Alle syge borgere skal forsørges

Intentionen med sygedagpengereformen i 2014 var, at ingen syge borgere skal stå uden forsørgelse. 

Enten er de berettiget til sygedagpenge, eller også kan de få et jobafklaringsforløb. Der vil dog ske en revurdering af retten til sygedagpenge efter 22 uger. Denne vurdering vil være bestemmende for ydelsen til borgeren og eventuelt refusion til arbejdsgiveren i de langvarige sager efter 22 uger.

Nedenfor gennemgås sygedagpengeforløbet ud fra:

 • Visitationskategorier
 • Opfølgning
 • Aktive tilbud
 • Revurdering – forlængelse eller jobafklaringsforløb?
 • Statslig refusion af kommunens udgifter.

Visitationskategorier

Indgangen til indsatserne i jobcentret er visitationen. I visitationen sker den første kategorisering af den sygemeldte. Hyppigheden og rammerne for opfølgningen er afhængig af, hvilken visitationskategori den sygemeldte placeres i. 

Der skelnes mellem visitationskategori 1, 2 og 3. Der skal ved hver opfølgning tages stilling til, hvilken kategori borgeren tilhører.

Der visiteres i tre kategorier:

 • Kategori 1:
  Forventet raskmelding inden for otte uger fra første fraværsdato. Der visiteres på baggrund af borgerens oplysningsskema.

 • Kategori 2:
  Forventet sygemelding i over otte uger, men med et klart og forudsigeligt behandlingsforløb.

 • Kategori 3:
  Uafklaret sygdomsperiode ved diffus uafklaret sygdom og /eller udfordringer ud over sygdom.

Læs mere om de tre visitationskategorier

Opfølgning

Der er fokus på sager med over otte ugers varighed.

Det medfører, at opfølgningen på kategori 1-sager udelukkende kan ske digitalt, mens det for både kategori 2- og 3-sager gælder, at:

 • den sygemeldte skal have været hos egen læge inden første samtale i jobcentret
 • første opfølgningssamtale skal afholdes i jobcentret efter senest otte ugers sygemelding
 • der skal foregå opfølgning hver fjerde uge ved personligt fremmøde
 • at den sygemeldtes virksomhed eller sygemeldte selv kan anmode om en ekstra tidlig indsats. Se Fast track

For kategori 2-sager er der fokus på en arbejdspladsbaseret indsats med henblik på tilbagevenden til job. Derfor er der indført en såkaldt TTA-trappemodel, hvor jobcentret og den sygemeldte ved opfølgningen skal indgå den højest mulige aftale på trappen. Læs mere om TTA-trappemodellen

For kategori 3-sager er der fokus på en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Derfor skal sagen forelægges for rehabiliteringsteamet senest fire uger efter visitation. Der skal udarbejdes en rehabiliteringsplan på baggrund af den lægelige vurdering, der er indhentet inden første opfølgning.

Rehabiliteringsteams, der behandler sygemeldte i kategori 3, kan både være særligt nedsatte rehabiliteringsteams, eller en del af de allerede nedsatte teams, der blev etableret i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob i 2013.

Læs mere om rehabiliteringsteams

Aktive tilbud

For både kategori 2- og 3-sager gælder det, at jobcentret kan give sygemeldte aktive tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, hvis det kan fremme arbejdsfastholdelse og en hurtigere tilbagevenden til arbejdet.

Jobcentrene har meget vide rammer for at give tilbud, og tilbuddene kan gives på ethvert tidspunkt i sygeperioden.

Varigheden af tilbuddene fastsættes ud fra den sygemeldtes behov. Der kan derfor være tale om varierende timetal over sygedagpengeperioden – eventuelt helt ned til en enkelt time om ugen i en periode.

Revurdering – forlængelse eller jobafklaringsforløb?

Kategori 2- og 3-sager skal revurderes efter 22 uger. Det skal vurderes, om sygedagpengene kan forlænges.

Hvis sagen ikke kan forlænges på sygedagpenge jf. reglerne, overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb. Sagsbehandler skal sammen med borgeren udarbejde en sag til rehabiliteringsteamet, som har fokus på beskæftigelsesmål og borgerens ressourcer.

Sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet senest fire uger efter visitation til jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb kan maksimalt vare to år. Læs mere om jobafklaringsforløb

Statslig refusion af kommunens udgifter

Staten refunderer kommunens udgifter til sygedagpenge efter særlige regler, der både vedrører længden af sygedagpengeperioden og de indsatser, der benyttes. 

Læs mere om sygedagpenge på cabiweb.dk

Læs blandt andet om afprøvning i virksomheder og om at vende tilbage til arbejdet.

Metode og værktøj, Viden og baggrund

Jobperspektiv i opfølgningssamtalerne

Hav fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet i samtalen.

Læs om sygedagpengesamtalen
Viden og baggrund

Tilbage til arbejdet

Det er centralt at fastholde den sygemeldtes jobfokus, hvis den sygemeldte skal tilbage i job.

Læs om at vende tilbage til arbejde
Viden og baggrund

Afprøvning i virksomheder

Afprøvning i virksomheder er et led i at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs om afprøvning i virksomheder

Brug for råd og sparring om sygedagpenge?

Kontakt vores rådgiver.