Integrationskontrakt

Flygtninge og familiesammenførte udlændinge er omfattet af integrationsloven og skal gennemføre et integrationsprogram. Programmet fastlægges i en integrationskontrakt, hvori også indgår en integrationserklæring.

Love

 • Lov om integration af udlændinge i Danmark, §§ 19, 19 a, 20
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 31a

Bekendtgørelser

 • Udlændinge og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 911 af 30/8 2019 om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1297 af 9/11 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 56.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

 1. Hvornår skal integrationskontrakten udarbejdes?
 2. Indholdet af integrationskontrakten
 3. Hvor længe gælder integrationskontrakten?
 4. Opfølgning på integrationskontrakten
 5. Status over indsatsen
 6. Erklæring om aktivt medborgerskab

1. Hvornår skal kontrakten udarbejdes?

Kommunen og udlændingen skal sammen udarbejde integrationskontrakten inden for en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for udlændingen. Både udlændingen og kommunen skal underskrive kontrakten.

I kontrakten fastlægger kommunen og udlændingen sammen indholdet af integrationsprogrammet. Læs Lovstof om Integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte.

Udlændingen skal samtidig med kontraktindgåelsen underskrive en erklæring om aktivt medborgerskab i det danske samfund.

2. Indholdet af integrationskontrakten

I integrationskontrakten fastlægger kommunen og udlændingen sammen indholdet af integrationsprogrammet, herunder udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes. Målet er først og fremmest, at udlændingen får varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen skal fastlægges med udgangspunkt i udlændingens forudsætninger og ønsker samt arbejdsmarkedets behov.

Det skal desuden fremgå af integrationskontrakten, hvilken forvaltning i kommunen, der har ansvaret for at koordinere integrationsindsatsen. Formålet er, at kommunen sikrer en koordinering og indbyrdes afstemning af indsatserne. Den koordinerende forvaltning skal understøtte, at de fastsatte mål og iværksatte indsatser i integrationskontrakten, og de eventuelle andre indsatser, der er sat i gang for udlændingen, tager udgangspunkt i udlændingens samlede situation og dermed understøtter udlændingens integration. Andre indsatser kan eksempelvis være medborgerskabsaktiviteter.

Kommunen vælger selv, hvem der skal have den koordinerende funktion – om den skal ligge i jobcentret eller i en anden forvaltning. Beslutningen om, hvem der skal være koordinerende forvaltning kan ændres undervejs i integrationsprogrammet.

Integrationskontrakten skal udformes i samarbejde med udlændingen. Hvis der ikke kan opnås enighed om udformningen, fastlægges aktiviteter og tilbud af jobcenteret.

3. Hvor længe gælder integrationskontrakten?

Integrationskontrakten gælder, indtil udlændingen får tidsubegrænset opholdstilladelse. Den kan altså godt gælde, selv om udlændingen ikke længere er omfattet af integrationsprogrammet, der kan have en varighed på op til 5 år. Hvis udlændingen efter denne periode modtager fx arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, skal integrationskontakten anvendes til at beskrive den beskæftigelsesrettede indsats. Dette gælder også, hvis udlændingen mister sit fleksjob og skal modtage ledighedsydelse.

Integrationskontrakten skal i så fald revideres som led i det individuelle kontaktforløb. Jobcenteret skal som for andre ledige også udarbejde Min plan inden den beskæftigelsesrettede indsats iværksættes. De aktiviteter, som fastlægges efter reglerne om det individuelle kontaktforløb og beskrives i Min plan, kan man refere til i integrationskontrakten.

4. Opfølgning på integrationskontrakten

Kommunen skal løbende foretage en opfølgning på kontrakten og justere den efter behov. Kommunen skal have fokus på, at udlændingen overholder integrationskontrakten.

Hvor ofte opfølgningen skal finde sted, afhænger af udlændingens situation:

 • Mindst 4 gange inden for 12 kalendermåneder for udlændinge, der modtager integrationsydelse, indtil målene i kontrakten er opfyldt. Har udlændingen opfyldt målene i kontrakten, skal kommunen kun følge op, hvis der opstår behov herfor.
 • Mindst hver 12. måned, hvis udlændingen er i ordinær beskæftigelse eller uddannelse, herunder integrationsgrunduddannelse(IGU), og ikke modtager integrationsydelse
 • Senest 6 måneder efter barnets fødsel for udlændinge på barsel

5. Status over indsatsen

I forbindelse med udlændingens ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, skal kommunen udarbejde en status over integrationsprogrammet og den beskæftigelsesrettede indsats. Har udlændingen tidligere boet i en anden kommune, skal denne kommunes status indgå i den aktuelle kommunes udarbejdelse af den endelige status.

6. Erklæring om aktivt medborgerskab

Udlændingen skal samtidig med indgåelse af kontrkat underskrive en erklæring om aktivt medborgerskab i det danske samfund.

Formålet med erklæringen er

 • at gøre det danske samfunds værdier synlige over for den enkelte udlænding
 • at udlændingen bliver bekendt med det danske samfunds forventninger til dem. Bl.a at udlændingen gør en indsats for at blive integreret som en deltagende og ydende medborger på lige fod med andre borgere.

Erklæringen er ikke et retligt dokument, men alene om en hensigtserklæring, som udlændingen skriver under på at være bekendt med.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.