Dialog mellem sygedagpengemedarbejderen og lægen er vigtig

I sygedagpengelovgivningen lægges der op til, at kommunerne samarbejder med de praktiserende læger om sygedagpengeopfølgningen. Intentionerne i lovgivningen er, at der iværksættes en tidlig indsats for at reducere antallet af langvarige sygemeldinger og styrke mulighederne for, at den sygemeldte fastholdes i arbejde.

Det er vigtigt, at samarbejdet mellem lægen og sygedagpengemedarbejderen tager udgangspunkt i en fælles forståelse af, at lægen har én type faglighed, som primært vedrører diagnoser og behandling, mens dagpengemedarbejderen har en anden type faglighed, som primært vedrører tilbagevenden og koordinering af de aktiviteter, der trækker i den retning.

En bevidsthed om den andens rolle og kompetencer giver et ligeværdigt samarbejde om den sygemeldte. Dialogen mellem sygedagpengemedarbejderen og lægen er vigtig for at sikre en tidlig koordineret indsats.

Nogle jobcentre har styrket samarbejdet med de praktiserende læger ved at besøge dem i deres praksis, arrangere fælles møder om emner af gensidig interesse og ved at nedsætte arbejdsgrupper med fokus på udvikling af samarbejdet om bl.a. kontakt, attester mv. Disse eksempler har ført til et langt bedre samarbejde end hidtil.

Læs også om:

Samarbejde med andre dele af sundhedsvæsnet

Kontakten til andre dele af sundhedsvæsenet går altid via den praktiserende læge.
Sygedagpengemedarbejderen kan hjælpe med at oplyse om behandlingsgarantier og vejlede den sygemeldte i at finde de korteste ventetider til speciallæger og sygehuse.

  • På hjemmesiden sundhed.dk kan man søge oplysninger om ventetider hos speciallæger og offentlige sygehuse.
  • For at fremme en tidlig beskæftigelsesrettet indsats kan jobcentret fremskynde behandling.

Hvis sociale hensyn taler for det, kan kommunen med hjemmel i sundhedsloven fremskynde diagnosticering, behandling og helbredelse ved at betale for sundhedsfremmende tiltag. Det kan være med til at sikre, at en beskæftigelsesrettet indsats hurtigere bliver mulig.
Jobcentret kan også spille en rolle ved sygemeldinger, der ikke kræver hospitalsindlæggelse eller speciallægeundersøgelse.

Ifølge sundhedslovens § 73 kan kommunen yde tilskud til egenbetalingen hos fysioterapeut, diætister, psykologer og øvrige privatpraktiserende sundhedspersoner, hvor en del af betalingen i forvejen er finansieret af regionen. Den slags ydelser kan, i lighed med andre sundhedsydelser, bidrage til, at sygemeldte hurtigere kan deltage i noget aktivt.

Viden og baggrund

Samarbejde om afklaringstilbud

Koordinering på tværs kan skabe overskuelighed.

Læs om samarbejdet om afklaringstilbud
Viden og baggrund

Samarbejde med faglige organisationer

A-kasse og fagforening spiller en vigtig rolle i sygedagpengeopfølgningen.

Læs om samarbejdet med faglige organisationer