resultater af fokusrevisionen om mentorstøtte”

Notat, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, marts 2019

STAR har gennemført en udvidet forvaltningsrevision bestående af en undersøglese via en spørgeguide i samtlige 98 kommuner og en juridisk kritisk revision via 20 stikprøvesager i 20 udvalgte kommuner.

Fokus har kort fortalt været på om kommunerne forvalter mentorstøtten i overensstemmelse med lovgivningen, om kommunerne har procedurer, der sikrer korrekte afgørelser, og om kommunerne har procedurer for at føre løbende tilsyn.

Hovedkonklusionerne er bl.a.:

 • De fleste kommuner har nedskrevne forretningsgange – som dog varierer i omfang og kvalitet, og der er konstateret potentiale for forbedringer.
 • Næsten alle kommuner har etableret retningslinjer for opfølgning, evaluering og effektvurdering af mentorstøtte, men sagsgennemgangen i kommunerne viser, at kommunerne ikke systematisk følger de fastlagte forretningsgange.
 • Mange kommuner har ikke administrative procedurer, der sikrer overholdelsen af de lovfastsatte krav om, at der i sagerne er dokumenteret formål med mentorstøtte, mentors opgaver og mentors kvalifikationer, og lever derfor ikke op til de lovfastsatte krav. Derfor må det konstateres, at kommunerne ikke har et tilstrækkeligt beskæftigelsesfagligt fokus på formålet med at yde mentorstøtte
 • Det utilstrækkelige beskæftigelsesfaglige fokus medfører også, at kommunerne i ca. en tredjedel af sagerne ikke har fulgt op på om mentorydelsen er leveret, og om der har været den forudsatte kontakt mellem mentoren og borgeren i de timer, der ydes mentorstøtte for, hvilket øger risikoen for snyd og fejladministration.

Læs og download notatet her

Artikel: Mentorer får folk i job

Cabi, 2018

Cabi sætter her spot på det gode ved mentorer, som hjælper udsatte ledige i job.

Læs hele artiklen her

Undersøgelse: Jobcentrenes erfaring med anvendelse af mentorer, Juni 2018. LG-Insight i samarbejde med Danmarks  Radio

Surveyundersøgelsen af mentorordningen, der er gennemført i sommeren 2018, tegner et billede af en vellidt ordning med udfordringer.

Jobcentrene anvender mentorordninger for målgrupper af borgere med forskellige og ofte komplekse problemstillinger. Ofte vil der således være sammenfald mellem de enkelte typer af udfordringer, således at den ledige fx har både psykiske problemstillinger, misbrug o.lign.

Knap halvdelen af jobcentrene angiver, at de ikke måler på opnåede resultater i forhold til opstillede mål for mentorordningen, og samtidigt tilkendegiver 53 pct. af jobcentrene, at de har haft udfordringer i samarbejdet med mentorer. 

Download den her

Mentorguide målrettet frivillige integrationsmentorer

CUBION i samarbejde med Mentorlandet for Integrationsnet, januar 2018

Guiden, som også kan være god viden og inspiration for andre typer frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen, indeholder bl.a. 10 gode råd til at styrke mentorsamtalen, en decideret samtaleguide samt en case med en borgerhistorie.

Mentorguiden er udarbejdet på baggrund af nogle projekter udsprunget af virksomhedspartnerskabet ’Sammen om integration’, som var finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Guiden er tænkt som en hjælp for den enkelte mentor i arbejdet med at støtte mentee i at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Download guiden her

Den digitale mentor: hjemmeside med digitale redskaber til mentorforløb

SUS og Matchgruppen, 2017

Hjemmesiden www.dendigitalementor.dk er en online guide i teknologiens muligheder for at understøtte langtidsledige borgeres udvikling. Den indeholder redskaber og inspiration til at komme i gang med arbejdet med at anvende digitale redskaber i mentorforløb. Den digitale mentor henvender sig til professionelle, der arbejder som mentorer for udsatte borgere fx i et jobcenter eller hos en anden aktør.

Udover en introduktion til, hvordan man kan anvende redskaberne, er der et screeningsværktøj, som kan bruges til at vurdere, om borgeren vil kunne profitere af at anvende de digitale redskaber. Endelig er der et helt katalog med konkrete redskaber – fortrinsvis apps, som kan anvendes til de forskellige udfordringer, borgeren har.

Mange af redskaberne vil, udover i et konkret mentorforløb, kunne anvendes til borgere med forskellige typer af psykiske funktionsnedsættelser, så der er god grund til at orientere sig i den her fine samling af hjælperedskaber.

Den online guide er udviklet med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Du finder den her www.dendigitalementor.dk

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt chefkonsulent Maria Lincke

Mentorer som eneste indsats – kvantitativ kortlægning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, december 2016

Ultimo august 2017 har STAR udgivet en kvantitativ kortlægning af om indførelsen af mentor, som eneste tilbud til borgere, der ikke er i stand til at deltage i aktive tilbud, har levet op til intentionerne (1. januar 2014).

Kortlægningen viser bl.a. at:

 • Et mentorforløb som eneste indsats varer typisk mere end 6 måneder. Intensiteten af mentorforløb varierer, men oftest er mentee sammen med sin mentor 1-2 timer om ugen, indsatsen er mere intensiv for personer i ressourceforløb.
 • Mere end en tredjedel af de mentorforløb, der starter som forløb med mentor som eneste indsats, efterfølges af et aktivt tilbud.
 • En fjerdedel af de mentorforløb, der efterfølges af en aktiv indsats, efterfølges af et virksomhedsrettet tilbud.

Læs kortlægningen

Mentor for flygtninge og immigranter

Tom Thinggaard Pedersen. MEN2R Forlag, 2016 (Bog)

Bogen henvender sig til personer, der skal være mentorer for flygtninge og immigranter, som titlen siger. Bogen adresserer det særlige ved mentoring for målgruppen bl.a. ved at komme ind på kulturmødet og de særlige aspekter, som kan være centrale, når mentee er ny i landet, både hvad angår sprog, arbejdsmarkedserfaring og alle de små og store ting, som vedrører dagliglivet i Danmark.

Indholdet i bogen bygger på Tom T. Thinggaards mangeårige erfaringer fra feltet og udover det specifikke ift. målgruppen, indeholder den også de mere generelle overvejelser og metoder, som hører til mentorjobbet, såsom de forskellige roller, opgaver, etik og faser i mentorskabet. Afslutningsvis bringes der helt konkrete redskaber som fx skabeloner til aftaleskema, afklaring og vurdering af sproglige kompetencer.

Du kan læse mere om MEN2R og bestille bogen her MEN2R.dk

Mentor i praksis – Vejen til introduktion af nye medarbejdere

Kristine Poulsen, Trykværket, 2015 (Bog)

Bogen henvender sig til mentorer i private og offentlige virksomheder, som er mentorer for udsatte borgere. Bogen har et praktisk afsæt og kommer omkring både det mere definerende som, hvad er virksomhedsmentorens rolle og opgaver, hvordan strukturerer man et mentorforløb, som det mere metodiske omkring fx at lytte og stille spørgsmål og at arbejde efter mål.

I bogen øser Kristine Poulsen ud af sine erfaringer fra mange års undervisning af virksomhedsmentorer, og hun veksler mellem det informerende, konkrete redskaber og cases, der illustrerer anvendelsen og omsætningen.

Bogen kan købes på mange internetsider, og du kan kontakte Kristine Poulsen via kristinepoulsen.dk

Effektstudie: Mentorer får særligt udsatte unge i uddannelse og arbejde og kan være en god investering (december 2015)

Det viser resultaterne af et effektstudie foretaget af professor Michael Rosholm og professor Michael Svarer, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet.

Når udsatte unge tilknyttes en personlig mentor, kommer de i højere grad i uddannelse og job. Effekten er ikke stor, men for udsatte grupper er effekten betragtelig. Andelen af unge, der er i uddannelse efter et år, stiger fra 12 til 16 procent, når de unge modtager mentorstøtte, mens andelen af unge i arbejde stiger fra 5 til 7 procent. For unge med dårlige skolekundskaber stiger andelen i uddannelse med op mod 10 procentpoints.

Resultaterne er offentliggjort i en pressemeddelelse fra august 2015. Læs hele pressemeddelelsen

”Beskæftigelsesmentorer for udsatte voksne – Gode eksempler for udsatte voksne”, Center for Boligsocial Udvikling, 2015, Rapport

I rapporten kortlægges, hvordan helhedsplanerne (Udsatte boligområder) i deres arbejde kan bidrage til en beskæftigelsesrettet mentorindsats for voksne udsatte langtidsledige, da de udsatte boligområder har en voldsom overvægt af langtidsledige. De gode erfaringer der præsenteres, handler i høj grad om, hvordan man lokalt kan rekruttere og motivere mentees til at indgå i en mentorrelation i allerede etablerede indsatser.

Der er dog også et par eksempler på, hvordan helhedsplanen lokalt har indgået en aftale med jobcentret om at fungere som virksomhedscenter for borgere langt fra arbejdsmarkedet. I et enkelt af boligområderne er mentorindsatsen koncentreret om at hjælpe unge med at fastholde og gennemføre uddannelse. Generelt for de vellykkede mentorindsatser ses, at man har været omhyggelig med at undersøge, hvad det konkrete behov lokalt er, og dermed ikke forsøgt at konkurrere med allerede fungerende indsatser. Rapporten henvender sig først og fremmest til andre helhedsindsatser, som skal etablere en indsats, men også til kommuner, der ønsker at få indsigt i, hvordan det boligsociale felt kan supplere beskæftigelsesindsatsen.

Download rapporten her eller på Center for Boligsocial Udviklings hjemmeside

Notat om anvendelsen af mentorer i beskæftigelsesindsatsen, Cabi, juni 2015

Cabi har i foråret 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets jobcentre for at få et overblik over, hvordan anvendelsen af mentor i beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ser ud efter kontanthjælpsreformen.

Især forpligtigelsen til at yde ret-og-pligtmentor til aktivitetsparate borgere, der ikke er i stand til at modtage andre tilbud, medfører en anden prioritering af, hvilke borgere man anvender redskabet til nu end før kontanthjælpsreformen. 27,2% af jobcentrene i undersøgelsen har afsat 50% eller mere af det samlede mentorbudget til ret-og-pligt-mentor.

Download notatet

Evaluering af mentorordningen

SFI 15:10, 2015

SFI har lavet en evaluering for STAR af mentorordningen jf. LAB-loven. Evalueringen ser på effekten af mentorordningen over en bred kam og skelner således ikke mellem de forskellige målgrupper og typer af ordninger, og kan bl.a. derfor ikke påvise nævneværdig effekt. Samtidig gør SFI opmærksom på, at der er en vis usikkerhed i forhold til, hvordan de har kunnet måle på effekten.

Mere kvalitativt udleder de, at det er ”afgørende, at mentorerne har de rigtig faglige og personlige kompetencer, at der sker et godt match mellem borger og mentor, og at jobcentrene løbende følger op på mentorforløbene”. Download evalueringen her

Seniormentorer forebygger sygefravær

November 2014
I Aarhus Kommune har de uddannet medarbejdere over 55 år som mentorer. Bl.a. har de kørt et forsøgsprojekt, hvor nogle af seniormentorerne har fungeret som mentorer for medarbejdere fra forskellige dele af kommunens arbejdspladser med henbilk på at forebygge eller mindske sygefraværet.

Mentorerne er blevet brugt både i forhold til medarbejdere med hyppigt kort sygefravær, medarbejdere i risiko for langtidssygefravær og medarbejdere, der har været langtidssygemeldt og skal tilbage i job igen.

Cabi har evalueret indsatsen, som ser ud til at have forebygget sygemeldinger og mindsket fraværet.

Download Evaluering af projekt ”Mentor og sygefravær”, Cabi, August 2014

Hvis du har yderligere spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte Erling G. Rasmussen, HR-konsulent Aarhus Kommune, egr@aarhus.dk

Evaluering af ”Mentorindsats til unge uden uddannelse og job”

Rambøll (for STAR), oktober 2014, Evalueringsrapport - december 2014

Rambølls evaluering af projektet (august 2012 til november 2013, iværksat af STAR med 13 deltagende jobcentre) peger på, at mentorindsatsen bl.a. har bidraget til at løfte de unges motivation i forhold til uddannelse og job, øget deres selvværd og tro på egne evner, løftet deres selvvurderede helbred, skabt bedre samarbejde mellem de unge og jobcentret og forbedret de unges hverdagsmestring. Helt konkret er uddannelsesandelen steget med 30 procent.

Særlig interessant er de kvalitative undersøgelser, som belyser en række mulige årsager til, hvorfor mentorindsatsen har haft positiv effekt. De viser bl.a., at mentorindsatsen især har effekt når:

 • Der er tæt samarbejde og klar rollefordeling mellem mentor og sagsbehandler, så disse arbejder ud fra ét fælles mål for den unges progression mod uddannelse og job.
 • Mentor fungerer som en form for mediator mellem den unge og systemet, hvilket øger forståelsen på begge sider og understøtter, at der opstilles og forfølges mål, som både giver mening for den unge og systemet.
 • Mentor bidrager med rådgivning og inspiration til den unge ift. job og uddannelse samt praktisk hjælp, fx med at møde op til aftaler med jobcenter og lægelige behandlinger.
 • Mentor er meget vedholdende og anerkendende i sit arbejde med den unge og starter med at lytte og støtte og først senere stiller krav til den unge.

Download evalueringsrapporten 

Gode råd og inspiration til sociale mentorer

Opsamling på workshop, Mploy, 2012 (hæfte)

Et inspirationshæfte henvendt til sociale mentorer. Det er en opsamling af gode råd og inspirationer til mentorens arbejde med udsatte unge uden uddannelse eller job.

Hæftet er udarbejdet på baggrund af et kursus og workshop for sociale mentorer i det evidensbaserede forsøg: ”Mentor til udsatte unge uden uddannelse og job”. Indholdet er let tilgængeligt og har fat i væsentlige elementer, som du har brug for som mentor for unge fx:

 • Målsætning og succes på vej mod job og uddannelse
 • Forventningsafstemning og samarbejde med de unge
 • Forventningsafstemning og samarbejde med sagsbehandlerne
 • Samarbejde med andre fagpersoner
 • Spilleregler og etik.

Download hæftet her

Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Få viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger.

Læs mere