Jobafklaringsforløb

Et forløb med jobafklaring kan højst vare to år. Borgeren skal inddrages i at udarbejde forløbet og får under forløbet en ydelse på kontanthjælpsniveau.

SYFreformBIGKan sygedagpengene ikke forlænges efter de syv forlængelsesregler, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb. Vurderingen skal foretages efter 22 uger.

Læs mere om de syv forlængelsesregler

Om jobafklaringsforløbet

Skal borgeren have et jobafklaringsforløb, skal du som sagsbehandler sammen med borgeren udarbejde en sag til rehabiliteringsteamet, som har fokus på beskæftigelsesmål og borgerens ressourcer.

Sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter visitation til jobafklaringsforløb med henblik på, at der sættes en indsats i værk.

I jobafklaringsforløbet gælder det, at:

  • den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse skal være styrende, for hvilke aktiviteter der sættes i gang.
  • den koordinerende sagsbehandler sikrer, at indsatsen bliver koordineret og justeret

Et jobafklaringsforløb sidestilles med ressourceforløb i forhold til ansøgning om førtidspension eller fleksjob.

Under jobafklaringsforløb må kommunen ikke anvende egen kommunal lægekonsulent, men skal søge sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion i regionen.

Ydelsesniveau og varighed under jobafklaring

Med reformen sikres forsørgelsen – dog på et ydelsesniveau, der især for ikke-forsørgere er væsentligt lavere end sygedagpenge. Niveauet er per 2014 på kr. 17.658,- på sygedagpenge mod kr. 10.689,- eller 14.203,- på kontanthjælpssats under jobafklaringsforløbet.

Et jobafklaringsforløb varer maksimalt to år ad gangen, og som udgangspunkt kan der gives to forløb.

Andet jobafklaringsforløb

Ved jobafklaringsforløb nr. 2 skal der senest et halvt år, før forløbet slutter, sættes en grundig og systematisk visitation i værk i forhold til afklaring af den sygemeldte. Det vil være en mindre gruppe sygemeldte, som kommer i to forløb.