Esbjerg

Forankring

Indsatsen forankret i Social & Tilbud. Det er gjort for at holde fast i, at socialt frikort er et socialt tilbud, og ikke et beskæftigelsestilbud.

Målgruppe

I Esbjerg har det ikke været muligt at få fat i den oprindelige målgruppe, som var tænkt som brugere af varmestuer og hjemløse. Disse borgere ser ikke sig selv som potentielle ansøgere til frikortet. Derfor er målgruppen udvidet, og konkret betyder det, at mange pensionister har ansøgt om socialt frikort. De ser kortet som en god indgangsvinkel til at prøve sig selv af igen i forhold til arbejdsmarkedet. Endvidere er der en del aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har ansøgt.

Ca. halvdelen af de personer, der har fået et socialt frikort vurderes ikke at have en reel chance for at udnytte muligheden.

For den anden halvdels vedkommende er der en del, som selv har en idé om, hvor de skal søge arbejde, og selv har stået for få job. Resten har brug for en håndholdt indsats, bl.a. fordi de ikke selv kan se jobåbningerne. De har derfor brug for en visitator, som kan hjælpe med at opsøge virksomheder og etablere de konkrete aftaler.

Interne samarbejdsflader

Tovholderen for projektet samarbejder med en jobkonsulent fra Jobcentret. Et konkret eksempel på samarbejdet er, at der skulle findes kandidater til afspritningsopgaver på listen over borgere med socialt frikort.

Her ser jobcentermedarbejderen listen igennem for at finde mulige kandidater. Herefter aftales det, hvem der skal kontakte den enkelte.

Et andet eksempel er, at jobcentermedarbejderen er ved at lave kompetencekort for den enkelte kortholder – dette skulle gerne lette arbejdet for den enkelte med at finde et job, og for tovholderen eller jobkonsulenten kan matche borgeren med potentielle jobåbninger.

Lokale samarbejdsflader

Interne tilbud, varmestuer, mv. anses som lokale samarbejdspartnere, og de er blevet orienteret om tilbuddet. Flyers og informationsmateriale er også blevet uddelt til bosteder og rådgivere i forskellige forvaltninger.

Samarbejde med brugere af socialt frikort

Esbjerg har fire gange afholdt jobcafe, hvor potentialle ansøgere og indehavere af frikort indbydes.

Der har været afhold en jobcafé – foreløbig fire gange. Her indbydes og samles potentielle ansøgere og indehavere af socialt frikort. Tovholderen sender invitation til 6-8 stykker, og reelt dukker 1-4 op.

På jobcaféen sparres om, hvor det kunne være muligt at søge, tidligere erfaringer deles, og der hjælpes med at tænke ud af boksen og opdatere CV.

Samarbejde med virksomheder

Esbjerg Kommune er i gang med at udarbejde skriftligt materiale til virksomhederne, der skal lette deres administrative arbejde. Der har været en del usikkerhed hos nogle af de nuværende arbejdsgivere, som har borgere med socialt frikort ansat.

Arbejdsgiverne har i nogle tilfælde opgivet lønnen til E-indkomst, og i andre tilfælde har arbejdsgiver været betænkelig ved at ansætte en borger, da man ikke havde overblikket over arbejdsgangen i forhold til registrering af løn.

Erfaringen er, at det i høj grad er manglende information, der giver usikkerheden, og som får arbejdsgivere til at takke nej til at ansætte en borger med socialt frikort.

Det vil Esbjerg Kommune forsøge at komme til livs ved at informere detaljeret, så der ikke opstår unødig usikkerhed.

Materialet er mest tilegnet den i virksomheden der sidder med selve lønregistreringen, da det som tidligere nævnt er en detaljeret gennemgang.

Visitation

En socialrådgiver i Social & Tilbud står for visitationen.  Vedkommende har tidligere været ansat i Jobcentret og har dermed begge vinkler med i visitationen. Ansøgningen tilgår visitation på én af tre måder.

  1. Borger søger selv via Esbjerg Kommunes hjemmeside.
  2. Beskæftigelsesrådgivere sender borgeren til visitation, hvis borgerne selv ønsker det.
  3. Endelig har visitator modtaget ansøgninger efter oplæg på café.

Konkret udfyldes ansøgningen i et skema, hvor der ud over navn og kontaktoplysninger bl.a. også udfyldes oplysninger om modtagelse af ydelser fra Social & Tilbud og jobønsker.

Efter modtagelse af ansøgning om socialt frikort tjekker visitator om vedkommende er i målgruppen. Hertil har visitator adgang til at tjekke indkomst, lægesager, arbejdsmarkedssager mv. på tværs af de forskellige indsatser.

Hvis ansøgeren er i målgruppen og opfylder kriterierne sendes et brev, som bekræfter godkendelse – enten via e-boks eller via almindelig postgang. Brevet indeholder også besked om, at ansøgeren kan afhente et lamineret socialt frikort i Jobcentret efter ca. én uge.

Det er normen, at det tager ca. én uge fra visitator modtager en ansøgning til kortet er bevilliget.

Udbredelse af kendskab til socialt frikort

Internt i kommunen har Tovholderen fortalt om det sociale frikort til de forskellige teams og overfor jobkonsulenterne. Endvidere er mulighederne blevet præsenteret for centerledere, bosteder og overfor Motivationshuset, som er et tilbud til alkohol- og misbrugsbehandling.

Jobcenteret og Social & Tilbud har ligeledes inviteretinterne samarbejdspartnere samt frivillige organisationer til et fælles informationsmøde. Her blev det bl.a. drøftet, hvordan man bedst fik det sociale frikort udbredt i Esbjerg Kommune samt andre relevante spørgsmål.

Konkret har tovholderen afholdt oplæg på et teammøder i relevante forvaltninger. Her er der lagt vægt på, at de enkelte steder og medarbejdere grundet deres arbejde med målgruppen af borgere er væsentlige i forhold til at spotte potentielle ansøgere til det sociale frikort, og at de som sådan kan hjælpe indsatsen på vej.

Især besøget på jobcentret har givet pote og har ført til at flere beskæftigelsesrådgivere har hjulpet borgere med at udarbejde ansøgninger.

Tovholderen har også besøgt caféer og væresteder. Her har det primært været borgerne selv, der har reageret på besøgene ved selv at fremsende ansøgninger.

Besøg hos 12 virksomheder

Tovholderen har desuden opsøgt over 70 virksomheder. Til en start udarbejdede tovholderen og den samarbejdende jobkonsulent fra Jobcentret en liste over de virksomheder, der er kendt for at være gode til at tage praktikanter eller som udviser socialt ansvar.

De oplistede virksomheder er blevet kontaktet pr. telefon, hvor de er blevet præsenteret for mulighederne omring socialt frikort. Den umiddelbare reaktion fra de fleste virksomheder var interesse for ordningen, idet de fleste ikke havde hørt om den før.

Efterfølgende har de kontaktede virksomheder modtaget en mail med information om det sociale frikort og med en invitation til et startseminar. Mailen er efterfølgende blevet fulgt op at endnu en telefonopringning. For fortsat at sikre virksomhedernes opmærksomhed på ordningen planlægges endnu en rundringning i løbet af foråret 2020.

Endvidere har Social & Tilbud og Jobcentret deltaget i et sponsorevent for Esbjerg Forenede Boldklubber på Blue Water Arena. Dette arrangement gav anledning til at udbrede budskabet yderligere og samtidig få nye virksomhedskontakter.