Ny sygedagpengemodel

Ingen modtagere af sygedagpenge kommer til at stå uden forsørgelse, men de længerevarende sager vil blive revurderet efter 22 uger og ikke efter 52 uger som hidtil.

SYFreformBIGSyv forlængelsesregler afgør, om der kan ske forlængelse af sygedagpengene efter 22 uger (regnet fra arbejdsgiverperioden på de 30 dages udløb).

De syv forlængelsesregler

Sygedagpengene kan forlænges, når

  1. det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

  2. det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Der kan forlænges op til 69 uger.

  3. den sygemeldte er i gang med eller venter på lægebehandling, og den sygemeldte efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.

  4. kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Der kan forlænges, indtil der foreligger en afgørelse.

  5. den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom, som er lægeligt dokumenteret. Der er ingen tidsmæssig begrænsning.

  6. der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Der kan forlænges, indtil der foreligger en afgørelse.

  7. der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. Der kan forlænges indtil afgørelse er truffet.

En ændring i forhold til tidligere er, at sygedagpengene kan forlænges ved alvorlig livstruende sygdom, som ikke nødvendigvis er terminal. 

Hvis sygedagpengene forlænges efter 22 uger

Bliver en borger forlænget efter de syv forlængelsesregler, kan borgeren vedblive at være på sygedagpenge som hidtil, men efter 52 uger fra første sygefraværsdag gives der ikke statsrefusion.

Hvis sygedagpengene ikke forlænges efter 22 uger

Kan borgerens sygedagpenge ikke forlænges efter reglerne, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb, der kan vare maksimalt to år ad gangen, og hvor ydelsen er på kontanthjælpsniveau uden hensyntagen til samlevers indtægt eller formue.

Læs mere om jobafklaringsforløb.