Sygedagpengereform

Sygedagpengereformen har medført ændringer af betydning for refusion af sygedagpenge. Oveni kommer nye bestemmelser for opfølgning på sygemelding samt indførelse af en fast track ordning. Bliv klogere på sygedagpengereformen her.

Ny sygedagpengemodel

D. 1. juli 2014 indføres en ny sygedagpengemodel, der sikrer sygemeldte offentlig forsørgelse under hele deres sygdomsforløb. Modsat i dag, hvor sygemeldte, der mister retten til sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen ofte står uden forsørgelse, fordi de ikke er berettiget til kontanthjælp.

Fremover kommer revurderingen af den sygemeldtes ret til sygedagpenge til at ske efter 22 uger (regnet fra arbejdsgiverperioden på de 30 dages udløb), hvor denne revurdering førhen skete efter 52 uger.

Personer, der har modtaget sygedagpenge i en periode på 22 uger, og som derefter ikke kan forlænges efter en af de gældende forlængelsesregler, overgår til et jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløbet skal udvikle den sygemeldtes arbejdsevne og hjælpe vedkommende til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Ændringen kan få stor betydning for din refusion

Den nye sygedagpengemodel har betydning for den refusion, du kan få som arbejdsgiver. Hvis du udbetaler løn til en sygemeldt medarbejder, der som led i revurdering overgår til jobafklaringsforløb, vil du i refusion modtage et tilskud svarende til ydelsen under et jobafklaringsforløb (og ikke som tidligere svarende til ydelsen for sygedagpenge).

Jobafklaringsforløb og ydelser

Personer, der overgår til et jobafklaringsforløb og som ikke har en arbejdsgiver, vil under jobafklaringsforløbet få udbetalt en ydelse svarende til kontanthjælp uden formue- eller ægtefælleafhængighed (ikke-forsørgere 10.689 kr. pr. mdr./forsørgere 14.203 kr. pr. mdr. (2014-pl)).

Jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i op til 2 år ad gangen, og den sygemeldte vil som udgangspunkt have mulighed for to jobafklaringsforløb.

Personer, der overgår til et jobafklaringsforløb, og som har ret til løn under sygdom, fortsætter med at få løn.

Ny opfølgningsmodel

D. 1. januar 2015 træder en ny opfølgningsmodel i kraft, der skal være med til at fremme en tidlig indsats i de tilfælde, hvor den sygemeldte ikke forventes raskmeldt inden for 8 uger fra første fraværsdag.

Nyt i forbindelse med anmeldelse af sygefravær

Som arbejdsgiver skal du fortsat anmelde fraværet senest efter 5 uger. I forbindelse med din anmeldelse vil du som noget nyt få mulighed for at besvare følgende tre spørgsmål:

  • Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  • Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
  • Har I forsøgt at tilpasse arbejdet til medarbejderens tilstand?

Anvender du fast-track-ordningen, får du også lejlighed til at besvare de tre spørgsmål.

Når kommunen har modtaget din anmeldelse af medarbejderens fravær, bliver medarbejderen automatisk anmodet om at gå til sin læge. Lægebesøget skal ske, inden medarbejderen skal til sin første samtale i kommunen omkring fraværet. Denne første samtale finder senest sted 8 uger efter første fraværsdag.

Som arbejdsgiver bør du besvare de tre spørgsmål

Hvis du som arbejdsgiver ikke har svaret på de tre ovenstående spørgsmål, bliver din sygemeldte medarbejder bedt om at gøre det.

Cabi opfordrer kraftigt til, at du som arbejdsgiver besvarer de 3 spørgsmål i forbindelse med anmeldelse af sygefravær og dermed tilkendegiver dit syn på medarbejderens fraværsforløb. 

Det er vores erfaring, at der kan være stor forskel på, hvordan arbejdsgiver og medarbejder ser på sagen, så for at undgå misforståelser, bør du melde ind med dit perspektiv.

Svarene danner baggrund for den rette indsats

Svarene på spørgsmålene tilgår medarbejderens praktiserende læge, som vil tage dem med i sin vurdering af medarbejderens mulighed for at vende tilbage til arbejdet, eventuelle skånejob, behandling, sygdommens forventede varighed m.m.

Når medarbejderen er til sin første samtale i kommunen, senest efter 8 ugers fravær, har sagsbehandleren således de nødvendige oplysninger til at kunne iværksætte den rette indsats.

Fast-track-ordning

Som en del af opfølgningsmodellen, får du som virksomhed nu mulighed for at sende en fast-track anmodning til kommunen. Den kan du bruge, hvis du ønsker, at kommunen iværksætter en ekstraordinær tidlig indsats i forhold til en sygemeldt medarbejder, der ikke forventes raskmeldt indenfor 8 uger fra første fraværsdag.

Når du bruger fast-track ordningen, vil kommunen som udgangspunkt skulle indkalde den sygemeldte til den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter din anmodning.

Når kommunen har modtaget din fast-track anmodning, bliver din sygemeldte medarbejder automatisk informeret herom. Hvis medarbejderen er indforstået med, at den tidlige indsats iværksættes, bliver medarbejderen bedt om at gå til sin læge. Dette for at få lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdet samt eventuelle skånehensyn.