Beskæftigelsestilbud

Læs om reglerne for følgende af jobcenterets tilbud til udsatte ledige på vej mod beskæftigelse: vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud og mentor.

Beskæftigelsestilbuddene til ledige er samlet i loven om aktiv beskæftigelsesindsats under følgende overskrifter:

Tilsvarende tilbud findes til udlændinge i integrationsloven. 
Formålet med at give tilbud afhænger af, hvilken målgruppe der er tale om. Det kan være afklaring, opkvalificering m.v. For uddannelseshjælpsmodtagerne vil formålet som hovedregel være at understøtte dem i vejen til en egentlig uddannelse.

Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination.

 

Min plan 

Forud for afgivelse af tilbud skal jobcentret udarbejde Min plan sammen med den ledige. Hvis Min plan er udarbejdet, og personen skal have et andet tilbud end det, der står i planen, skal den revideres.

Tilbudsperioden er begrænset af målgruppens ret til ydelse. Således er en forsikret ledig omfattet af reglerne for tilbud, så længe vedkommende er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Det samme gælder kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere.

Revalidender er omfattet, så længe de er omfattet af revalideringsbestemmelserne i aktivloven.

Uddannelsespålæg

Uddannelseshjælpsmodtagerne skal også have udarbejdet Min plan - i form af en uddannelsesplan med udgangspunkt i uddannelsespålægget. 

Rehabiliteringsplan

Personer, der deltager i et ressourceforløb og jobafklaringsforløb, har en indsatsplan (rehabiliteringsplanens indsatsdel), som omfatter alle de forskellige tilbud, der indgår i forløbet. Der kan fx både være tale om forløb efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud.  Der kan også gives behandlingstilbud m.v. efter fx serviceloven og sundhedsloven. 

 

Læs om den samlede vifte af tilbud

Regler om beskæftigelsestilbud

Reglerne om beskæftigelsestilbud finder man i beskæftigelsesloven, hvor de er rubriceret under fire hovedoverskrifter:

 • Vejledning og opkvalificering
 • Virksomhedspraktik og nytteindsats
 • Ansættelse med løntilskud
 • Mentorstøtte.

Disse betegnelser bruges, hvad enten de retter sig mod almindelige ledige eller udlændinge (integration).

Målgrupper

Målgrupperne for beskæftigelsestilbuddene er:

 • Forsikrede ledige
 • Kontanthjælpsmodtagere (herunder integrationsydelsesmodtagere)
 • Uddannelseshjælpsmodtagere (herunder integrationsydelsesmodtagere)
 • Revalidender 
 • Sygedagpengemodtagere
 • Førtidspensionister
 • Modtagere af ledighedsydelse
 • Personer, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 • Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse
 • Personer omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
 • Personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Personer, som modtager kontantydelse

Den samlede tilbudsvifte

Der er for alle ordningerne en række betingelser for, hvor længe man kan være i ordningen, og hvilke tilskud der kan gives samt ydelsesniveauer. Der er ligeledes forskellige regler for, i hvilket omfang målgruppen er omfattet. For uddannelseshjælpsmodtagere gælder fx, at de er omfattet af alle fire tilbud, dog kan åbenlyst uddannelsesparate ikke få ansættelse med løntilskud.

1. Vejledning og opkvalificering

Tilbuddets indhold

 • Korte vejlednings- og afklaringsforløb
 • Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning.
 • Ordinære uddannelsesforløb.
 • Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere har ret til at få læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test har vist, at de har behov for et eller flere af de nævnte kurser.

Ufaglærte kontanthjælpsmodtagere og har desuden ret til tilbud om realkompetencevurdering. Tilsvarende gælder for forsikrede ledige over 30 år.

Se Vejledning og opkvalificering.

2. Virksomhedspraktik  

Virksomhedspraktik er, som ordet siger, en praktik i en virksomhed, med henblik på at deltageren bliver afklaret, optrænet eller får afdækket kompetencer. Varigheden afhænger af, hvilken målgruppe der er tale om.

Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere har ret til selvfunden virksomhedspraktik.

2a. Nytteindsats

Nytteindsats retter sig mod forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate unge og personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som alene venter på at få job eller gå i uddannelse. Formålet med nytteindsatsen er, at forsikrede ledige skal rådighedsafprøves, eller at velfungerende ledige skal arbejde for deres ydelse.

3. Ansættelse med løntilskud 

Ansættelse med løntilskud kan ske både i private og offentlige virksomheder. En ansættelse med løntilskud kan højst vare 12 måneder ved ansættelse i privat virksomhed og 6 måneder ved ansættelse i offentlig virksomhed

Forsikrede ledige og kontanthjælpemodtagere har ret til selvfundet løntilskud.

Se Den almindelige løntilskudsordning.

4. Mentorstøtte

 • Alle målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan få tilbud om mentorstøtte  dog ikke personer omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Se Mentorstøtte


Der er for alle ordningerne en række betingelser for, hvor længe man kan være i ordningen, og hvilke tilskud der kan gives samt ydelsesniveauer.

Tilbud og indhold

Hvad tilbuddene konkret skal indeholde, er kun beskrevet i meget begrænset omfang i reglerne. Når man derfor skal undersøge, om tilbuddet er det rette, må man se på lovens formålsbeskrivelse for tilbuddet.

Inden der gives et tilbud, skal Min plan være udarbejdet, hvor der er opstillet mål, beskrevet aktiviteter og fordelt ansvar.

Personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb skal under Min plan have en indsatsplan, hvori tilbuddene indgår.

Når det gælder uddannelseshjælpsmodtagerne, tager Min plan udgangspunkt i uddannelsespålægget, og formålet med tilbuddene vil – når man ser bort fra de åbenlyst uddannelsesparate – være at understøtte valg af og opkvalificering til ordinær studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

Når det gælder udlændinge, skal der tillige foreligge en integrationskontrakt, i hvilken de beskæftigelsesrettede tilbud fremgår.

Forskellige målgruppers rettigheder

Tilbudsperioden er begrænset af målgruppens ret til ydelse.

Således er en forsikret ledig omfattet af reglerne for tilbud, så længe vedkommende er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Det samme gælder kontanthjælpsmodtagere i forhold til kontanthjælpsberettigelsen.

Revalidender er omfattet, så længe de er omfattet af revalideringsbestemmelserne i aktivloven.

Kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere har ret til 5 ugers ferie, når de har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder. Ferien skal afholdes inden for de 12 efterfølgende måneder. Hvis kontanthjælpsmodtageren eller uddannelseshjælpsmodtageren har ret til feriegodtgørelse (feriepenge), skal denne ferie afholdes først. Det samme gælder personer, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Revalidender, der deltager i særligt tilrettelagte projekter samt virksomhedspraktik, er ligeledes omfattet af reglerne om ret til 5 ugers ferie.

Ansatte med løntilskud optjener ret til ferie efter de almindelige regler i ferieloven og er derfor ikke omfattet af reglerne om 5 ugers ferie.

Selvforsørgende ledige er omfattet, da jobcenteret kan (men ikke er forpligtet til at) give dem tilbud, men ingen ydelse. Disse er således ikke omfattet af en ydelseslov, men skal have løn, hvis de ansættes i løntilskudsjob.

Undtagelser for pligt

Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere (herunder udlændinge) har ikke pligt til at deltage i tilbud, såfremt de:

 • Kan dokumentere, at de inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinært arbejde på fuld tid, på barsel eller overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension
 • Er omfattet af en arbejdsfordeling, eller kan dokumentere, at de er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.

Se også Virksomhedsrevalidering og Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.

Tillægsydelser

I forbindelse med tilbuddene kan jobcenteret yde tilskud til hjælpemidler, og de forskellige målgrupper har i forskelligt omfang ret til befordringsgodtgørelse og mulighed for godtgørelse til udgifter forbundet med tilbuddene. Der kan ligeledes ydes personlig assistance, hvis personen har et handicap, der berettiger til det, og behovet er der.