Hjælp unge på vej mod uddannelse og job

For at opholdet på sidelinjen for unge ikke bliver for langt, kræver det en hurtig og aktiv indsats fra jobcentret og dets samarbejdspartnere. Virksomheder kan spille en afgørende rolle og er en vigtig partner, når unge skal videre i uddannelse eller job.

Virksomheden kan være trædestenen, der skaber fokus, skærper motivationen og giver den unge nogle holdepunkter på vejen videre. Virksomheden kan også tilføre struktur og dagligdag til den unges liv, som måske har været præget af manglende støtte fra voksne, misbrug, dårlig skolegang eller psykiske vanskeligheder.

- Virksomhederne kan gøre en stor forskel for de unge, som har svært ved at komme i gang med en uddannelse. De kan skabe mening, give struktur i hverdagen og give en idé om, hvad en uddannelse kan bruges til.

Jesper Pedersen, seniorkonsulent i Cabi

Tag udgangspunkt i den unge

En hjælpende indsats skal tage udgangspunkt i den unge og hans eller hendes kompetencer, interesser og motivation. Diagnoser og problemer kan komme forskelligt til udtryk hos den enkelte, så indgangen bør være at se det enkelte individ. Det sker bl.a. ved at spørge ind til hverdagens udfordringer og koble dem med viden om bl.a. misbrug, ordblindhed, psykiske diagnoser og kriminalitet.

Konkrete oplevelser i en virksomhed giver mening

Virksomhederne er en vigtig partner, når unge skal hjælpes i uddannelse. En virksomhedspraktik kan være det, der gør en forskel.

Tilknytningen til en arbejdsplads giver den unge en bedre forståelse for arbejdsmarkedet, de krav, der stilles her, og hvad en konkret uddannelse kan bruges til.

For virksomheden kan det være en god mulighed for at lære en kommende elev at kende. Det kan også skabe værdi at hjælpe et ungt menneske videre i livet.

I en virksomhed har man som ung mulighed for at få konkrete oplevelser med et bestemt fag og finde ud af, hvad man er god til. Her er det muligt i praksis at opleve, hvorfor man skal lære fx matematik og derigennem finde meningen med at starte uddannelse.

I en virksomhedspraktik eller i et fritidsjob kan den unge sågar være heldig at møde ét af de mennesker, som kan gøre en afgørende forskel for dem. Den rette person kan være med til at give den unge nogle succesoplevelser og dermed troen på, at der også er brug for dem.

Virksomheder kan ændre retning i de unges liv

En undersøgelse fra CEFU viser, at mange unges frafald fra uddannelse skyldes, at de ikke ved, hvad de selv vil og kan, eller at de mistrives i deres hverdag. Det kan virksomhederne være med til at ændre på.

Læs mere om undersøgelsen i rapporten "Når det er svært at være ung i Danmark"

Virksomhedernes ungeanbefalinger er målrettet virksomheder, der ønsker at ændre retningen for en ung, der er sårbar eller har andre udfordringer i forhold til at få arbejde eller starte uddannelse.

Ungeanbefalingerne finder du her 

Hvad er det særlige ved virksomheder?

Virksomhederne kan noget andet end det, skolen, sagsbehandleren eller forældre kan.

De kan bl.a. levere et stykke ”virkelighed”, hvor den unges indsats betyder noget for nogen, nemlig for virksomheden og de ansatte. Mange unge blomstrer op, når der udvises tillid til deres kompetencer og egenskaber.

Download oversigt over det særlige, virksomheder kan

Fritidsjob, praktik eller brobygning er et vigtig skridt på vejen

For et ungt menneske kan et fritidsjob, en praktik eller et brobygningsforløb være det første skridt på vejen til uddannelse eller en afklaring om fremtidige jobønsker.

Virksomhedsforløb bygger bro og åbner døre

Et virksomhedsforløb kan bygge bro til uddannelse, fordi virkeligheden i virksomheden kan:

 • give et billede af arbejdsmarkedet og deraf uddannelsesmuligheder
 • give struktur og stille krav i hverdagen
 • møde de unge med tillid
 • motivere og modne de unge.

Som sidegevinst har vi set mange eksempler på, at unge, som har været i virksomhedspraktik, kan vende tilbage til en læreplads, fordi virksomheden har lært dem at kende.

Bliv inspireret af denne case, hvor der skabes et virksomhedsorienteret forløb, der giver gevinst 

Måske skal der flere virksomhedsforløb til

Ofte skal der flere virksomhedsforløb til, før den unge finder den rette hylde. Men udsatte unge har brug for vedholdenhed. De har ofte mange brudte forløb bag sig – både på hjemmefronten, på skolefronten og måske på arbejdsmarkedet. Så opgiv ikke virksomhedspraktik som redskab, selv om det ikke går efter planen første gang.

Kombiner virksomhedsforløb med andre indsatser

Der er gode erfaringer med at kombinere virksomhedsforløb med andre indsatser. Der kan fx være tale om en praktik på 15 timer om ugen samtidig med et vejledningsforløb eller en heldbredsmæssig indsats.

Læs mere om den sammenhængende indsats her 

Kriminalitetstruede unge

Unge med en kriminel løbebane og en plettet straffeattest får ofte meget svært ved senere at få et almindeligt arbejde. Få inspiration til, hvordan du aktivt kan tage del i at hjælpe en ung ud af en kriminel glidebane.

Det er muligt at sætte ind på forskellige tidspunkter i den unges kriminelle glidebane for her at sætte en stopper for en yderligere, uheldig udvikling:

 • Ved sigtelse, tiltale og dom: her er det vigtigt med en koordinerende kontaktperson, der kan fungere som bindeled mellem forskellige instanser og kan medvirke til, at den unge fx fastholdes i uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.
  Download rapporten "Aldrig mere fængsel" fra High:Five
  Her finder du flere anbefalinger til en arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge med en kortidsdom
 • Ved løsladelse: efter afsonet dom, skal en række forhold være på plads, så den unge ikke igen overlades til gamle eller nye kriminelle netværk.
  Få nyttig viden om og værktøjer til at skabe gode løsladelser på Kriminalforsorgens hjemmeside

Se videoen "Glem alt om ren straffeattest" til inspiration:

Disse øvrige klip illustrerer mulighederne – både for de unge og for virksomhederne.

 1. Selv om man har trådt ved siden af, er man ikke dømt ude
 2. Vi har meget glæde af dem
 3. Det er også en gevinst på bundlinjen
 4. Det er vigtigt, at hele virksomheden er med på idéen
 5. Virksomhederne får unge motiverede medarbejdere
 6. Folk skal bare have en chance

Mere viden om kriminalitetstruede unge

Få mere viden om og hjælp til at etablere job og uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet hos High:Five

Inspiration til arbejdet med unge

Bliv klogere på bl.a. ungarbejde, fritidsjob og praktik.  

Læs mere om ungarbejde

Mangler du en medarbejder, kan du på ungarbejde.dk finde din næste ungarbejder.

Det er gratis at indrykke en annonce. Læs mere på ungarbejde.dk

Læs mere om fritidsjob

Undersøgelser viser, at fritidsjob har en positiv betydning i forhold til at starte uddannelse og senere få tilknytning til arbejdsmarkedet. Her kan de unge få arbejdserfaringer, netværk og motivation til at gå i gang med uddannelse.

Har man haft et fritidsjob, ved man, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads, og hvordan en arbejdsplads fungerer. Man lærer at omgås mange forskellige mennesker og at tage ansvar og møde op, når man har en aftale. For mange unge er det en succesoplevelse at klare et fritidsjob.

På hjemmesiden fritidsjob.dk kan unge finde et fritidsjob. Og som arbejdsgiver kan du oprette et fritidsjob i din virksomhed - det er gratis at oprette en annonce.

Læs mere på fritidsjob.dk

Læs mere om praktik

At have en virksomhedspraktikant er ikke en opgave, der skal betragtes som noget særskilt fra virksomhedens øvrige virke. Tværtimod viser det sig ofte, at en praktikplads er en investering i virksomheden som helhed.

Det kan virksomhederne:

 • Give et billede af arbejdsmarkedet og 
  deraf uddannelsesmuligheder.
 • Give struktur og stille krav i hverdagen.
 • Møde de unge med tillid.
 • Give identitet.
 • Motivere og modne de unge.
 • Træne de unges personlige, sociale og faglige kompetencer. 

Læs mere om virksomhedspraktik og hvad gevinsten er for din virksomhed. 

Læs mere om samarbejdet mellem jobcenter og virksomhed og det gode praktikforløb

Læs mere om FGU

Indsatsen over for de unge, som ikke følger den lige vej efter grundskolen, skal styrkes.

Forberedende Grunduddannelse (FGU) tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og kompetencemål og har fokus på de unges vej mod uddannelse eller job.

Bliv klogere på FGU på undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere om STU

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside 

Læs mere om brobygning

Brobygningsforløb foregår på en erhvervsskole, der har til formål at afklare unge i deres uddannelsesvalg og give dem faglige og personlige kompetencer til efterfølgende at begynde på en erhvervsuddannelse.

Målgruppen er unge kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der enten hovedsageligt har faglige problemer eller unge, hvis problemer hovedsageligt er af social karakter.

Unge på produktionsskole har også mulighed for at deltage i kortere brobygningsforløb som en del af deres produktionsskoleforløb.

Brobygningsforløb tilrettelægges som et samarbejde mellem jobcentre og erhvervsskoler. Jobcentret har ansvar for at visitere de unge, og erhvervsskolen tilrettelægger, igangsætter og gennemfører selve brobygningsforløbet for den unge.

I brobygningsforløbet og i overgangen til uddannelse får de unge mulighed for at få en mentor.

Forløb på virksomheder kan også være en del af brobygningsforløbet.

Case

Konkrete kompetencebeviser til udsatte unge motiverer

OCN og NextJob har i Herning har med midler fra STAR skabt et projekt, hvor 16 unge med kognitive udfordringer, i virksomhedsrettet indsats med virksomhedspraktikker, har opnået beviser på det, de kan. Cabi har i projektet "Kompetencebeviser til udsatte unge" arbejdet som sparringspartner og evaluator.

Læs mere
Metode og værktøj, Viden og baggrund

Bliv klogere på rammerne for veje til job

Der findes flere muligheder for at hjælpe unge, som ikke umiddelbart er uddannelsesparate og klar til uddannelsesstart. Cabi har samlet nyttig viden til dit arbejde med at få unge i job og uddannelse.

Læs mere om rammerne for veje til job
Viden og baggrund

Praktik - en god investering

Læs her, hvad gevinsten er ved at tage en praktikant ind i din virksomhed eller organisation.

Læs mere
Viden og baggrund

Få styr på støtteordninger

Der findes flere forskellige støtteordninger, som kan tages i brug over for unge. Beskæftigelseslovgivningens ordninger skal have et beskæftigelsesfremmende sigte, mens andre ordninger i Serviceloven kan anvendes med et livsforbedrende sigte.

Læs mere om støtteordningerne
Viden og baggrund

Skole-virksomhedssamarbejde

Vi ved, at erhvervslivet mangler faglærte både nu og i fremtiden, så vi skal have flere unge til at vælge erhvervsskolerne. Samtidig har mange skoleelever behov for at finde motivation gennem mere praksisrettet undervisning, som både anerkender og styrker elevernes praktiske kompetencer. Her kan erhvervslivet spille en vigtig rolle.

Læs mere om skole-virksomhedssamarbejdet

- Virksomhederne kan gøre en stor forskel for de unge, som har svært ved at komme i gang med en uddannelse. Virksomheder kan give mening, struktur i hverdagen og en idé om, hvad en uddannelse kan bruges til.

Jesper Pedersen

Seniorkonsulent i Cabi