Implementering - arbejdet med progression

Det kræver grundig forberedelse at introducere progressionsmåling som værktøj i arbejdet i jobcentret. Du griber det bedst an ved at inddele processen i faser.

Implementeringen af progressionsarbejdet og progressionsredskaberne sker i etaper.

I hele implementeringsperioden og under den efterfølgende drift er det fortsat vigtigt at have særligt fokus på løbende at formidle, hvad idéen med progressionsarbejdet er, og hvorfor der skal arbejdes med resultatbaseret styring.

Der er tale om en kulturændring, og man skal være opmærksom på, at det kræver et nyt fokus.

Der er mange måder at sikre en god implementering og løbende læring på. Her er nogle eksempler på, hvordan det kan organiseres:

  • Følgegruppe med ledere og udvalgte medarbejdere, der løbende følger op på alle hjørner af processen.
  • Ambassadører, der har været med i processen undervejs, og som har særlig gode forudsætninger for at være rollemodeller og sparringspartnere for kollegaer.
  • Implementeringsgrupper, der sammensættes på tværs af deltagende afdelinger, hvor de daglige successer og udfordringer drøftes, og hvor kommende handlinger bliver aftalt.
  • Story Telling – afdelingsvis på gruppe- eller teammøder, hvor de gode historier og erfaringer deles.

Inddrag praktikerne

I implementeringsforløbet er det vigtigt at tage stilling til, hvem der skal bruge de nye redskaber. Det kan give god mening at inddrage hele udførerleddet. Det vil sige jobcentrets og andre kommunale sektorers beskæftigelsestilbud.

I de tilfælde, hvor man vælger det, er der en unik mulighed for, at man netop på tværs af tilbud og aktiviteter hele tiden kan arbejde med samme udgangspunkt for progressionsarbejdet og for brugen af progressionsmålinger.

Det vil sandsynligvis give endnu bedre effekt i form af fælles metode, kultur og sprog.

Progressionsværktøjet kan også implementeres i virksomhedssamarbejdet enten via jobkonsulenter, virksomhedskonsulenten eller ved at opkvalificere en medarbejder i virksomheden til at bruge værktøjet.

Opmærksomhedspunkter:

  • Løbende kommunikation til medarbejdere om processen og målene.
  • Medarbejderne kan let komme til at opfatte resultatbaseret styring som et kontrolsystem. For at holde fast i sigtet med progressionsarbejdet skal der derfor kommunikeres løbende.
  • Implementeringen er en stor ledelsesopgave, hvor det er vigtigt at fastholde fokus.

Første fase: Opstart

Anden fase: Udvikling