En medarbejder har for meget fravær

Det er vigtigt, at du handler, hvis en medarbejders fravær tyder på, at der kan være brug for hjælp og forandring.

megetfraværDu har som leder ansvar for løbende at vurdere dine medarbejderes sygefravær og gribe ind, hvis der er brug for hjælp og støtte.

Hold særligt øje med, om der er et mønster i fraværets hyppighed og længde, som kunne tyde på, at medarbejderen er ved at miste fodfæstet på arbejdspladsen. Sker det, betyder det tab af kompetencer samt udgifter for din virksomhed til bl.a. nyansættelser og oplæring.

Det er derfor vigtigt, at du gør følgende:

 1. Tag tidlig og tydelig kontakt
 2. Vær forberedt
 3. Indkald til en samtale
 4. Signalér hjælp 
 5. Tal om arbejde og funktioner
 6. Fastholdelsesplan
 7. Mulighedserklæring.

Oplagte emner at tage op under samtalen:

 • Hvad er udsigten til, at du kommer tilbage – eventuelt gradvist?
 • Er der noget, vi på arbejdspladsen kan gøre?
 • Hvilke opgaver kan du løse, selvom du er syg?
 • Skal der ske ændringer ved dit job eller på arbejdspladsen?
 • Hvad skal der ske nu? (Hvem gør hvad og hvornår?)
 • Skal vi mødes igen - og hvornår?

Husk, at du ifølge loven ikke må spørge til medarbejderens diagnose!

Vær også opmærksom på, at du ifølge loven som arbejdsgiver skal indkalde en sygemeldt medarbejder til en samtale senest fire uger efter første sygedag. Som leder har du desuden i henhold til arbejdsmiljøloven et personligt ansvar for, at arbejdsmiljøet i afdelingen er i orden.

Læs mere:

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis en medarbejder har for meget fravær.

 1. Tag tidlig og tydelig kontakt

  Tag hurtigt kontakt til en medarbejder, hvis fravær øges - uanset om der er tale om længere eller korte fraværsperioder. Vær tydelig omkring, hvilke tegn du har set, og hvad der bekymrer dig.
 2. Vær forberedt

  Før samtalen bør du skabe dig et overblik over medarbejderens sygefravær, herunder hvilket mønster fraværet har. Sørg for at have overblik over de gældende regler på området og sæt dig et klart mål med samtalen.
 3. Indkald til en samtale

  Det er afgørende, at medarbejderen ved, hvad der skal foregå til samtalen. Gør det derfor klart, om samtalen er formel eller uformel.
 4. Signalér hjælp 

  Vær tydelig om, at du ønsker at hjælpe medarbejderen ud af fraværsmønsteret. Kontrol og omsorg skal begge indgå i dialogen. Hyppigt fravær kan være tegn på, at længere sygefravær er under optræk. Fx vil arbejdsbetinget stress ofte udløse hyppige, korte fraværsperioder til at starte med. Det er derfor vigtigt at vise, at du som leder er bekymret.
 5. Tal om arbejde og funktioner

  Det er ikke lovligt at spørge den syge medarbejder om diagnose. Men spørg gerne ind til, hvilke funktioner medarbejderen fortsat kan udføre, og om det evt. vil hjælpe, hvis medarbejderen kan arbejde hjemmefra, på nedsat tid eller andet.
  Tal også om medarbejderens forventninger til længde og hyppighed af fraværet. Du bør desuden altid spørge, om fraværet skyldes arbejdsbetingede forhold.
 6. Fastholdelsesplan

  Med fastholdelsesplanen kan du tale med medarbejderen om fastholdelse og lave en plan for at skabe mere stabilitet i arbejdslivet. Planlæg, hvordan og hvad der skal forandres, så medarbejderens fravær falder. Hvad kan du som leder gøre, og hvordan kan virksomheden støtte op?
 7. Mulighedserklæring

  Som arbejdsgiver har du ret til en mulighedserklæring, hvor du og medarbejderen afdækker, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom.