Lovændring: Nye regler om førtidspension og ressourceforløb

I maj vedtog Folketinget en lovændring, som skal præcisere reglerne for førtidspension og ressourceforløb. Men den faktiske ændring af loven er meget lille, og meget er fortsat op til kommunernes skøn, mener ekspert. Få overblikket her.

Efter massiv kritik af endeløse ressourceforløb og store kommunale forskelle på, hvornår der bliver tilkendt førtidspension, har Folketinget nu vedtaget en lovændring, som skal præcisere de gældende regler. Ændringerne trådte i kraft 1. juni i år.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) fremsatte lovforslaget, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, som bl.a. skal sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at opfylde dokumentationskravet ved tilkendelse af førtidspension.

De centrale punkter i de nye regler er at:

  • dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.
  • ressourceforløb kan kun iværksættes, hvis kommunen kan pege på indsatser, hvor der er realistisk  forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

Minister: Ressourceforløb skal være med perspektiv

Med disse ændringer forventer beskæftigelsesministeren, at kommunerne ændrer praksis.

”Jeg er glad for, at vi nu gør det helt klart, at ressourceforløb skal give mening. Kommunerne skal kun igangsætte ressourceforløb, hvis de kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgerne kan udvikle arbejdsevnen,” siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

”Nogle mennesker har været sendt i ressourceforløb, hvor der på forhånd ikke er noget perspektiv. Og hvis der ikke er nogen muligheder for udvikling, så skal man have en førtidspension, uden at man først skal gennem alle mulige indsatser,” fortsætter han.

Ekspert: Kommuner stadig overladt til skøn

Hos Cabi ser seniorkonsulent Annette Juul Jensen lovændringerne som et skridt i den rigtige retning.

”Det er ret små juridiske ændringer i forhold til den gældende lov. Men det er særdeles kærkomment, at det nu præciseres, at der skal være realistiske udviklingsmuligheder i ressourceforløbet,” siger Annette Juul Jensen.

Det afgørende bliver imidlertid, om kommunerne og Ankestyrelsen tager intentionerne med ændringerne til sig, når de etablerer ressourceforløb og behandler sager om førtidspension, vurderer hun.

”Der er fortsat vide rammer for skøn også i de nye bestemmelser. Det stiller store krav til, at kommunerne behandler sagerne ud fra socialfagligt velfunderede argumenter og ud fra de intentioner, som er i lovgivningen,” siger Annette Juul Jensen, som sammen med revisionsvirksomheden BDO udbyder et kursus i de nye regler.

Arbejdsmarkedsforsker og postdoc ved Aalborg Universitet, Iben Nørup, påpeger , at de nye regler er en erkendelse af, at de hidtidige regler ikke var gode nok, og at de nye ændringer er et godt første skridt. Men hun efterlyser en mere konkret lovgivning.

”Man skal selvfølgelig altid passe på med at spå om fremtiden, men min vurdering er, at det ikke vil ændre noget. Jeg kan kun håbe, at jeg tager fejl, men jeg tror det ikke. Det kommer ikke til at betyde noget banebrydende for praksis, for man ændrer jo ikke grundlæggende ved kriterierne, og man gør heller ikke lovgivningen nævneværdig mere præcis,” siger Iben Nørup til Ugebrevet A4.

Kommuner skal have styr på dokumentationen

Men trods ændringerne er små, får det betydning for de medarbejdere i kommunerne, som arbejder med ressourceforløb og førtidspension. Her er Annette Juul Jensens vurdering af, hvad ændringerne betyder for:

  • Rehabiliterings- og pensionsteams
  • Sagsbehandlere
  • Virksomhedskonsulenter

For rehabiliterings- og pensionsteams: Det er vigtigt at have øje for, om der er en realistisk forventning til udviklingen af arbejdsevnen. Dette skal ses i sammenhæng med, at dokumentationen i visse tilfælde kan være opfyldt på et tidligere tidspunkt end hidtil.

For sagsbehandlere: Det er vigtigt, at sagerne som skal for rehabiliteringsteamet bliver beskrevet nøje. Beskrivelserne skal have fokus på borgerens realistiske udviklingsmuligheder, ligesom indsatserne skal bidrage til et nøgternt billede af dem. Det kan få betydning for samarbejdet mellem fx sagsbehandler og virksomhedskonsulent.

For virksomhedskonsulenter: Det er vigtig at samle de nyttige erfaringer, som bliver gjort i selv de mindste praktikker. Er der progression? Er skånehensynene overholdt? Er borgerrn i det hele taget et sted i tilværelsen, hvor udvikling er mulig? Det er betragtninger, som kan være afgørende, når praktikkerne skal evalueres.

Cabi og revisionsvirksomheden BDO tilbyder kurser i de nye regler for medarbejdere i kommunerne. Se dem her