Alle muligheder for at få støtte

Jobnet for Arbejdsgivere kan virksomheder i Danmark gratis gøre brug af en række servicetilbud fra jobcentrene

Sådan gør du

Du opretter din virksomhed som bruger og får på den måde adgang til rekrutteringsservices.

Konkret kan du:

 • oprette dine jobannoncer, som bliver slået op på Jobnet.dk samt en række jobportaler, der er indgået samarbejdsaftaler med
 • lave en job-ordre bestilling, hvor jobcentret hjælper dig med at finde de rigtige kandidater
 • søge efter CV'er, hvor du selv søger efter arbejdskraft i Jobnets CV-database
 • vedligeholde informationer om din virksomhed.

På Jobnet for Arbejdsgivere finder du også selvbetjeningsydelser, blanketter og generel information om beskæftigelsesindsatsen døgnet rundt.

Fordele

Nem og gratis adgang til jobannoncering og potentielle medarbejdere.

Når du er oprettet, får du én samlet indgang til relevante blanketter i forbindelse med beskæftigelsestilbud.

Mere viden

Besøg Jobnet for Arbejdsgivere

Jobrotation: Vikarer kan varetage arbejdsopgaver, mens medarbejdere bliver efteruddannet

Med en jobrotationsordning kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet.

Jobrotationsydelse

Når virksomheden ansætter en ledig vikar til at erstatte den eller de medarbejdere, der er på efteruddannelse, kan der ansøges om jobrotationsydelse eller løntilskud.

Jobrotationsydelsen udbetales af jobcentret, og er et tilskud til vikarens løn og udgifter til medarbejderens efteruddannelse.

Planlægning af forløbet

Jobcentret kan hjælpe med hjælpe med at planlægge forløbet og etablere kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner. Du kan også kontakte VEU-centret og høre om mulighederne for efteruddannelse af dine medarbejdere.

Betingelser

En række krav skal være opfyldt, for at jobrotationsydelsen kan udbetales. Tag kontakt til jobcentret og få en dialog om netop jeres muligheder.

Her er en vejledende liste:

 • Ordningen gælder alle faglærte og ufaglærte medarbejdere
 • Ordningen gælder medarbejdere med en højere uddannelse, hvis de ikke har brugt deres uddannelse inden for de seneste fem år
 • Ordningen kan også gælde medarbejdere, som har en kort eller mellemlang uddannelse
 • Medarbejderen skal have været ansat i min. tre måneder forud for uddannelsesforløbet
 • Medarbejderen skal have løn i uddannelsesperioden
 • Vikaren skal være ansat på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn
 • Vikaren skal have været ledig i minimum seks måneder før ansættelsen
 • Virksomheden betaler udgifter til efteruddannelse.
 • Den maksimale tilskudsperiode er seks måneder
 • Vikaren skal være ansat i det antal timer, medarbejderen er på uddannelse og i samme jobfunktion

Fordele

 • Virksomhedens medarbejdere får et kompetenceløft samtidig med, at produktionen opretholdes.
 • Medarbejderen kan bedre varetage arbejdet efterfølgende på grund af opkvalificering.
 • Ansættelse af ledige som vikar(er) giver samtidig mulighed for at vurdere dem som mulige fremtidige medarbejdere.
 • De ledige får erfaring, som de kan bruge i efterfølgende jobsøgning.

Mere viden

Vil du vide mere, anbefaler vi at tage kontakt til dit lokale jobcenter. Find dit jobcenter i denne oversigt på jobnet.dk 

Kompetenceafklaring af nydanskere: Stil din virksomhed til rådighed for nydanskere, der skal afklares - og få løst opgaver gratis

Mange nydanskere har kompetencer, som ikke kommer i spil på det danske arbejdsmarked, fordi det kan være svært at sætte ord på og synliggøre, hvad vedkommende kan tilbyde.

Du kan stille din virksomhed til rådighed som praktiksted for en eller flere nydanskere, sådan at deres faglige, almene, sproglige og personlige kompetencer kan vurderes.

Få løst opgaver

I praktikperioden får I som virksomhed ekstra arbejdskraft uden omkostninger mod at afklare nydanskerens kompetencer. Forløbet kan være kombineret med undervisning på sprogskole eller andet relevant uddannelsestilbud. Jobcenteret kan også bidrage med at oversætte eventuelle eksamenspapirer fra udlandet.

Fordele

Som virksomhed får I mulighed for at vurdere nydanskere som potentielle medarbejdere på en kvalificeret og uforpligtigende måde.

Bedre integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Mere viden

Vil du hjælpe en nydansker, så kontakt dit jobcenter og hør mere om mulighederne for kompetenceafklaring i virksomheden.

Løntilskudsjob for førtidspensionister

Der findes en gruppe mennesker, som er tildelt førtidspension, og som trods meget nedsat arbejdsevne ønsker at have et job.

Løntilskudsstillingen giver dem mulighed for at have et job på de særlige vilkår, der er brug for.

Udgifter

Jobcentret skal godkende en ansættelse med løntilskud til en person, der modtager førtidspension, og de skal sikre, at arbejdsgiveren er indforstået med det nødvendige hensyn til den nedsatte arbejdsevne. Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes gennem en aftale mellem arbejdsgiveren og personen.

Fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår sker i samarbejde med de faglige organisationer, som dog ikke har en egentlig vetoret over for ansættelsen.

Da der er tale om personer, som modtager førtidspension, kan deres arbejdsevne være så nedsat, at den løn, der aftales, vil ligge et godt stykke  under den overenskomstmæssige løn.

Fordele

Som virksomhed kan du få løst opgaver, som andre medarbejdere ikke har tid til, eller som kan frigøre tid for de øvrige medarbejdere. Løntilskud til førtidspensionister kan også være velegnet, hvis der er tale om opgaver, som kun kræver få timer om ugen.

Mere viden

Kontakt dit jobcenter, hvis du vil vide mere om, hvilke jobtyper der især er egnet, eller hvis du har andre spørgsmål. Find dit jobcenter i denne oversigt på jobnet.dk

Løntilskud til nyuddannede med handicap (Isbryderordningen)

Isbryderordningen har til formål at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap og give dem mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen har kvalificeret til.

Nyuddannede med mindst 18 måneders uddannelse der mangler erhvervserfaring kan komme i betragtning. Den ledige med handicap skal starte i jobbet senest to år efter endt uddannelse.

Løn, varighed og støtte

Personen med handicap ansættes til overenskomstmæssig løn inden for det pågældende område. Som ved andre løntilskud skal det ske efter aftale med det relevante jobcenter.

Det er muligt at ansætte personen i et år med løntilskud. Løntilskuddets størrelse forhandles på baggrund af personens mulighed for at udfylde jobbet.

Fordele

Du får løst konkrete opgaver. Du får set en medarbejder an gennem løntilskudsperioden, og samtidig gør du det lettere for personer med et handicap at komme videre på arbejdsmarkedet.

Mere viden

Læs mere om Isbryderordningen i Cabis Lovstof.

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis du vil vide mere om, hvilke jobtyper der især er egnet, eller hvis du har andre spørgsmål.

Mentorordning: En mentor støtter og vejleder en person, der har brug for hjælp for at opnå job eller fastholde et job

Opgaver

En mentor sørger for introduktion og oplæring samt hjælper med at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde eller få et job.

Frikøb af medarbejdere

Medarbejdere kan frikøbes til at være mentorer for kandidater i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob samt ordinære ansættelser, når mentoren er afgørende.

Det er individuelt, hvor mange timer en mentor skal frikøbes til at varetage mentorfunktionen, men ordningen giver god mulighed for virksomheder til at gøre en særlig indsats for de mange mennesker, som skal have ekstra hjælp for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvem er en typisk mentor?

En mentor er typisk en erfaren medarbejder, som har interessen for at hjælpe andre mennesker. Nogle kommuner giver tilskud til uddannelse af mentorer - dog er uddannelse er ikke et krav for at være mentor eller at blive frikøbt.

Fordele

Den ekstra tid, der skal investeres i at hjælpe mennesker til ordinært job eller afklaring af personlige og faglige kompetence,r kompenseres økonomisk.

Har du oprettet et virksomhedscenter og har tilstrækkelig mange kandidater, kan der etableres et job udelukkende til mentorarbejde – og samtidig får virksomheden opgaver løst af kandidaterne.

Mere viden

Spørg i jobcentret om mentorordning er en mulighed - find dit jobcenter i oversigten!

Læs mere om mentorer i virksomheder på Cabis hjemmeside

Opkvalificering af en ledig medarbejder: Få tilskud til opkvalificering, når du ansætter en ledig

Tilskud via jobcentret

Ansætter du en ledig i ordinært job, men vedkommende mangler nogle væsentlige kompetencer, kan der søges om tilskud hos jobcentret.

Det gælder naturligvis ikke intern opkvalificering, som er inden for den oplæring, virksomheden forventes at give (fx oplæring i arbejdsfunktioner eller redskaber), men skal være kompetencer, der også kan anvendes hos andre virksomheder (fx bestemte it-kompetencer).

Hvem kan opkvalificeres?

Ordningen kan anvendes ved ansættelse af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og andre særlige grupper.

Forsikrede ledige har mulighed for 6 ugers uddannelse inde for de første 6 måneders ledighed.Der skal være tale om en uddannelse, som står på positivlisten. Kontanthjælpsmodtagere har mulighed for tilskud til udgifter ved opkvalificering, når der er tale om ordinær ansættelse.

Fordele

Virksomheden kan få opkvalificerede medarbejdere på økonomisk fordelagtige vilkår. Særligt i brancher med mangel på kvalificeret arbejdskraft, er dette en god ordning.

Mere viden

Kontakt jobcentret og hør nærmere om mulighederne.

Partnerskabs- eller samarbejdsaftale: Et mere formelt samarbejde med jobcentret

Virksomheder, der udviser socialt ansvar, har mulighed for at formalisere samarbejdet med jobcentret

Aftalen udformes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder og kan fx have fokus på håndtering af sygefravær eller integration af nye medarbejdere.

Formålet med aftalen kan blandt andet være at sikre hurtig opfølgning og dynamisk dialog mellem virksomheden og jobcentret.

Indholdet i en partnerskabsaftale

En partnerskabsaftale beskriver rammerne for, hvordan medarbejder, virksomhed og jobcenter samarbejder om at fastholde medarbejderen/få borgeren i arbejde.

Fordele

Du får en tættere kontakt til jobcentret og dermed kan du også få hurtigere hjælp, da de kender dig og dine behov.

Personlig assistance: Personlig hjælp til arbejdsopgaver, medarbejdere ikke kan klare på grund af en varig funktionsnedsættelse

En personlig assistent kan hjælpe den medarbejder, som har en funktionsnedsættelse i op til 20 timer per uge. Det kan fx dreje sig om tunge løft, hente og bringe eller om hjælp til at strukturere de daglige opgaver. Medarbejderen skal selv kunne udføre de centrale opgaver i sin arbejdsfunktion.

I samarbejde med jobcentret kortlægges hvilke arbejdsopgaver, medarbejderen har brug for hjælp til.

Hvem er den personlige assistent?

Som virksomhed kan man enten vælge at ansætte en udefrakommende person som assistent, eller frikøbe en kollega til opgaven.

Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager efterfølgende løntilskud fra jobcentret. Løntilskuddet svarer normalt til timelønssatsen for studentermedhjælp.

Hvem kan få en personlig assistent?

Målgruppen for personlig assistance omfatter både ansatte i ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige, som har en varig eller betydelig funktionsnedsættelse.

Nedsat funktionsevne kan fx skyldes slid i ryggen (så tunge løft skal undgås), papirallergi eller psykisk sygdom og sårbarhed.

Fordele

Virksomheden får glæde af en medarbejder med handicap, som, uden personlig assistance, ikke vil kunne udfylde sit job. Ansættelse af personer med handicap kan bidrage til arbejdspladsens mangfoldighed og understøtter et socialt ansvar.

Mere viden

Få hjælp fra jobcentret i medarbejderens bopælskommune. De laver den konkrete vurdering af mulighederne for personlig assistance.

Find jobcentret i oversigten.

Læs lovstof om personlig assistance på Cabis hjemmeside.

Refusion ved sygefravær: Dagpengerefusion for sygemeldte medarbejdere

Hvis du udbetaler løn under sygdom til en medarbejder, der er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, har du en ret til refusion af sygedagpengene efter arbejdsgiverperioden, det vil sige de første 30 kalenderdage.

Er din medarbejder ansat i fleksjob, har du ret til refusion fra 1. sygedag.

Sådan gør du

Det er obligatorisk for alle arbejdsgivere og a-kasser at indberette syge- og barselsdagpenge via Nemrefusion på virk.dk. Vær opmærksom på, at frister og vilkår er afhængig af ansættelsesforholdet.

Anmeldelse skal ske senest fem uger efter første sygedag.

Der er ingen sammenhæng mellem anmeldelse af sygedagpengerefusion og muligheden for assistance fra jobcentret til fastholdelsesaktiviteter ved medarbejderes sygdom. En anmeldelse her er udelukkende med henblik på økonomisk refusion. Kontakt jobcentret direkte, hvis der er behov for anden hjælp.

Mere viden

Du har ret til refusion i hele sygdomsperioden, hvis du har indgået en § 56-aftale, og sygdommen er omfattet af aftalen.

Læs om aftale ved sygdom §56-58a i Cabis lovstof.

Muligheder hvis I vil fastholde medarbejdere

Ved fx. sygdom, behov for nedskæringer eller omorganiseringer i virksomheden

Fastholdelsesplan: Udarbejdelse af plan for at sikre bedre opfølgning på medarbejderens sygdom

En fastholdelsesplan har som mål, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage til jobbet end ellers.

Planen fokuserer typisk på redskaber, opgaver og arbejdstid. Planen kan fx beskrive, hvordan medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner, som er mindre belastende.

Optrapningsforløb

Ofte indeholder planen et optrapningsforløb, hvor der er i den aftalte periode langsomt skrues op for arbejdstid og opgaver.

Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for otte uger fra første sygedag, kan medarbejderen eller virksomheden når som helst i forløbet anmode om en fastholdelsesplan.

Som leder eller hr-ansvarlig skal du naturligvis overveje, om du ønsker at fastholde medarbejderen, og hvor jeres grænser går.

Fastholdelseskonsulent

Kommunes fastholdelseskonsulent kan hjælpe med at lave god plan, ligesom eventuelle hjælpemidler kan aftales. Kontakten går via jobcentret.

Fordele

Planen beskriver konkrete initiativer og tiltag, der kan være medvirkende til at fastholde medarbejderen i arbejde, og betyder ofte også hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen.

Planen skaber ofte tryghed for medarbejderen, da gensidige forventer mellem leder og medarbejder er afstemt.

Mere viden

Se, hvordan du kan få vejledning til en fastholdelsesplan eller find medarbejderens jobcenter.

Fleksjob: Personer med nedsat arbejdsevne kan tildeles et fleksjob. Virksomheden betaler kun løn for de timer, der arbejdes

Lønudgift

Som virksomhed betaler du kun for de arbejdstimer, som den fleksjobansatte yder.
Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. (Bemærk: Fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler - læs mere om disse regler på cabiweb.dk)

Aftale om fleksjob

Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem fleksjobberen og arbejdsgiveren.

På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten. 

I samarbejde mellem jobcentret, arbejdsgiver og arbejdstager vurderes arbejdsevnen i arbejdstimer og effektivitet i forhold til det konkrete job eventuelt baseret på en forudgående praktikperiode.  Din medarbejder får løn for den arbejdsindsats, vedkommende reelt yder. 

Arbejdsområder

Fleksjob kan oprettes indenfor alle arbejdsområder.

Første gang en person tildeles fleksjob er det for en fem-årig periode, da mange arbejdstagere har mulighed for bedring.

Som arbejdsgiver skal du være åben for, at arbejdsevnen for din medarbejder i fleksjob kan udvikles i ansættelsesperioden, og at jobbet derfor kan tilpasses. Udvikling i jobbet er en naturlig del af den løbende dialog med alle medarbejdere. Det gælder også for de medarbejdere, som er ansat i fleksjob.

Er personen over 40 år, kan der efter første fleksjob bevilges permanent fleksjob, når kommunen vurderer, at personen aldrig bliver i stand til at varetage almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Fleksjobberen får samtidig ydelse fra kommunen

Lønindtægten fra arbejdsgiveren suppleres af en fleksydelse fra kommunen, som udbetales direkte til den ansatte i fleksjob. Størrelsen af ydelsen fra kommunen afhænger af lønindtægten.

For de fleste fleksjobbere betyder det, at jo flere timer, de arbejder, jo bedre indtjening. Denne nye ordning er derfor med til at motivere til at arbejde så mange timer som muligt.

Note: For fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler

Fordele

Har du opgaver, der skal løses, men ikke tilstrækkeligt mange til at etablere et fuldtidsjob, så kan ansættelse af en fleksjobber være en god løsning.

Som virksomhed får I mulighed for at ansætte eller beholde en faglig kompetent medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen. 

Læs i øvrigt

”Værd at vide om fleksjob på Cabis hjemmeside”: http://www.cabiweb.dk/guide-fleksjob/

Jobcentrets opfølgning på medarbejderes sygdom efter otte uger

Jobcentret kontakter som udgangspunkt virksomheden i forbindelse med første samtale med den sygemeldte medarbejder. Jobcentret afholde denne samtale senest otte uger fra første fraværsdag. 

Formålet med jobcentrets opfølgning er at sikre, at den sygemeldte får mulighed for at vedligeholde mest mulig arbejdsevne, således den sygemeldte hurtigere bliver i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Kan medarbejderen hverken helt eller delvist vende tilbage til jobbet, vurderer jobcentret, om medarbejderen kan deltage i tilbud med henblik på at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilbud kan fx være vejledning, træning, opkvalificering eller virksomhedspraktik.

Som virksomhed kan du fra 15. januar 2015 kontakte jobcentret for at anmode om en såkaldt "fast track". Fast track handler om ekstraordinær tidlig indsats for den sygemeldte.

Fordele

Med jobcentrets kontakt til virksomheden kan forskellige ordninger og redskaber komme i anvendelse, og der kan ses andre muligheder for at vende tilbage til job, end virksomhed og medarbejder måske selv kan.

Mere viden

Som virksomhed skal du være opmærksom på, at du ikke må spørge til medarbejderens diagnose, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet.

Læs mere om virksomhedernes mulighed for fast track.

Mentorordning: En mentor støtter og vejleder en person, der har brug for hjælp for at opnå job eller fastholde et job

Opgaver

En mentor sørger for introduktion og oplæring samt hjælper med at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde eller få et job.

Frikøb af medarbejdere

Medarbejdere kan frikøbes til at være mentorer for kandidater i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob samt ordinære ansættelser, når mentoren er afgørende.

Det er individuelt, hvor mange timer en mentor skal frikøbes til at varetage mentorfunktionen, men ordningen giver god mulighed for virksomheder til at gøre en særlig indsats for de mange mennesker, som skal have ekstra hjælp for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvem er en typisk mentor?

En mentor er typisk en erfaren medarbejder, som har interessen for at hjælpe andre mennesker. Nogle kommuner giver tilskud til uddannelse af mentorer - dog er uddannelse er ikke et krav for at være mentor eller at blive frikøbt.

Fordele

Den ekstra tid, der skal investeres i at hjælpe mennesker til ordinært job eller afklaring af personlige og faglige kompetence,r kompenseres økonomisk.

Har du oprettet et virksomhedscenter og har tilstrækkelig mange kandidater, kan der etableres et job udelukkende til mentorarbejde – og samtidig får virksomheden opgaver løst af kandidaterne.

Mere viden

Spørg i jobcentret om mentorordning er en mulighed - find dit jobcenter i oversigten!

Læs mere om mentorer i virksomheder på Cabis hjemmeside.

Mulighedserklæring: Få en lægelig vurdering af, hvilke opgaver medarbejderen kan løse på trods af sin sygdom

Inden udgangen af fjerde sygemeldingsuge skal virksomheden afholde en samtale med medarbejderen. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, og hvad virksomheden kan gøre for at bakke op om en tilbagevenden.

Hvis der er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage under sin sygdom, anbefales det at få udarbejdet en mulighedserklæring.

Mulighedserklæringen kan også bruges i indsatsen mod det kortvarige sygefravær. Der er ingen regler for, hvor tidligt arbejdsgiveren kan kræve en mulighedserklæring. Så selvom fraværet kun er kortvarigt, kan arbejdsgiveren bede om at få udarbejdet en mulighedserklæring, hvis det vurderes nødvendigt.

Mulighedserklæringen består af to dele:

Del 1: Udfyldes af virksomheden og medarbejderen i fællesskab og beskriver medarbejderens funktionsnedsættelser, påvirkede jobfunktioner og eventuelle aftalte skånehensyn.

Del 2: Udfyldes af lægen på baggrund af samtale med medarbejderen og del 1. Lægen vurderer, om de beskrevne arbejdsforhold er forsvarlige i forhold til helbredet, eller om helt eller delvist fravær fra arbejdet tilrådes.

Lægen kan også anføre, om der er behov for yderligere tilpasning af jobbet, og give et skøn over, hvor lang tid arbejdet skal tilpasses, eller hvor længe der er behov for fravær.

Fordele for virksomhed og medarbejder

Mulighedserklæringen er en fordel, hvis du er i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan varetage trods sygdom. En indsigt i disse opgaver kan betyde, at du kan undgå en fuldtidssygemelding.

Mulighedserklæringen og 4-ugers-samtalen giver mulighed for at støtte en sygemeldt medarbejder og tilrettelægge arbejdet, så medarbejderen kan fastholde tilknytning til arbejdspladsen og hurtigt vende tilbage til jobbet.

Hvis du har en medarbejder med mange korte fraværsperioder, kan det være en god idé at kræve en mulighedserklæring. På den måde kommer du tidligt i dialog med medarbejderen om fraværet og årsager til fraværet. En tidlig dialog kan måske forebygge generel mistrivsel og fravær, der kan ende i et langvarigt sygefravær.

Mere viden

Som virksomhed skal du være opmærksom på, at du ikke må spørge til, hvad medarbejderen fejler, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet.

Bliv skarpere på din rolle og find værktøjer til, hvordan du afholder samtaler med medarbejdere om svære emner i Cabis publikation "Når samtaler med medarbejdere er svære". Den er gratis.

Læs mere om reglerne for mulighedserklæringen under lovstof.

Personlig assistance: Personlig hjælp til arbejdsopgaver, medarbejdere ikke kan klare på grund af en varig funktionsnedsættelse

En personlig assistent kan hjælpe den medarbejder, som har en funktionsnedsættelse i op til 20 timer per uge. Det kan fx dreje sig om tunge løft, hente og bringe eller om hjælp til at strukturere de daglige opgaver. Medarbejderen skal selv kunne udføre de centrale opgaver i sin arbejdsfunktion.

I samarbejde med jobcentret kortlægges hvilke arbejdsopgaver, medarbejderen har brug for hjælp til.

Hvem er den personlige assistent?

Som virksomhed kan man enten vælge at ansætte en udefrakommende person som assistent, eller frikøbe en kollega til opgaven.

Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager efterfølgende løntilskud fra jobcentret. Løntilskuddet svarer normalt til timelønssatsen for studentermedhjælp.

Hvem kan få en personlig assistent?

Målgruppen for personlig assistance omfatter både ansatte i ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige, som har en varig eller betydelig funktionsnedsættelse.

Nedsat funktionsevne kan fx skyldes slid i ryggen (så tunge løft skal undgås), papirallergi eller psykisk sygdom og sårbarhed.

Fordele

Virksomheden får glæde af en medarbejder med handicap, som, uden personlig assistance, ikke vil kunne udfylde sit job. Ansættelse af personer med handicap kan bidrage til arbejdspladsens mangfoldighed og understøtter et socialt ansvar.

Mere viden

Få hjælp fra jobcentret i medarbejderens bopælskommune. De laver den konkrete vurdering af mulighederne for personlig assistance.

Find jobcentret i oversigten.

Læs lovstof om personlig assistance på Cabis hjemmeside.

Refusion ved sygefravær: Dagpengerefusion for sygemeldte medarbejdere.

Refusion ved sygefravær: Dagpengerefusion for sygemeldte medarbejdere.

Hvis du udbetaler løn under sygdom til en medarbejder, der er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, har du en ret til refusion af sygedagpengene efter arbejdsgiverperioden, det vil sige de første 30 kalenderdage.

Er din medarbejder ansat i fleksjob, har du ret til refusion fra 1. sygedag.

Sådan gør du

Det er obligatorisk for alle arbejdsgivere og a-kasser at indberette syge- og barselsdagpenge via Nemrefusion på virk.dk. Vær opmærksom på, at frister og vilkår er afhængig af ansættelsesforholdet.

Anmeldelse skal ske senest fem uger efter første sygedag.

Der er ingen sammenhæng mellem anmeldelse af sygedagpengerefusion og muligheden for assistance fra jobcentret til fastholdelsesaktiviteter ved medarbejderes sygdom. En anmeldelse her er udelukkende med henblik på økonomisk refusion. Kontakt jobcentret direkte, hvis der er behov for anden hjælp.

Mere viden

Du har ret til refusion i hele sygdomsperioden, hvis du har indgået en § 56-aftale, og sygdommen er omfattet af aftalen.

Læs om aftale ved sygdom §56-58a i Cabis lovstof.

Rundbordssamtale: Samtaler mellem syg medarbejder, arbejdsgiver, jobcenter og tillidsrepræsentant for at fastholde medarbejderen

Rundbordssamtalen kan hjælpe til at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til hans/hendes konkrete arbejdssituation.

Når kompetencer samles

Relevante personer med hver sin faglige kompetence samles. Det kan fx være en medarbejder fra jobcentret, en læge mv. Målet er sammen at finde holdbare løsninger, der kan fastholde medarbejderen i virksomheden. Og samtidig enten undgå en sygemelding eller afkorte den.

Sådan gør du

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale, som typisk forløber sådan, at medarbejdere med egne ord beskriver sin situation, hvorefter der på baggrund af fagpersonernes uddybende spørgsmål og forslag lægges en konkret handlingsplan for medarbejderens fremtidige arbejdssituation.

Rundbordssamtalerne skal være frivillige og er underlagt tavshedspligt.

Fordele

Rundbordssamtaler øger kendskabet til de muligheder og redskaber, der kan forkorte varigheden af en sygemelding, og øger chancerne for at fastholde sygdomsramte medarbejdere i job.

Kontakt dit jobcenter for at høre om deres erfaringer med rundbordssamtaler. Find dit jobcenter her

Større afskedigelsesrunder: Hjælp fra jobcentret ved større afskedigelser

Hvis virksomheden er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen – både for virksomheden og medarbejderne.

Forpligtelser

Virksomheder med mere end 20 ansatte er forpligtet til at varsle større afskedigelser (mindst 10%) til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Jobcentret kan hjælpe med at lave en plan for, hvordan de opsagte medarbejdere kan komme videre i nyt job. Fx kan medarbejderne få råd og vejledning fra jobcentret allerede i opsigelsesperioden. Der kan også tilbydes jobsøgningskurser eller konkrete efteruddannelsesaktiviteter.

Fordele

Samarbejdet med jobcentret øger de opsagte medarbejderes mulighed for hurtigt at finde nyt job.

Mere viden

Vil du vide mere, anbefaler vi at tage kontakt til dit lokale jobcenter.

Hjælpemidler og arbejdsredskaber: Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen

Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som grundet slid, sygdom eller handicap har brug for ekstra hjælp til at klare bestemte dele af arbejdet.

Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, sådan at medarbejderen kompenseres for evt. begrænsning.

Medarbejderens begrænsning kan være af både fysisk, psykisk eller social karakter.

Hvilke værktøjer kan det være?

Hjælpemidler kan være værktøj, software eller mindre arbejdsmaskiner til personlig brug i forbindelse med arbejdet.

Virksomheder skal ansøge jobcentret om tilskud, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering. Det er en forudsætning, at udgiften til arbejdspladsindretningen eller redskabet ligger ud over, hvad arbejdspladsen normalt afholder. Fx er et hæve-sænkeskrivebord at betragte som standard i dag, og udløser ikke tilskuddet.

Hvem kan få hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger?

Målgruppen for hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger er både ansatte i ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige, som har en varig eller betydelig funktionsnedsættelse.

Fordele

Medarbejderen får mulighed for at fungere i jobbet på trods af nedsat arbejdsevne.

Mere viden

Kontakt dit lokale jobcenter.

Læs mere om hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger på cabiweb.dk

Muligheder hvis I vil forebygge fravær og nedslidning blandt medarbejdere

Ved fx. sygdom, behov for nedskæringer eller omorganiseringer i virksomheden

Fleksjob: Personer med nedsat arbejdsevne kan tildeles et fleksjob. Virksomheden betaler kun løn for de timer, der arbejdes

Lønudgift

Som virksomhed betaler du kun for de arbejdstimer, som den fleksjobansatte yder.
Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. (Bemærk: Fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler - læs mere om disse regler på cabiweb.dk)

Aftale om fleksjob

Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem fleksjobberen og arbejdsgiveren.

På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten. 

I samarbejde mellem jobcentret, arbejdsgiver og arbejdstager vurderes arbejdsevnen i arbejdstimer og effektivitet i forhold til det konkrete job eventuelt baseret på en forudgående praktikperiode.  Din medarbejder får løn for den arbejdsindsats, vedkommende reelt yder. 

Arbejdsområder

Fleksjob kan oprettes indenfor alle arbejdsområder.

Første gang en person tildeles fleksjob er det for en fem-årig periode, da mange arbejdstagere har mulighed for bedring.

Som arbejdsgiver skal du være åben for, at arbejdsevnen for din medarbejder i fleksjob kan udvikles i ansættelsesperioden, og at jobbet derfor kan tilpasses. Udvikling i jobbet er en naturlig del af den løbende dialog med alle medarbejdere. Det gælder også for de medarbejdere, som er ansat i fleksjob.

Er personen over 40 år, kan der efter første fleksjob bevilges permanent fleksjob, når kommunen vurderer, at personen aldrig bliver i stand til at varetage almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Fleksjobberen får samtidig ydelse fra kommunen

Lønindtægten fra arbejdsgiveren suppleres af en fleksydelse fra kommunen, som udbetales direkte til den ansatte i fleksjob. Størrelsen af ydelsen fra kommunen afhænger af lønindtægten.

For de fleste fleksjobbere betyder det, at jo flere timer, de arbejder, jo bedre indtjening. Denne nye ordning er derfor med til at motivere til at arbejde så mange timer som muligt.

Note: For fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler

Fordele

Har du opgaver, der skal løses, men ikke tilstrækkeligt mange til at etablere et fuldtidsjob, så kan ansættelse af en fleksjobber være en god løsning.

Som virksomhed får I mulighed for at ansætte eller beholde en faglig kompetent medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen. 

Mere viden

Se, hvordan du kan få vejledning til en fastholdelsesplan eller find medarbejderens jobcenter.

Personlig assistance: Personlig hjælp til arbejdsopgaver, medarbejdere ikke kan klare på grund af en varig funktionsnedsættelse

En personlig assistent kan hjælpe den medarbejder, som har en funktionsnedsættelse i op til 20 timer per uge. Det kan fx dreje sig om tunge løft, hente og bringe eller om hjælp til at strukturere de daglige opgaver. Medarbejderen skal selv kunne udføre de centrale opgaver i sin arbejdsfunktion.

I samarbejde med jobcentret kortlægges hvilke arbejdsopgaver, medarbejderen har brug for hjælp til.

Hvem er den personlige assistent?

Som virksomhed kan man enten vælge at ansætte en udefrakommende person som assistent, eller frikøbe en kollega til opgaven.

Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager efterfølgende løntilskud fra jobcentret. Løntilskuddet svarer normalt til timelønssatsen for studentermedhjælp.

Hvem kan få en personlig assistent?

Målgruppen for personlig assistance omfatter både ansatte i ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige, som har en varig eller betydelig funktionsnedsættelse.

Nedsat funktionsevne kan fx skyldes slid i ryggen (så tunge løft skal undgås), papirallergi eller psykisk sygdom og sårbarhed.

Fordele

Virksomheden får glæde af en medarbejder med handicap, som, uden personlig assistance, ikke vil kunne udfylde sit job. Ansættelse af personer med handicap kan bidrage til arbejdspladsens mangfoldighed og understøtter et socialt ansvar.

Mere viden

Få hjælp fra jobcentret i medarbejderens bopælskommune. De laver den konkrete vurdering af mulighederne for personlig assistance.

Find jobcentret i oversigten.

Læs lovstof om personlig assistance på Cabis hjemmeside.

Muligheder hvis I vil inkludere medarbejdere

Få løst opgaver og hjælp en person på kanten af arbejdsmarkedet tættere på job eller uddannelse

Løntilskud: Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud

Formålet med en løntilskudsansættelse er oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Private virksomheder kan modtage løntilskud til en ny medarbejder, hvis denne forudgående har haft seks måneders sammenhængende ledighed. Kravet om seks måneders ledighed kan fraviges, hvis medarbejderen ikke har almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, er over 50 år eller er enlig forsørger.

Ansættelse, løn og varighed

Medarbejderen ansættes i virksomheden og skal som minimum have overenskomstmæssig løn.

Typisk varer tilskudsperioden én til seks måneder. 

Virksomheden modtager et løntilskud fra jobcentret. Tilskuddet er forskelligt, afhængigt af målgruppen. Private virksomheder modtager typisk 76,59 kr. pr. time og offentlige virksomheder 111,24 kr. pr. time.

Det er den kommende medarbejder og virksomheden, som planlægger løntilskudsforløbet.

Betingelser

Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og virksomhedspraktik ("rimelighedskravet"). Desuden skal løntilskudsansættelsen medføre en nettoudvidelse af antal ansatte i virksomheden ("merbeskæftigelseskravet").

Andre typer af løntilskudsstillinger

Der er særlige vilkår for offentlige virksomheder, ligesom der også findes tilskudsordninger for nyuddannede, handicappede og førtidspensionister.

Fordele

Som virksomhed får I mulighed for at vurdere en ny medarbejder både fagligt og socialt uden at have den fulde lønudgift.

For den kommende medarbejder er der mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, omsætte teoretisk viden til praksis eller endda at afprøve et helt nyt arbejdsområde.

Mere viden

Spørg dit lokale jobcenter om de har nogle egnede kandidater eller få vejledning fra jobcentret til at finde arbejdsopgaver, som en løntilskudsansat kan løse. Se oversigten over jobcentre.

Løntilskudsjob for førtidspensionister
Der findes en gruppe mennesker, som er tildelt førtidspension, og som trods meget nedsat arbejdsevne ønsker at have et job.

Løntilskudsstillingen giver dem mulighed for at have et job på de særlige vilkår, der er brug for.

Udgifter

Jobcentret skal godkende en ansættelse med løntilskud til en person, der modtager førtidspension, og de skal sikre, at arbejdsgiveren er indforstået med det nødvendige hensyn til den nedsatte arbejdsevne. Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes gennem en aftale mellem arbejdsgiveren og personen.

Fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår sker i samarbejde med de faglige organisationer, som dog ikke har en egentlig vetoret over for ansættelsen.

Da der er tale om personer, som modtager førtidspension, kan deres arbejdsevne være så nedsat, at den løn, der aftales, vil ligge et godt stykke  under den overenskomstmæssige løn.

Fordele

Som virksomhed kan du få løst opgaver, som andre medarbejdere ikke har tid til, eller som kan frigøre tid for de øvrige medarbejdere. Løntilskud til førtidspensionister kan også være velegnet, hvis der er tale om opgaver, som kun kræver få timer om ugen.

Mere viden

Kontakt dit jobcenter, hvis du vil vide mere om, hvilke jobtyper der især er egnet, eller hvis du har andre spørgsmål. Find dit jobcenter i denne oversigt på jobnet.dk

Løntilskud til nyuddannede med handicap (Isbryderordningen)

Isbryderordningen har til formål at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap og give dem mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen har kvalificeret til.

Nyuddannede med mindst 18 måneders uddannelse der mangler erhvervserfaring kan komme i betragtning. Den ledige med handicap skal starte i jobbet senest to år efter endt uddannelse.

Løn, varighed og støtte

Personen med handicap ansættes til overenskomstmæssig løn inden for det pågældende område. Som ved andre løntilskud skal det ske efter aftale med det relevante jobcenter.

Det er muligt at ansætte personen i et år med løntilskud. Løntilskuddets størrelse forhandles på baggrund af personens mulighed for at udfylde jobbet.

Fordele

Du får løst konkrete opgaver. Du får set en medarbejder an gennem løntilskudsperioden, og samtidig gør du det lettere for personer med et handicap at komme videre på arbejdsmarkedet.

Mere viden

Læs mere om Isbryderordningen i Cabis Lovstof.

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis du vil vide mere om, hvilke jobtyper der især er egnet, eller hvis du har andre spørgsmål.

Mentorordning: En mentor støtter og vejleder en person, der har brug for hjælp for at opnå job eller fastholde et job

Opgaver

En mentor sørger for introduktion og oplæring samt hjælper med at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde eller få et job.

Frikøb af medarbejdere

Medarbejdere kan frikøbes til at være mentorer for kandidater i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob samt ordinære ansættelser, når mentoren er afgørende.

Det er individuelt, hvor mange timer en mentor skal frikøbes til at varetage mentorfunktionen, men ordningen giver god mulighed for virksomheder til at gøre en særlig indsats for de mange mennesker, som skal have ekstra hjælp for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvem er en typisk mentor?

En mentor er typisk en erfaren medarbejder, som har interessen for at hjælpe andre mennesker. Nogle kommuner giver tilskud til uddannelse af mentorer - dog er uddannelse er ikke et krav for at være mentor eller at blive frikøbt.

Fordele

Den ekstra tid, der skal investeres i at hjælpe mennesker til ordinært job eller afklaring af personlige og faglige kompetence,r kompenseres økonomisk.

Har du oprettet et virksomhedscenter og har tilstrækkelig mange kandidater, kan der etableres et job udelukkende til mentorarbejde – og samtidig får virksomheden opgaver løst af kandidaterne.

Mere viden

Spørg i jobcentret om mentorordning er en mulighed - find dit jobcenter i oversigten!

Læs mere om mentorer i virksomheder på Cabis hjemmeside.

Opkvalificering af en ledig medarbejder: Få tilskud til opkvalificering, når du ansætter en ledig

Tilskud via jobcentret

Ansætter du en ledig i ordinært job, men vedkommende mangler nogle væsentlige kompetencer, kan der søges om tilskud hos jobcentret.

Det gælder naturligvis ikke intern opkvalificering, som er inden for den oplæring, virksomheden forventes at give (fx oplæring i arbejdsfunktioner eller redskaber), men skal være kompetencer, der også kan anvendes hos andre virksomheder (fx bestemte it-kompetencer).

Hvem kan opkvalificeres?

Ordningen kan anvendes ved ansættelse af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og andre særlige grupper.

Forsikrede ledige har mulighed for 6 ugers uddannelse inde for de første 6 måneders ledighed.Der skal være tale om en uddannelse, som står på positivlisten. Kontanthjælpsmodtagere har mulighed for tilskud til udgifter ved opkvalificering, når der er tale om ordinær ansættelse.

Fordele

Virksomheden kan få opkvalificerede medarbejdere på økonomisk fordelagtige vilkår. Særligt i brancher med mangel på kvalificeret arbejdskraft, er dette en god ordning.

Mere viden

Kontakt jobcentret og hør nærmere om mulighederne.

Partnerskabs- eller samarbejdsaftale: Et mere formelt samarbejde med jobcentret

Virksomheder, der udviser socialt ansvar, har mulighed for at formalisere samarbejdet med jobcentret.

Aftalen udformes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder og kan fx have fokus på håndtering af sygefravær eller integration af nye medarbejdere.

Formålet med aftalen kan blandt andet være at sikre hurtig opfølgning og dynamisk dialog mellem virksomheden og jobcentret.

Indholdet i en partnerskabsaftale

En partnerskabsaftale beskriver fx rammerne for, hvordan medarbejder, virksomhed og jobcenter samarbejder om at fastholde medarbejderen/få borgeren i arbejde.

Fordele

Du får en tættere kontakt til jobcentret, og dermed kan du også få hurtigere hjælp, da de kender dig og dine behov.

Virksomhedspraktik: Få en ledig i virksomhedspraktik i typisk 4-13 uger uden lønomkostninger

Virksomheder – offentlige og private - kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Krav

Arbejdsfunktioner skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Virksomhedspraktik skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmålet.

Varighed

Virksomhedspraktik varer typisk 4-13. For nogle grupper er der mulighed for forlængelse. 

Evaluering

Inden praktikperioden er afsluttet, bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden.

Hvad gør du?

Er din virksomhed interesseret i at stille sig til rådighed som praktiksted, eller er du blevet kontaktet af en mulig praktikkant, så kontakt det relevante jobcenter for nærmere information og skriftlig aftale. Find jobcentret her.

Fordele

Virksomheden betaler ikke løn eller forsikring i praktikperioden, men får løst nogle specifikke opgaver.

Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

Virksomhedsrevalidering: Et uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed for personer med begrænsninger i arbejdsevnen

Virksomhedsrevalidering handler om at lave et samlet uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed for personer, der har begrænsninger i arbejdsevnen. Derved er du med til at sikre, at de bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet.

Udarbejdelsen af jobplan

Indholdet i virksomhedsrevalideringen aftales i en jobplan - en jobplan er en aftale mellem en person og jobcentret. En Jobplan går ud på at optræne eller genoptræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så personen kan opnå ordinær beskæftigelse – ofte i et nyt fag. Virksomhedsrevalideringen skal primært rettes mod områder med mangel på arbejdskraft. Varigheden aftales individuelt, men dog så kort som muligt. Personen kan maksimalt modtage revalideringsydelse i fem år.

Revalidering som en kombination

Virksomhedsrevalidering kombineres oftest med flere typer ordninger, som virksomhedspraktik, løntilskud og elev/lærlingeforløb.

Fordele

Giver personer med begrænsninger i arbejdsevnen – fx efter ulykker eller slid – mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Virksomhedscenter: Virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret (primært mellemstore og store virksomheder)

Et virksomhedscenter er en (fast) samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige med begrænset arbejdserfaring, sprogproblemer eller psykiske problemer kan afprøves og udvikles.

Tanken er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et fællesskab med ansatte på ordinære vilkår.

Hvem finder de ledige til stillingerne?

Det er jobcentret, som udvælger de ledige, som kan komme i betragtning til pladserne. Kandidaterne skal løse opgaver inden for virksomhedens arbejdsfelt, og kan desuden samtidig deltage i forskellige aktiviteter, der understøtter vejen ind på arbejdsmarkedet.

Mentorordning i virksomhedscenter

De ledige, som kommer i praktik i virksomhedscentret, kræver mere støtte end ansatte på ordinære vilkår. Derfor udpeges i virksomheden en mentor, som kan hjælpe i dagligdagen, og jobcenteret dækker omkostningerne til mentorstøtte. Jobcenteret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomheden.

Fordele

Virksomheden løfter en samfundsopgave ved at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, og får samtidig nogle arbejdsopgaver løst. Virksomhedscentret kan ligeledes være rekrutteringskanal for ansættelse til ordinært job.

Medarbejdere og ledere får udfordringer og bliver udviklet ved at være mentor og kollega til kandidaterne.

Mere viden

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis det kunne være interessant for din virksomhed at være virksomhedscenter.

Voksenlærling – elever over 25 år: Medarbejdere eller ledige over 25 år, som ønsker at få en uddannelse, kan komme i voksenlære

Ved at ansætte voksenlærlinge bidrager du til, at en medarbejder øger sine muligheder for beskæftigelse i årene fremover, ligesom du bidrager til at nødvendige kompetencer er til stede for dig eller kommende arbejdsgivere.

Tilskud til løn

En voksenlærling over 25 år får fagets mindsteløn i uddannelsesperioden.

Pr. 1. januar 2015 kom der nye regler for voksenlærlinge. Voksenlærlinge som er startet uddannelse før 1. januar 2015 fortsætter deres uddannelsesforløb på gamle vilkår. For voksenlærlinge, som er startet efter d. 1. januar 2015 gælder følgende:

Arbejdsgiverens mulighed for tilskud fra det offentlige til lønnen afhænger af, om voksenlærlingen er beskæftiget eller ledig.

Beskæftigede lærlinge kan få tilskud til lønnen, hvis:

 • Der er tale om uddannelse, som er på "positivlisten" over uddannelser med mulighed for tilskud. Se den aktuelle liste for din region her: http://rar-bm.dk/da/Regionale-positivlister.aspx
 • Medarbejderen er ufaglært. En forældet uddannelse giver ikke adgang til tilskud til voksenlærlingelønnen.

Tilskuddet er på 30 kr/timen i praktikperioden for beskæftigede. For denne gruppe kan virksomheden få tilskud i to år. I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes ElevRefusion).

Ledige lærlinge kan få tilskud til lønnen, hvis:

 • Der er tale om forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere eller modtagere af uddannelseshjælp med mere end to måneders ledighed og som er ufaglærte eller har en forældet uddannelse
 • Der er tale om ledige med en kompetencegivende uddannelse med mindst 12 måneders ledighed.

For ledige er der ikke noget krav om, at der skal være tale om en uddannelse fra ”positivlisten”. For denne gruppe kan virksomheden få tilskud i hele uddannelsesforløbet.

Tilskuddet er på 30 kr/timen i praktikperioden for ledige med mindre end to måneders ledighed og 40 kr/timen for ledige med mere end to måneders ledighed.

Fordele

 • Du får tilskud til lønnen.
 • Du kan fastholde og tiltrække fagligt kompetence medarbejdere ved at tilbyde dem uddannelse.
 • Der er mulighed for at afkorte uddannelsesperioden, hvis voksenlærlingen kan få merit for brancherelevante erfaringer.
 • En virksomhed, der uddanner elever og lærlinge, er med til at sikre fortsat høj fagligt niveau på det danske arbejdsmarked.

Mere viden

Ansøgningen skal sendes til jobcentret i det område, hvor praktikvirksomheden ligger. Jeres virksomhed godkendes som praktiksted af den lokale erhvervsskole.

Find mere information om tilskud til voksenlærlinge på veu-center.dk.

Muligheder, hvis I har behov for at rekruttere medarbejdere

Der findes et væld af muligheder, når du søger arbejdskraft

Jobservice Danmark: Ring til Hotline (hvis du har behov for hjælp med rekruttering, opkvalificering eller fastholdelse af medarbejdere)

Responstid

Du kan ringe til hotlinen 70 200 350, hvis du har behov for hjælp til rekruttering, opkvalificering eller fastholdelse af medarbejdere.

Virksomhedens direkte linje

Jobservice Danmark giver virksomhederne én indgang til beskæftigelsessystemet. I samarbejde med et tovholder-jobcentret leverer Jobservice Danmark en koordineret service til din virksomhed på tværs af hele beskæftigelsessystemet.

I hvilke situationer skal jeg bruge hotlinen?

 • Hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft fra flere jobcentre på én gang
 • Hjælp til målrettet at opkvalificere og uddanne ledige til job i jeres virksomhed
 • Hjælp til at fastholde jeres medarbejdere.

Jobservice Danmark tilbyder hjælp, når I har behov for at rekruttere her og nu, eller hvis I ønsker en jobserviceaftale om et løbende og længerevarende samarbejde.

Jobservice Danmark er et supplement til jobcentrenes virksomhedsindsats, når I har vanskeligt ved at finde kvalificeret arbejdskraft eller ønsker samarbejde med flere jobcentre.

Hurtig service

Jobservice Danmark formidler hurtigt en kontakt til det relevante jobcenter:

 • Inden for én arbejdsdag kontakter det relevante jobcenter jeres virksomhed. Her bliver I rådgivet om, hvordan jeres ønsker og behov kan imødekommes.
 • Inden for tre dage bliver I præsenteret for de bedst egnede ledige kandidater, der med kort varsel kan tiltræde i jeres virksomhed. Eller I aftaler en anden løsning, der kan imødekomme jeres behov.

Læs mere om Jobservice Danmark

Jobnet for Arbejdsgivere: Her kan virksomheder i Danmark gratis gøre brug af en række servicetilbud fra jobcentrene

Sådan gør du

Du opretter din virksomhed som bruger og får på den måde adgang til rekrutteringsservices.

Konkret kan du:

 • oprette dine jobannoncer, som bliver slået op på Jobnet.dk samt en række jobportaler, der er indgået samarbejdsaftaler med
 • lave en job-ordre bestilling, hvor jobcentret hjælper dig med at finde de rigtige kandidater
 • søge efter CV'er, hvor du selv søger efter arbejdskraft i Jobnets CV-database
 • vedligeholde informationer om din virksomhed.

På Jobnet for Arbejdsgivere finder du også selvbetjeningsydelser, blanketter og generel information om beskæftigelsesindsatsen døgnet rundt.

Fordele

Nem og gratis adgang til jobannoncering og potentielle medarbejdere.

Når du er oprettet, får du én samlet indgang til relevante blanketter i forbindelse med beskæftigelsestilbud.

Mere viden

Besøg Jobnet for Arbejdsgivere

Partnerskabs- eller samarbejdsaftale: Et mere formelt samarbejde med jobcentret

Virksomheder, der udviser socialt ansvar, har mulighed for at formalisere samarbejdet med jobcentret

Aftalen udformes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder og kan fx have fokus på håndtering af sygefravær eller integration af nye medarbejdere.

Formålet med aftalen kan blandt andet være at sikre hurtig opfølgning og dynamisk dialog mellem virksomheden og jobcentret.

Indholdet i en partnerskabsaftale

En partnerskabsaftale beskriver rammerne for, hvordan medarbejder, virksomhed og jobcenter samarbejder om at fastholde medarbejderen/få borgeren i arbejde.

Fordele

Du får en tættere kontakt til jobcentret og dermed kan du også få hurtigere hjælp, da de kender dig og dine behov.

Rekrutteringshjælp fra jobcenter: Hos jobcentret kan du få hjælp til at rekruttere nye medarbejdere

Jobcentret kan ofte hjælpe med at finde nye medarbejdere - blandt andet ved at udvælge jobsøgere fra cv-banken og ved deres kendskab til de mange, der har behov for særlig hjælp til at komme på arbejdsmarkedet.

Hvad gør jeg?

Kontakt jobcentret i din kommune og hør om mulighederne.

Du skal beskrive, hvad jobbet indeholder: primære opgaver og ansvarsområder, krav til faglige og personlige kompetencer (både need-to-have og nice-to-have), ligesom arbejdstid samt tidspunkt og aflønning skal være klar.

Fordele

Hos jobcentret kender de til de jobsøgere, som har de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer, og som kan starte i job med få dages varsel.

Jobcentret har desuden kendskab til de jobsøgere, som har brug for en ekstra indsats, måske med jobcentrets støtte, for at få en god start på jobbet. Hvis der ikke er jobsøgere med de efterspurgte kompetencer, kan det være en mulighed i samarbejde med jobcentret at afprøve og træne andre jobsøgere.

Jobcentret har adgang til jobsøgere fra hele landet og alle brancher, ligesom de kender jobsituationen i området.

Jobcentret kan hjælpe med at give den nye medarbejder en god start fx, hvis der er behov for særlig opkvalificering.

Mere viden

Find kontaktoplysninger på jobcentret i din kommune, eller slå en stilling op på jobnet. 

Virksomhedscenter: Virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret (primært mellemstore og store virksomheder)

Et virksomhedscenter er en (fast) samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige med begrænset arbejdserfaring, sprogproblemer eller psykiske problemer kan afprøves og udvikles.

Tanken er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et fællesskab med ansatte på ordinære vilkår.

Hvem finder de ledige til stillingerne?

Det er jobcentret, som udvælger de ledige, som kan komme i betragtning til pladserne. Kandidaterne skal løse opgaver inden for virksomhedens arbejdsfelt, og kan desuden samtidig deltage i forskellige aktiviteter, der understøtter vejen ind på arbejdsmarkedet.

Mentorordning i virksomhedscenter

De ledige, som kommer i praktik i virksomhedscentret, kræver mere støtte end ansatte på ordinære vilkår. Derfor udpeges i virksomheden en mentor, som kan hjælpe i dagligdagen, og jobcenteret dækker omkostningerne til mentorstøtte. Jobcenteret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomheden.

Fordele

Virksomheden løfter en samfundsopgave ved at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, og får samtidig nogle arbejdsopgaver løst. Virksomhedscentret kan ligeledes være rekrutteringskanal for ansættelse til ordinært job.

Medarbejdere og ledere får udfordringer og bliver udviklet ved at være mentor og kollega til kandidaterne.

Mere viden

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis det kunne være interessant for din virksomhed at være virksomhedscenter.

Metode og værktøj, Viden og baggrund

Vil du forebygge eller fastholde?

Vil du fastholde medarbejdere på trods af sygdom eller nedskæringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader? Få overblikket her.

Læs om at forebygge eller fastholde
Metode og værktøj, Viden og baggrund

Skal du rekruttere?

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere? Få overblikket her.

Læs om rekruttering af medarbejdere
Case

Case: Byggemarked opkvalificerer og ansætter borgere fra kanten af arbejdsmarkedet

Hvad gør man som virksomhed, hvis man har svært ved at finde faglært og kvalificeret personale? XL-BYG Vorupgruppen rekrutterer borgere via jobcentret og udlærer selv de bedste til deres forretning. På den måde tager de socialt ansvar.

Læs casen her