Case: Borgere udvikler ressourceforløb

I Silkeborg er der etableret et tæt samarbejde mellem jobcentret og Frivilligcenter Silkeborg. Et af resultaterne er en frivillig og borgerdrevet cafe, hvor borgerne kan mødes og udveksle erfaringer om, hvad der skal til i et ressourceforløb.

I Silkeborg er jobcentret og Frivilligcenter Silkeborg gået sammen om at starte en samskabelsesproces, hvor også borgerne er taget med i udviklingen. Gennem møder mellem medarbejdere i jobcentret og frivilligcentret har de lært hinanden at kende, og talt om, hvordan de kan bruge hinanden til gavn for borgerne.

Det har resulteret i et nyt tilbud til borgere i ressourceforløb: En borgerdrevet cafe, hvor borgerne kan komme efter eget ønske og behov. Caféen startede op i efteråret 2015.

Tanken er, at borgerne kan bruge cafeen til at udveksle erfaringer om, hvad der virker godt i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og for at få borgerne til at blive mere engagerede i egen sag gennem en frivillig indsats.

Fold ud og læs nærmere om Silkeborgs erfaringer med at arbejde med frivillighed i ressourceforløbene

Praktiske rammer

Silkeborg Kommune har gennem borgerinddragelse fået etableret en borgerdrevet cafe i jobcentret, hvor borgere i ressourceforløb kan mødes og udveksle erfaringer om, hvordan de kan få gode forløb.

I bestræbelserne på at opnå bedre ressourceforløb er Jobcenter Silkeborg i gang med at etablere en borgerdrevet cafe i jobcentret, hvor borgerne kan mødes. Her kan de bl.a. drøfte, hvordan et ressourceforløb kan tilrettelægges bedst muligt for at den enkelte kan komme ud på arbejdsmarkedet.

Ifølge afdelingsleder af jobcenter support og jobrehabilitering i Jobcenter Silkeborg, Simon Mæng, er Jobcenter Silkeborg meget optaget af borgerinddragelse og samskabelse. Derfor var det naturligt at spørge de borgere, som allerede var kommet i ressourceforløb.

Det skete gennem to innovationsworkshops med deltagelse af både borgere og faglige ressourcepersoner. Èn af de ideer, som kom ud af innovationsworkshoppen var en borgerdrevet cafe, hvor borgerne kan komme på frivillig basis.

For at få cafeen op at køre er der etableret en styregruppe med repræsentanter fra:

 • Socialforvaltningen
 • Sundhed og omsorg
 • Beskæftigelse
 • Borgere
 • Frivilligcenter Silkeborg

God kvalitet i frivilligt tilbud

Frivilligcenter Silkeborg har været en vigtig ressource i etableringen af cafeen. De har bidraget med viden om, hvilke processer der er vigtige, når frivillige er drivkraften. Kommunen har betalt for indretning af cafeen og informationsmaterialer.

Men samarbejdet mellem kommunen og Frivilligcenter Silkeborg handler ikke kun om etablering af en cafe. Når det frivillige område og kommunen skal være samarbejdspartnere kræver det godt gensidigt kendskab. Der er afholdt fælles møder for at opbygge tillid og skabe kendskab til hinandens metoder og tilgange. Det har været vejen til at skabe en fælles forståelse.

”De koordinerende sagsbehandlere skal være trygge ved at fortælle skrøbelige borgerne om mulighederne i et frivilligt tilbud. Og ved at mødes fik Frivilligcenter Silkeborg blandt andet mulighed for at fortælle, hvordan de arbejder med uddannelse af frivillige og kvalitetssikring af deres indsats,” fortæller Simon Mæng.

”Det var vigtigt at få diskuteret, hvordan vi kan hjælpe hinanden i indsatsen. Der kan være borgere, som selv skal være frivillige, og der kan være borgere, som skal nyde gavn af et frivilligt tilbud,” supplerer Camilla Stenhaug Pedersen, leder af Frivilligcenter Silkeborg.

Forløbets indhold

Borgere i ressourceforløb skal selv drive cafe i Silkeborg. Det er ikke direkte en del af rehabiliteringsplanen, men forventningen er, at borgerne kan lære af hinanden.

Den borgerdrevne cafe får i første omgang åbent en dag om ugen, men efter planen skal åbningstiderne udvides til fire dage. Jobcentret leverer de fysiske rammer, og Frivilligcenter Silkeborg leverer ekspertbistand og sparring på driften.

Det er dog borgerne i ressourceforløb selv, som skal stå for driften – med hjælp fra en medarbejder, som kan dække ind ved fx sygdom.

Sammen med borgerne og Frivilligcenter Silkeborg har nogle af de koordinerende sagsbehandlere også været med i udviklingsprocessen af cafeen.

Der er nedfældet tre centrale værdier for brugen af cafeen:

 • Frivillighed: Man skal komme fordi, det giver mening.
 • Ligeværdighed: man mødes menneske til menneske.
 • Tryghed og tillid: Der skal være tryghedsskabende og tillidsvækkende atmosfære.

Aktiviteterne i cafeen er:

 • Møder for erfagrupper.
 • Møder med særlige temaer – fx opstart i ressourceforløb, borger til borger-læring om fx IT.
 • Uformelle møder.

”Man vil kunne komme i cafeen og få et netværk, og nogle vil i cafeen kunne blive guidet hen til andre frivillige tilbud. Målet er, at det skal styrke borgernes ressourcer, men det skal foregå frivilligt” forklarer Simon Mæng. Og netop de uformelle cafe-ramme skal give borgerne en større lyst til at komme i jobcenteret.

”Mange steder i vores organisation siger medarbejderne, at det kunne give god mening for deres borgere at komme i jobcentret uden at man skal have en alvorlig samtale med en sagsbehandler,” siger afdelingsleder i jobcenter support & jobrehabilitering, Simon Mæng, Jobcenter Silkeborg.

Derfor skal de koordinerende sagsbehandlere også gøre det helt klart for borgerne, at deltagelse i cafeen er frivilligt og ikke indgår som en del af rehabiliteringsplanen.

Sammenhæng med efterfølgende indsats

Alt hvad der er drevet af borgernes egne ønsker er der stor værdi i. Derfor satser Silkeborg på frivillighed.

”De koordinerende sagsbehandlere opfordrer generelt borgerne til at bruge frivillighedscentret, for vi ser et kæmpe potentiale i det frivillige arbejde. Frivilligcenter Silkeborg arbejder meget professionelt med opgaven, så her ser vi gode muligheder for at supplere den kommunale indsats” siger Simon Mæng.

Ud over at være et frivilligt tilbud til borgere i ressourceforløb, er tanken med cafeen i Silkeborg også, at netværket fra cafeen kan hænge ved den dag borgeren får et job.

Har borgeren arbejdet frivilligt er det også noget, der kan tages udgangspunkt i. Akkurat som tidligere arbejdserfaring tages i betragtning, når ressourceforløb og indsatsplan skal stykkes sammen.

Forventningen er også, at borgerne i højere grad bliver engagerede i eget forløb og får højere trivsel ved at komme i cafeen. Ligesom cafeen kan være en træningsbane til senere at deltage i andet frivilligt arbejde.

Silkeborgs gode erfaringer fra ressourceforløb:

 • Frivillige er en god ressource.
 • Skab dialog mellem frivillige og fagprofessionelle.
 • Inddrag borgerne i udviklingen af nye initiativer.
 • Uformelle rammer giver borgerne nye perspektiver.
 • Nyt netværk til borgerne.