Progressionsmåling - styr efter resultater

Indførelsen af progressionsredskaber og resultatbaseret styring i jobcentrene giver større kvalitet i beskæftigelsesindsatsen.

Ved at bruge progressionsmålinger i samarbejde med borgerne får jobcentrene et systematisk redskab til at dokumentere de små skridt i den enkelte borgers udvikling.

Progressionsmålinger kan bruges som et fælles fagligt redskab på tværs af jobcentret til at skabe synlighed og sammenhæng i tilbud og indsatser.

Faser i progressionsmåling

Det kræver grundig forberedelse at introducere progressionsmåling som værktøj i arbejdet på jobcentret.

Inddel arbejdet i faser - så er du godt på vej til at arbejde med progression i dit jobcenter:

 1. Opstartsfasen
 2. Udviklingsfasen
 3. Implementeringsfasen

En kulturændring fra proceskrav til kvalitet

De jobcentre, der har erfaring med indførelsen af progressionsredskaber, omtaler det som en kulturændring.

Ændringen bliver set som et skifte fra fokus på rettidighed og proceskrav til fokus på kvalitet samt en øget professionalisering af arbejdet, hvor vurderinger og beslutninger i højere grad bliver gennemsigtige og vidensbaserede.

Elementer i progressionsmåling

Arbejdet med progressionsmåling i et jobcenter kan bestå af følgende elementer:

 • Kategorisering af jobcentrenes målgrupper og en forandringsteori for hver af målgrupperne, der beskriver vejen til arbejde og uddannelse.
 • Oversigt over de indsatsområder, som medarbejderne i jobcentrene – sammen med borgerne – skal måle på. Fx faglige kompetencer, helbred, psykiske forhold, mødestabilitet osv.
 • Skala til scoring på de enkelte indsatsområder. Fx fra en til fem.
 • Oversigt over, hvilke tilbud og indsatser der er bedst til hvilke borgere.
 • Procedurer for, hvornår og hvordan medarbejderne i jobcentrene og i tilbuddene scorer borgere.
 • IT-system, der kan bruges til rapportering af de konkrete scoringer, som værktøj til visitation af borgere til de rette tilbud, samt som ledelsesværktøj til udvikling, styring og dokumentation.
 • Dialog mellem jobcentret og tilbuddene (herunder andre aktører) om, hvordan man samarbejder om målingerne og om at matche borgere og tilbud.
 • Kompetenceudvikling til medarbejderne, der ruster dem til at bruge progressionsmålinger i samtaler og i tilbuddene, samt en fælles faglig dialog om, hvordan man i praksis bruger progressionsmålinger.

Hvis du har brug for mere viden og inspiration til, hvilke redskaber I kan tage i brug ved progressionsmåling, så se Cabis kurser for jobcentre

Gevinster ved progressionsmåling

Progressionsmålinger giver gevinst for jobcentret i form af bedre svar på, hvilke indsatser der er gode til at tackle specifikke udfordringer.

Dertil kommer en række gevinster for borgere, medarbejdere og ledere i jobcentret samt medarbejdere i aktiveringstilbuddet ved at arbejde med progressionsmålinger:

Gevinster for borgere

 • Samtaler med sagsbehandler bliver konkrete, når begge parter har en score at forholde sig til. Det kan virke skræmmende at få karakterer, der viser, hvordan det står til med ens faglige kompetencer eller sociale netværk. Derfor gælder det om at få gjort klart, hvad scoren skal bruges til.
 • Borgeren får et klart billede af, hvordan han kan arbejde med at komme tættere på arbejdsmarkedet. Og han får praktiske muligheder for selv at tage et ansvar.
 • Borgeren kan selv tage styringen, når det bliver mere håndgribeligt, hvad han skal gøre for at ”forbedre” sin score på de områder, hvor afstanden til arbejdsmarkedet er stor. 
 • Det giver større involvering af borgerne i deres egen sag og fremtid.

Gevinster for medarbejderne i jobcentret

 • Læring og faglig udvikling gennem dialogen i jobcentrene.
 • Øget professionalisering gennem skærpet fornemmelse for, hvordan man arbejder med de enkelte indsatser. 
 • Medarbejderne får lettere ved at fokusere indsatsen, fordi målingerne viser, hvilke områder der skal arbejdes med.
 • Medarbejdere får en faglig tilfredsstillelse, når de tydeligt kan se de små skridt, som borgeren tager. Det er især vigtigt med borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, at progressionsmålingerne kan vise, om retningen er rigtig.
 • Medarbejderne får et fælles fagligt sprog på tværs af jobcentret. Progressionsmålinger kan således være et vigtigt skridt i retning af en mere ensartet sagsbehandling.
 • Medarbejderne får mere viden om, hvornår de gør en forskel, og hvilke værktøjer de kan bruge. 

Gevinster for medarbejderne i aktiveringstilbuddene

 • Progressionsmålinger forbedrer kommunikationen mellem bestiller og udfører. Det er med til at præcisere, hvilke opgaver udføreren er ansvarlig for i relation til borgeren.
 • Medarbejderne i tilbuddene kan fokusere indsatsen – fx ”opgaven er at forbedre borgerens score på indsatsområdet ”stabilitet”.
 • Aktiveringstilbuddenes særlige kompetencer bliver synlige - fx hvem er gode til hvilke problemstillinger? Dermed er det tydeligt for medarbejderne, hvordan deres faglighed kan bidrage til en borgers udvikling.

Dertil kommer, at der ofte opstår gensidig respekt imellem medarbejderne i jobcentret og i aktiveringstilbuddene, fordi progressionsmåling skaber fælles retning i indsatsen.

Gevinster for ledelsen i jobcentret

 • Ledelsen får et styringsværktøj, som kan bruges til at planlægge, dokumentere og dimensionere aktiveringsindsatsen.
 • Ledelsen får dokumenteret viden om effekten af indsatserne, der gør det muligt at skrue op og ned for bestemte tilbud.
 • Ledelsen får viden om borgergrupper - hvem kan jobcentret hjælpe med hvilke indsatser – og hvem kan de ikke hjælpe?
 • Ledelsen får viden om indsats og effekt. Dermed kan ledelsen værdisætte indsatsen og styre derudfra.