Udvikling af medarbejdere i fleksjob

Et fleksjob behøver ikke at være statisk. Medarbejderens skånebehov og arbejdsevne kan ændre eller udvikle sig ligesom jeres behov som virksomhed. Opgaven er at få fleksjobbet til at matche behov og udviklingsmuligheder i jeres virksomhed.

Som arbejdsgiver kan du arbejde med udvikling af jobbet på flere forskellige måder.

Øgning af timetal

Langt de fleste medarbejdere ansat i fleksjob har nedsat arbejdstid, så de møder på arbejde mindre end 37 timer om ugen. Det er en del af medarbejderens skånehensyn.

I har dog altid mulighed for at øge timetallet, hvis både medarbejder og virksomhed er enige om, at et øget timetal kan hænge sammen med de nødvendige skånehensyn.

Større arbejdsintensitet - effektiv arbejdstid

Behovet for skånehensyn kan forandre sig, enten fordi medarbejderen i fleksjobbet får det bedre eller værre. Det kan få indflydelse på arbejdsintensiteten, den såkaldt effektive arbejdstid, som enten kan sættes op eller ned afhængigt af medarbejderens situation.

En større arbejdsintensitet betyder, at medarbejderen bliver i stand til at yde mere i de timer, medarbejderen er på arbejde. Der kan fx være tale om højere arbejdstempo eller behov for færre pauser i løbet af arbejdsdagen.

Udvidelse af arbejdsområder

Jobbet kan udvikles ved at udvide arbejdsområderne eller opgaveporteføljen. Det gør I som ved alle andre medarbejdere ved en gensidig aftale medarbejder og virksomhed imellem.

Der kan dog være grænser for, hvor mange forskellige arbejdsopgaver medarbejderen kan overskue, og der kan være bestemte arbejdsopgaver, som I ikke kan udvide med, fordi det strider mod de skånehensyn, der skal tages. Tag derfor altid en snak med medarbejderen om de nødvendige hensyn, der skal tages.

Uanset om I taler udvikling allerede fra starten af fleksjob-ansættelsen eller venter med det, til medarbejderen er mere fortrolig med jobbet, kan I fra begyndelsen signalere, at udvikling er en naturlig del af den løbende dialog med ALLE medarbejdere.

Her får du et udvalg af redskaber, du kan anvende i din dialog med og opfølgning på de medarbejdere, du har ansat i fleksjob:

1. Tillægsspørgsmål til MUS

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder om udvikling i det konkrete job. Det er også et oplagt sted at tale om udvikling for og med medarbejdere ansat i fleksjob.

Når du afholder MUS med en medarbejder i fleksjob, skal du være opmærksom på de skånehensyn, der er i det konkrete fleksjob. Derfor kan du med fordel benytte dig af en række tillægsspørgsmål i samtalen som sikrer, at I tænker udviklingsmulighederne sammen med behovet for skånehensyn.

Download pdf med tillægsspørgsmål til MUS

2. Individuelt udviklingsskema

Denne type skema kan både anvendes i den løbende dialog med medarbejderen og i forbindelse med den individuelle MUS. Det er med til at synliggøre bredden i medarbejderens opgaveløsning og anskueliggør samtidig den generelle udvikling i fleksjobbet.

Download eksemplar af udviklingsskemaet

- anvend det ved MUS med din fleksjob-medarbejder.

3. Udviklingsskema

Grundfos anvender et udviklingsskema i den løbende opfølgning på fleksjobansættelser og i forbindelse med MUS.

Skemaet oplister opgaver inden for et givent arbejdsområde eller en afdeling med angivelse af, i hvilken grad de forskellige medarbejdere kan udføre opgaverne i afdelingen. Skemaet er ikke et statisk værktøj, men kan ændres løbende ved:

  • Nye opgaver
  • Opgaver, som forsvinder
  • Nye medarbejdere
  • Forandringer i skånehensyn.

Download eksemplar af skemaet 

- anvend det i din egen opfølgning på dine medarbejdere i fleksjob.

Lønberegner

På star.dk finder du en lønberegner, hvor du kan regne på, hvad et øget timetal betyder for medarbejderens samlede indtægt i netop jeres tilfælde.

Gå til lønberegneren

Brug jobcentret

Jobcentret kan hjælpe med at få øje på udviklingsmulighederne i et fleksjob i forhold til timetal, arbejdsopgaver eller intensitet. Her kan du også få mere at vide om de handicapkompenserende ordninger, hvis fx personlig assistance eller arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger er en mulig løsning for at fastholde medarbejderen i fleksjobbet eller udvikle fleksjobbet.

Hvis der er behov for en ny vurdering af arbejdsintensiteten, skal jobcentret altid kontaktes. Læs mere om den lovpligtige opfølgning fra jobcentret i forhold til fleksjobbets udvikling.

Opmærksomhedspunkter ved ændringer i jobbeskrivelsen

Vær opmærksom på følgende forhold, hvis du ændrer i jobbeskrivelsen, hvad enten det gælder timetal, arbejdsintensitet eller -opgaver:

  1. Hvis der sker væsentlige ændringer i fleksjobbet, er medarbejderen forpligtet til at kontakte jobcentret
  2. En væsentlig ændring betyder desuden, at jobkontrakten bør tilpasses
  3. Hvis du og din medarbejder er enige om det, kan I altid bede jobcentret foretage en ny vurdering af medarbejderens arbejdsevne, så der kan udarbejdes en ny fleksjobaftale.
  4. Medarbejderen vil automatisk få reguleret sit fleksløntilskud, hvis indkomst fra arbejdsgiveren ændrer sig.

Husk desuden at være opmærksom på, at du fortsat tager de skånehensyn, som medarbejderen har behov for.

Brug for gratis råd og sparring om fleksjob?

Kontakt vores rådgivere og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med.