Arbejdspladsvurdering - APV

I reglerne om arbejdsmiljø er det et grundlæggende krav, at virksomheder skal planlægge, tilrettelægge og udføre alt arbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det betyder, at sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen skal vurderes og virksomheden skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

  • Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 17/6-04 om arbejdets udførelse, kap. 2a

I arbejdspladsvurderingen skal virksomheden beskrive, hvordan alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdspladsvurderingens omfang afhænger blandt andet af, hvor komplicerede arbejdsmiljøforholdene er, af arbejdets art samt af virksomhedens størrelse og organisering.

Arbejdspladsvurderingens omfang afhænger også af de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer samt arbejdsmetoder og -processer, som virksomheden bruger.

Kravet om at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering gælder alle arbejdsgivere med ansatte. Kravet gælder også, når der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løsarbejde.

Arbejdspladsvurderingen er virksomhedens eget redskab og skal ikke sendes til eller godkendes af Arbejdstilsynet, men skal være til rådighed i virksomheden for virksomhedens egen ledelse, ansatte og for Arbejdstilsynet.

Fritagelse for APV og AMO

Arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter for en almennyttig forening, der ikke har en fortjeneste som formål, er fritaget fra krav om arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO). Det frivillige arbejde er fortsat omfattet af arbejdsmiljølovens øvrige bestemmelser.

 

Læs om indhold, tilsyn og bistand til at formulere en APV her.

Arbejdspladsvurderingens indhold

En arbejdspladsvurdering skal indeholde følgende elementer:

  • en identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
  • en beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • en prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Kravet om at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering gælder alle arbejdsgivere med ansatte - også, når der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løsarbejde.

Selvstændige uden ansatte, fx håndværksmestre eller selvstændige konsulenter, er dog ikke omfattet af kravet. Virksomheder, hvor arbejdet udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som tilhører hans husstand, skal heller ikke udarbejde en arbejdspladsvurdering.

Inddragelse af medarbejderne

Virksomheden skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderne, når arbejdspladsvurderingen udarbejdes, gennemføres og senere revideres.

En repræsentant for arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderne skal via en påtegning af arbejdspladsvurderingen dokumentere, at de har været inddraget.

Sagkyndig bistand

Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra særligt sagkyndige, fx arbejdsmiljørådgivere, hvis virksomheden ikke selv har den fornødne indsigt til at udarbejde en arbejdspladsvurdering.

Det kan fx være hjælp til at vælge kortlægningsmetode og løsningsforslag, eller hjælp til at indlede processen. Selv om virksomheden indhenter bistand udefra, er det stadig arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes en fyldestgørende arbejdspladsvurdering.

Tilsyn

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om virksomheden har udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering, om den er tilgængelig, og om medarbejderne i virksomheden har deltaget i planlægningen og gennemførelsen.

Revision af arbejdspladsvurderingen

Arbejdspladsvurderingen skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, i arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, som har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hver 3. år.