Skånejob

Førtidspensionister, som ønsker at arbejde, kan få løntilskud til ansættelsen - såkaldt skånejob. Jobcenteret skal godkende ansættelsen og bevilge løntilskuddet.

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 977 af 28/6 2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 10

Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem arbejdsgiveren og førtidspensionisten i samarbejde med den faglige organisation.

Jobcenteret kan bevilge mentorstøtte, når man starter i arbejde, og der er mulighed for at få bevilget nødvendige hjælpemidler eller arbejdspladsindretning. Desuden er der mulighed for, at en førtidspensionist kan få virksomhedspraktik og tilbud om vejledning og opkvalificering.

Før indsatsen iværksættes udarbejder jobcentret Min plan i samarbejde med personen. Beskæftigelsesmålet skal så vidt muligt være rettet mod områder med mangel på arbejdskraft.

For personer med handicap kan der ydes tilskud til personlig assistance, hvis der er behov.

Læs detaljer om reglerne for førtidspensionisters skånejob

Målgruppe

Førtidspensionister, der ønsker at arbejde, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, kan få løntilskud til ansættelsen.
Der er tale om førtidspensionister, der får social pension, og det er jobcenteret, der bevilger løntilskuddet.

Førtidspensionister er desuden omfattet af reglerne for revalidering og har således mulighed for at blive revalideret, så de kan udnytte deres restarbejdsevne i et skånejob.

Løn m.v.

Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem arbejdsgiveren og borgeren (førtidspensionisten) i samarbejde med den faglige organisation.

Jobcenteret har ansvaret for at sikre, at der tages de nødvendige skånehensyn.
Arbejdsgiveren udbetaler lønnen og får tilskuddet fra kommunen.

Ved ansættelse i en privat virksomhed skal der være tale om merbeskæftigelse, dvs. en nettoudvidelse af medarbejderstaben. Det kan også være en stilling, der er blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang på grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller afskedigelse på grund af forseelse.

Af arbejdsgiverens tilbud skal det fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.
Skånejobbere er omfattet af sygedagpengereglerne ligesom andre lønmodtagere.

Arbejdsgiveren kan få refusion af sygedagpengene ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. – en såkaldt § 56-aftale.

Arbejdsgivere får på denne måde refusion fra kommunen for de sygedagpenge, som arbejdsgiveren har betalt til den ansatte i de første 30 dage af et sygefravær.

Løntilskud

Løntilskuddet er varigt og ydes, så længe skånejobbet eksisterer, dog senest indtil den ansatte når folkepensionistalderen. 

For førtidspensionister udgør løntilskuddet 28,00 kr. pr. time (2018) til private og offentlige arbejdsgivere.

I særlige tilfælde kan løntilskuddet dog udgøre 49,03 kr. pr. time (2018). Det fremgår ikke af reglerne hvilke særlige tilfælde der er tænkt på (bortset fra tilfælde, hvor arbejdsgivere, der modtager tilskud til personer, der før 1. juli 1998 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter lov om social bistand, istedet ønsker at modtage tilskud efter reglerne om løntilskud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 12). 

Loft over tilskuddet

Når det gælder private virksomheder, må tilskuddet ikke overstige 75 procent af de samlede lønudgifter over 1 år. Dette kaldes bruttostøtteintensiteten.

Overstiger bruttostøtteintensiteten 75 procent, skal det overskydende beløb tilbagebetales til kommunen.
 

Hjælp til befordring

Personer i skånejob kan ikke få befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

De er stillet på samme måde som personer, der ansættes i job på ordinære vilkår. Dette gælder også i forhold til de ligningsmæssige kørselsfradrag.

Dog er der nogle særlige muligheder for fradrag, når vedkommende som følge af varig nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads.

Der kan evt. søges om støtte til at købe en bil eller til befordring med individuelle transportmidler på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter reglerne i serviceloven.

Opfølgning

Kommunen skal foretage opfølgning senest 6 måneder efter, at løntilskuddet er udbetalt første gang, og herefter efter 12 måneder.

Tillægsydelser

I forbindelse med skånejob kan der ydes tilskud til mentor og hjælpemidler (herunder arbejdspladsindretninger), og, hvis handicap og behov tilsiger det, personlig assistance.