Social indsats

Læs om reglerne for kommunens sociale indsats for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kommunen har ansvaret for den sociale indsats. Indsatsen er placeret i den sociale afdeling og ikke i jobcenteret.

Målgruppen er nogle af de vanskeligst stillede mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og herudover først og fremmest mennesker med særlige sociale problemer.

Begrebet ”socialt udsatte grupper” omfatter hjemløse og nogle af de vanskeligst stillede sindslidende, prostituerede, stof- og alkoholmisbrugere, incestramte, borgere med alvorlige spiseforstyrrelser, voldsramte kvinder med flere.

Den sociale indsats består af en bred vifte af forskellige hjælpeforanstaltninger, som kommunen skal stille til rådighed.

Kommunen skal desuden tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer.

Læs mere om den særlige sociale indsats

Den sociale indsats er en bred vifte af forskellige hjælpeforanstaltninger, som kommunen skal stille til rådighed:

 • Rådgivning
 • Væresteder
 • Aktivitetstilbud
 • Opsøgende arbejde
 • Misbrugsbehandling
 • Beskæftigelse

Kommunens forpligtelser i den sociale indsats

Rådgivning og opsøgende arbejde

 • Kommunen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer
 • Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.

Den særlige sociale indsats

Kommunen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
Formålet med indsatsen er:

 1. at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres
 2. at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder
 3. at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
 4. at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud.

Personer ude af stand til at tage vare på sig selv

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.

Husvilde

Kommunen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.

Stofmisbrugere

Kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Krav om handleplaner

Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til:

 • personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Samarbejde med kriminalforsorgen

Kommunerne skal koordinere handleplaner med kriminalforsorgen med henblik på at understøtte en langsigtet indsats og sikre kontinuitet i samarbejdet over for fælles klienter.

Målgruppen for de koordinerede handleplaner er indsatte i fængsler og arresthuse, som kommunerne har pligt til at tilbyde en handleplan efter serviceloven og 15-17-årige, der har fået en ubetinget fængselsstraf som følge af voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, og som kommunerne har pligt til at udarbejde en handleplan for m.fl.

Initiativet til koordinering af handleplaner påhviler kriminalforsorgen, og kommunen har ansvaret for at følge henvendelsen fra kriminalforsorgen op.

Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Se i øvrigt også under Beskyttet beskæftigelse.