Arbejdsliv med et handicap

Blandt personer med et handicap er der i dag et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. For at få det i spil kræver det aktive jobsøgere, virksomheder som først og fremmest ser på kompetencer og jobcentre, som tager en aktiv rolle og hjælper med at finde løsninger.

Se først og fremmest på kompetencer

Fokuser på kompetencerne, hvis en person med et handicap er blandt ansøgerne til en stilling. Måske betyder handicappet ikke noget for det pågældende job. Mange personer med et handicap er ansat på helt almindelige vilkår.

Hvis handicappet har en betydning, kan der sikkert findes gode løsninger - eventuelt med hjælp fra jobcentret. Et handicap behøver ikke fylde noget, når de gode løsninger er fundet.

Følg disse syv råd, hvis en person med handicap søger jobbet 

 1. Undersøg om kompetencerne er til stede
 2. Afklar om handicappet har nogen betydning i arbejdsdagen
 3. Få ansøgerens løsningsforslag i spil, hvis der er brug for særlige vilkår
 4. Inddrag jobcentret, hvis der er brug for særlig støtte
 5. Lav klare aftaler om eventuelle skånehensyn
 6. Aftal om der er brug for at følge op på, hvordan det går
 7. Afklar om kollegaerne skal orienteres om eventuelle særlige hensyn.

Vær obs på, at sygdom er en privat sag i Danmark. Som arbejdsgiver må man godt spørge til, om ansøgeren har helbredsforhold, som har væsentlig betydning for, hvordan vedkommende kan varetage det konkrete job. 

- Mit bedste råd til virksomheder er, rekruttér bredt dvs. vurder ansøgere med et handicap på lige fod med andre. Det giver de bedste chancer for at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer.

Bente Nissen, seniorkonsulent i Cabi

Gratis informationspjece 

Brug pjecen til dialogen med virksomheder i din kommune, når I taler om kompensationsmuligheder for psykiske funktionsnedsættelser hos medarbejderne.

Efter udprint kan du på pjecens bagside tilføje dine egne kontaktoplysninger.

Så har de virksomheder, du giver pjecen til, altid dine oplysninger ved hånden, hvis de skal fastholde eller rekruttere en medarbejder med en funktionsnedsættelse.

Download

Særlig beskyttelse i Lov om forbud mod forskelsbehandling

Vær opmærksom på, at en person med et handicap er beskyttet af Lov om forbud mod forskelsbehandling. Det betyder, at man som arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle ansatte eller ansøgere negativt på grund af handicap.

Man kan altid afskedige en medarbejder på et sagligt grundlag. Men er du kommet i den situation, at du må afskedige en medarbejder med et handicap, skal du være opmærksom på, at medarbejderen er omfattet af en særlig beskyttelse ifølge Lov om forbud mod forskelsbehandling.

Beskyttelsen kræver, at du som arbejdsgiver undersøger mulighederne for rimelig tilpasning inden afskedigelsen, hvis afskedigelsen er begrundet i handicappet eller følgerne af handicappet.

Læs mere om 'Lov om forbud mod forskelsbehandling' i Cabis lovstof om handicappedes rettigheder

Rimelig tilpasning inden en eventuel afskedigelse

Hvis afskedigelse sker på baggrund af handicappet, har du som arbejdsgiver pligt til, inden opsigelsen at undersøge mulighederne for såkaldt rimelig tilpasning i forhold til medarbejderens konkrete behov.

Tilpasningen skal sikre, at medarbejderen fortsat kan varetage de væsentligste funktioner i jobbet, selvom vedkommende har et handicap.

Rimelig tilpasning kan fx være
 • at nedsætte arbejdstiden
 • at ændre i arbejdsopgaver
 • omplacering til andet arbejde inden for samme stillingstype
 • personlig assistance (via jobcentret)
 • særlig indretning af lokaler, arbejdsudstyr eller inventar.

Om tilpasningen er rimelig afhænger af:

 • virksomhedens størrelse og økonomiske situation
 • stillingens karakter
 • omkostningerne ved tilpasningen
 • om der er mulighed for støtte gennem jobcentret
 • eventuel merbelastning af øvrige medarbejdere.

En arbejdsgiver kan ikke lovligt afskedige en medarbejder med henvisning til 120-dages reglen, hvis fraværet skyldes handicappet, og hvis medarbejderens sygefravær er en følge af, at arbejdsgiver ikke har taget skridt til rimelig tilpasning af jobbet.

Har du spørgsmål?

Tag fat I Bente Nissen, som kan hjælpe dig med de spørgsmål, du sidder med. Gratis service for alle jobcentre og virksomheder. 

Viden og baggrund

Hjemmearbejde

Coronakrisen har forandret arbejdsmarkedet, og mange virksomheder har fået flere positive erfaringer med hjemmearbejde. Det giver nye muligheder for job til mennesker med nedsat arbejdsevne, som måske har svært ved at møde fysisk på en arbejdsplads.

Læs mere
Viden og baggrund

Godt i gang i virksomheden

En god introduktion til virksomheden er vigtig. Det er den også for medarbejdere, som har et handicap.

Læs mere
Viden og baggrund

Jobcentrenes aktive indsats

Jobcentret kan have en rolle, når det drejer sig om at fastholde en medarbejder med et handicap/kronisk sygdom. Og de kan have en rolle, når det drejer sig om at sluse en ledig med et handicap eller en kronisk sygdom ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere
Viden og baggrund

Flere med handicap i job

Ekspert: Handicapkompenserende ordninger er nøglen til job. De kan skaffe mange flere i job, hvis de bliver brugt mere end i dag.

Læs mere