Arbejdsgivers indsats mod sygefravær

Arbejdsgivere spiller en aktiv rolle, når sygemeldte medarbejdere skal tilbage i arbejde. Læs om arbejdsgiverens rolle, ret og pligt i forbindelse med indsatsen.

Som et led i handlingsplanen mod sygefravær har arbejdsgiverne fået en mere aktiv rolle i indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde.

Sygedagpengeloven rummer flere tiltag, som tager direkte udgangspunkt i arbejdsgivernes indsats:

1. Mulighedserklæring (lægeerklæring)

En arbejdsgiver kan forlange en lægeerklæring, en såkaldt mulighedserklæring, af en lønmodtager ved kortvarigt, ved gentaget og ved langvarigt sygefravær.

En mulighedserklæring tager udgangspunkt i en samtale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. (Arbejdsgiveren kan dog stadig anmode den ansatte om dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom med en såkaldt fri attest, som lægen udfylder).

2. Sygefraværssamtaler

Arbejdsgiverne skal afholde sygefraværssamtaler med alle helt eller delvist sygemeldte medarbejdere senest 4 uger efter første dag med fravær. Arbejdsgiver mister dog ikke refusion, hvis sygefraværet anmeldes rettidig til kommunen, uden at samtalen holdes.

3. Fastholdelsesplan

En medarbejder kan anmode arbejdsgiveren om en fastholdelsesplan, hvis medarbejderen ikke forventer at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger efter første fraværsdag.

Arbejdsgiveren og medarbejderen udarbejder fastholdelsesplanen sammen. Arbejdsgiveren kan dog afslå at udarbejde en fastholdelsesplan.

Der er lagt op til, at der kan fastsættes yderligere retningslinjer ved kollektive overenskomster eller aftaler.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på deres hjemmeside, www.star.dk, oprettet en guide til arbejdsgivere med uddybende vejledning om de nye tiltag.

Guiden er også forsynet med links til de relevante blanketter.

4. Sociale kapitler

Der er fra Folketinget en forventning om, at virksomhederne og arbejdsmarkedet bidrager til et mere rummeligt arbejdsmarked. For at fremme denne tanke er der i reglerne om fleksjob krav om, at medarbejdere kun kan blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvis de pågældende har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

I de fleste overenskomster på arbejdsmarkedet er der sociale kapitler. De sociale kapitler, eller rammeaftaler, omhandler forebyggelse, fastholdelse og integration af personer med nedsat arbejdsevne, ligesom aftalerne kan indeholde bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Aftalerne omfatter som regel både allerede ansatte og udefrakommende personer.

5. Tidlig opfølgning

Der er indført en ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en "fast-track-løning". Fast-track-løsningen giver både virksomheder og borgere mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats. Der kan iværksættes ekstraordinær tidlig indsats når sygeforløb ventes at vare længere end 8 uger, og der dermed er risiko for et langt sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter 8 ugers sygdom.