Vejle

Forankring

Indsatsen for socialt frikort er i Vejle forankret i jobcenteret – med arbejdsmarkedschef Birgit Thorup i spidsen.

Målgruppe

I Vejle ser man typisk aktivitetsparate borgere over 30 år med komplekse problemstillinger som den primære målgruppe for frikortet. En ikke ubetydelig del er på førtidspension.

 

Interne samarbejdsflader

Jobcentret er primus motor for det sociale frikort i Vejle, men der er tæt samarbejde med bl.a. Handicap og Psykiatri. Her har en del af sagsbehandlerne været aktive i forhold til at hjælpe borgere med at få ansøgt om et socialt frikort.

Der er ikke afsat ekstra ressourcer til indsatsen, men der er fagmedarbejdere, som brænder for opgaven – og er vant til at gå det ekstra skridt for at få det til at lykkedes for borgerne.

Lokale samarbejdsflader

Tovholderen i Vejle oplever, at der har været gode snakke på kommunens væresteder i forhold til, hvilke funktioner og småjob, som  personer med socilat frikort kan varetage.

Det kan fx godt være, at man ikke kan lave maskinarbejde, men måske er det i stedet muligt at udføre havearbejde på udendørsarealer omkring virksomheden.  

Samarbejde med virksomheder

Det er Vejles erfaring, at der er brug for en håndholdt indsats for at få det til at lykkes at matche virksomhed og borger med socialt frikort. Det vil sige hjælp fra en fagperson, som har kendskab til potentielle virksomheder, som kunne være mulige for borgeren, og som ligeledes har indsigt i de komplekse problemstillinger som borgeren har.

Det kan fx være psykiske lidelser, misbrug, manglende hygiejne og meget andet. Her er det nødvendigt med en klar og ærlig forventningsafstemning virksomhed, fagperson og borger imellem for at sikre et godt match.

I nogle tilfælde har det været nødvendigt at lave helt konkrete aftaler. Såsom, at hvis du holder dig fra alkohol og udfører opgaven - få timers effektivt arbejde - så venter der 500 kr., hver anden fredag. Dette vil ikke være den rigtige løsning i alle sammenhænge, men i dette tilfælde har det ført til, at en borger er kommet ud af sit alkoholmisbrug og nu er indstillet til fleksjob, som han i så fald vil få i den pågældende entreprenørvirksomhed.  

Visitation

I Vejle bliver et socialt frikort bevilget gennem Myndighedsafdelingen, - hvilket kan ske inden for en uge efter henvendelse. Dog er det sket endnu hurtigere i nogle tilfælde, hvor visitationen laves ”on the spot” til informationsmøder på væresteder. Det kræver, at en medarbejder fra Myndighedsafdelingen deltager, så det hurtigt kan blive tjekket, om formalia er i orden. Er det tilfældet, kan frikortet blive bevilget på stedet.

I forbindelse med ét møde på et værested lykkedes det således at lave syv sociale frikort på stedet. Vejle har planer om, at denne model skal gentages en gang i kvartalet på udvalgte væresteder, hvor en myndighedsperson og en virksomhedskonsulent med indblik i både potentielle virksomheder og potentielle brugere af socialt frikort. Corona-krisen har dog sat en foreløbig stopper for den plan.

Erfaringen har således været særdeles god med møder på værestederne, hvor de potentielle brugere af frikortet føler sig trygge og på hjemmebane.  For jobcentermedarbejderne har det været lidt overraskende, at de potentielle brugere har haft mange spørgsmål til, hvordan de kan sælge sig selv godt over for en arbejdsgiver.

Det har givet nogle gode drøftelser med fagpersonerne på orienteringsmøderne. Erfaringen viser dog også, at det er de borgere, der har fået håndholdt hjælp til videre kontakt med virksomheder, hvor det sociale frikort rent faktisk er blevet anvendt i en ansættelse.

Udbredelse af kendskab til socialt frikort

Vejle har lavet informationspjecer, som er delt ud blandt kommunens afdelinger, hvilket bl.a. er sket med henblik på, at de bliver formidlet videre til borgerne. Den mest effektive form for information er dog sket ved møder på væresteder.

En virksomhedskonsulent fortæller desuden, at han har taget afsæt i geografisk nærhed til det værested, hvor borgeren kommer, og på den baggrund kigget i IT-systemet Fasit for at lede efter virksomheder, som kunne være interesseret i at give småopgaver til en borger med socialt frikort.