Inklusion og rekruttering

Sådan hjælper du udsatte ind på arbejdsmarkedet. Klik på situationerne og få overblik over dine muligheder for at få støtte til rekruttering og/eller inklusion. Det lokale jobcenter kan hjælpe eller vejlede dig.

Jeg vil gerne hjælpe en nydansker ind på arbejdsmarkedet

Løntilskud Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud

Formålet med en løntilskudsansættelse er oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Private virksomheder kan modtage løntilskud til en ny medarbejder, hvis denne forudgående har haft seks måneders sammenhængende ledighed. Kravet om seks måneders ledighed kan fraviges, hvis medarbejderen ikke har almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, er over 50 år eller er enlig forsørger.

Ansættelse, løn og varighed

Medarbejderen ansættes i virksomheden og skal som minimum have overenskomstmæssig løn.

Typisk varer tilskudsperioden én til seks måneder. 

Virksomheden modtager et løntilskud fra jobcentret. Tilskuddet er forskelligt, afhængigt af målgruppen. Private virksomheder modtager typisk 76,59 kr. pr. time og offentlige virksomheder 111,24 kr. pr. time.

Det er den kommende medarbejder og virksomheden, som planlægger løntilskudsforløbet.

Betingelser

Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og virksomhedspraktik ("rimelighedskravet"). Desuden skal løntilskudsansættelsen medføre en nettoudvidelse af antal ansatte i virksomheden ("merbeskæftigelseskravet").

Andre typer af løntilskudsstillinger

Der er særlige vilkår for offentlige virksomheder, ligesom der også findes tilskudsordninger for nyuddannede, handicappede og førtidspensionister.

Fordele

Som virksomhed får I mulighed for at vurdere en ny medarbejder både fagligt og socialt uden at have den fulde lønudgift.

For den kommende medarbejder er der mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, omsætte teoretisk viden til praksis eller endda at afprøve et helt nyt arbejdsområde.

Mere viden

Spørg dit lokale jobcenter om de har nogle egnede kandidater eller få vejledning fra jobcentret til at finde arbejdsopgaver, som en løntilskudsansat kan løse. Se oversigten over jobcentre.

Virksomhedspraktik Få en ledig i virksomhedspraktik i typisk 4 - 13 uger uden lønomkostninger

Virksomheder – offentlige og private - kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Krav

Arbejdsfunktioner skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Virksomhedspraktik skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmålet.

Varighed

Virksomhedspraktik varer typisk 4 - 13. For nogle grupper er der mulighed for forlængelse. 

Evaluering

Inden praktikperioden er afsluttet, bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden.

Hvad gør du?

Er din virksomhed interesseret i at stille sig til rådighed som praktiksted, eller er du blevet kontaktet af en mulig praktikkant, så kontakt det relevante jobcenter for nærmere information og skriftlig aftale. Find jobcentret her.

Fordele

Virksomheden betaler ikke løn eller forsikring i praktikperioden, men får løst nogle specifikke opgaver.

Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

Kompetenceafklaring af nydanskere Stil din virksomhed til rådighed for nydanskere, der skal afklares - og få løst opgaver gratis

Mange nydanskere har kompetencer, som ikke kommer i spil på det danske arbejdsmarked, fordi det kan være svært at sætte ord på og synliggøre, hvad vedkommende kan tilbyde.

Du kan stille din virksomhed til rådighed som praktiksted for en eller flere nydanskere, sådan at deres faglige, almene, sproglige og personlige kompetencer kan vurderes.

Få løst opgaver

I praktikperioden får I som virksomhed ekstra arbejdskraft uden omkostninger mod at afklare nydanskerens kompetencer. Forløbet kan være kombineret med undervisning på sprogskole eller andet relevant uddannelsestilbud. Jobcenteret kan også bidrage med at oversætte eventuelle eksamenspapirer fra udlandet.

Fordele

Som virksomhed får I mulighed for at vurdere nydanskere som potentielle medarbejdere på en kvalificeret og uforpligtigende måde.

Bedre integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Mere viden

Vil du hjælpe en nydansker, så kontakt dit jobcenter og hør mere om mulighederne for kompetenceafklaring i virksomheden.

Mentorordning En mentor støtter og vejleder en person, der har brug for hjælp for at opnå job eller fastholde et job

Opgaver

En mentor sørger for introduktion og oplæring samt hjælper med at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde eller få et job.

Frikøb af medarbejdere

Medarbejdere kan frikøbes til at være mentorer for kandidater i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob samt ordinære ansættelser, når mentoren er afgørende.

Det er individuelt, hvor mange timer en mentor skal frikøbes til at varetage mentorfunktionen, men ordningen giver god mulighed for virksomheder til at gøre en særlig indsats for de mange mennesker, som skal have ekstra hjælp for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvem er en typisk mentor?

En mentor er typisk en erfaren medarbejder, som har interessen for at hjælpe andre mennesker. Nogle kommuner giver tilskud til uddannelse af mentorer - dog er uddannelse er ikke et krav for at være mentor eller at blive frikøbt.

Fordele

Den ekstra tid, der skal investeres i at hjælpe mennesker til ordinært job eller afklaring af personlige og faglige kompetence,r kompenseres økonomisk.

Har du oprettet et virksomhedscenter og har tilstrækkelig mange kandidater, kan der etableres et job udelukkende til mentorarbejde – og samtidig får virksomheden opgaver løst af kandidaterne.

Mere viden

Spørg i jobcentret om mentorordning er en mulighed - find dit jobcenter i oversigten!

Image Cabi ikon

 

Læs mere om mentorer i virksomheder på Cabis hjemmeside.

 

Virksomhedscenter Virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret (primært mellemstore og store virksomheder)

Et virksomhedscenter er en (fast) samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige med begrænset arbejdserfaring, sprogproblemer eller psykiske problemer kan afprøves og udvikles.

Tanken er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et fællesskab med ansatte på ordinære vilkår.

Hvem finder de ledige til stillingerne?

Det er jobcentret, som udvælger de ledige, som kan komme i betragtning til pladserne. Kandidaterne skal løse opgaver inden for virksomhedens arbejdsfelt, og kan desuden samtidig deltage i forskellige aktiviteter, der understøtter vejen ind på arbejdsmarkedet.

Mentorordning i virksomhedscenter

De ledige, som kommer i praktik i virksomhedscentret, kræver mere støtte end ansatte på ordinære vilkår. Derfor udpeges i virksomheden en mentor, som kan hjælpe i dagligdagen, og jobcenteret dækker omkostningerne til mentorstøtte. Jobcenteret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomheden.

Fordele

Virksomheden løfter en samfundsopgave ved at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, og får samtidig nogle arbejdsopgaver løst. Virksomhedscentret kan ligeledes være rekrutteringskanal for ansættelse til ordinært job.

Medarbejdere og ledere får udfordringer og bliver udviklet ved at være mentor og kollega til kandidaterne.

Mere viden

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis det kunne være interessant for din virksomhed at være virksomhedscenter.

 

 

Jeg vil gerne hjælpe ledige tættere på job

Mentorordning En mentor støtter og vejleder en person, der har brug for hjælp for at opnå job eller fastholde et job

Opgaver

En mentor sørger for introduktion og oplæring samt hjælper med at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde eller få et job.

Frikøb af medarbejdere

Medarbejdere kan frikøbes til at være mentorer for kandidater i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob samt ordinære ansættelser, når mentoren er afgørende.

Det er individuelt, hvor mange timer en mentor skal frikøbes til at varetage mentorfunktionen, men ordningen giver god mulighed for virksomheder til at gøre en særlig indsats for de mange mennesker, som skal have ekstra hjælp for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvem er en typisk mentor?

En mentor er typisk en erfaren medarbejder, som har interessen for at hjælpe andre mennesker. Nogle kommuner giver tilskud til uddannelse af mentorer - dog er uddannelse er ikke et krav for at være mentor eller at blive frikøbt.

Fordele

Den ekstra tid, der skal investeres i at hjælpe mennesker til ordinært job eller afklaring af personlige og faglige kompetence,r kompenseres økonomisk.

Har du oprettet et virksomhedscenter og har tilstrækkelig mange kandidater, kan der etableres et job udelukkende til mentorarbejde – og samtidig får virksomheden opgaver løst af kandidaterne.

Mere viden

Spørg i jobcentret om mentorordning er en mulighed - find dit jobcenter i oversigten!

Image Cabi ikon

 

Læs mere om mentorer i virksomheder på Cabis hjemmeside.

 

Løntilskud Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud

Formålet med en løntilskudsansættelse er oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Private virksomheder kan modtage løntilskud til en ny medarbejder, hvis denne forudgående har haft seks måneders sammenhængende ledighed. Kravet om seks måneders ledighed kan fraviges, hvis medarbejderen ikke har almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, er over 50 år eller er enlig forsørger.

Ansættelse, løn og varighed

Medarbejderen ansættes i virksomheden og skal som minimum have overenskomstmæssig løn.

Typisk varer tilskudsperioden én til seks måneder. 

Virksomheden modtager et løntilskud fra jobcentret. Tilskuddet er forskelligt, afhængigt af målgruppen. Private virksomheder modtager typisk 76,59 kr. pr. time og offentlige virksomheder 111,24 kr. pr. time.

Det er den kommende medarbejder og virksomheden, som planlægger løntilskudsforløbet.

Betingelser

Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og virksomhedspraktik ("rimelighedskravet"). Desuden skal løntilskudsansættelsen medføre en nettoudvidelse af antal ansatte i virksomheden ("merbeskæftigelseskravet").

Andre typer af løntilskudsstillinger

Der er særlige vilkår for offentlige virksomheder, ligesom der også findes tilskudsordninger for nyuddannede, handicappede og førtidspensionister.

Fordele

Som virksomhed får I mulighed for at vurdere en ny medarbejder både fagligt og socialt uden at have den fulde lønudgift.

For den kommende medarbejder er der mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, omsætte teoretisk viden til praksis eller endda at afprøve et helt nyt arbejdsområde.

Mere viden

Spørg dit lokale jobcenter om de har nogle egnede kandidater eller få vejledning fra jobcentret til at finde arbejdsopgaver, som en løntilskudsansat kan løse. Se oversigten over jobcentre.

Opkvalificering af en ledig medarbejder Få tilskud til opkvalificering, når du ansætter en ledig

Tilskud via jobcentret

Ansætter du en ledig i ordinært job, men vedkommende mangler nogle væsentlige kompetencer, kan der søges om tilskud hos jobcentret.

Det gælder naturligvis ikke opkvalificering, som er inden for den oplæring, virksomheden forventes at give (fx oplæring i arbejdsfunktioner eller redskaber), men skal være kompetencer, der også kan anvendes hos andre virksomheder (fx bestemte it-kompetencer).

Hvem kan opkvalificeres?

Ordningen kan anvendes ved ansættelse af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og andre særlige grupper.

Forsikrede ledige har mulighed for 6 ugers uddannelse inde for de første 6 måneders ledighed. Kontanthjælpsmodtagere har mulighed for 4 ugers uddannelse, hvis personen har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor den pågældende uddannelse er en forudsætning for ansættelse.

Fordele

Virksomheden kan få opkvalificerede medarbejdere på økonomisk fordelagtige vilkår. Særligt i brancher med mangel på kvalificeret arbejdskraft, er dette en god ordning.

Mere viden

Eksterne Link Ikon

 

Kontakt jobcentret og hør nærmere om mulighederne

 

 

 

 

Virksomhedspraktik Få en ledig i virksomhedspraktik i typisk 4 - 13 uger uden lønomkostninger

Virksomheder – offentlige og private - kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Krav

Arbejdsfunktioner skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Virksomhedspraktik skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmålet.

Varighed

Virksomhedspraktik varer typisk 4 - 13. For nogle grupper er der mulighed for forlængelse. 

Evaluering

Inden praktikperioden er afsluttet, bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden.

Hvad gør du?

Er din virksomhed interesseret i at stille sig til rådighed som praktiksted, eller er du blevet kontaktet af en mulig praktikkant, så kontakt det relevante jobcenter for nærmere information og skriftlig aftale. Find jobcentret her.

Fordele

Virksomheden betaler ikke løn eller forsikring i praktikperioden, men får løst nogle specifikke opgaver.

Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

Voksenlærling – elever over 25 år Medarbejdere eller ledige over 25 år, som ønsker at få en uddannelse, kan komme i voksenlære

Ved at ansætte voksenlærlinge bidrager du til, at en medarbejder øger sine muligheder for beskæftigelse i årene fremover, ligesom du bidrager til at nødvendige kompetencer er til stede for dig eller kommende arbejdsgivere.

Tilskud til løn

En voksenlærling over 25 år får fagets mindsteløn i uddannelsesperioden.

Pr. 1. januar 2015 kom der nye regler for voksenlærlinge. Voksenlærlinge som er startet uddannelse før 1. januar 2015 fortsætter deres uddannelsesforløb på gamle vilkår. For voksenlærlinge, som er startet efter d. 1. januar 2015 gælder følgende:

Arbejdsgiverens mulighed for tilskud fra det offentlige til lønnen afhænger af, om voksenlærlingen er beskæftiget eller ledig.

Beskæftigede lærlinge kan få tilskud til lønnen, hvis:

 • Der er tale om uddannelse, som er på "positivlisten" over uddannelser med mulighed for tilskud. Se den aktuelle liste for din region her: http://rar-bm.dk/da/Regionale-positivlister.aspx
 • Medarbejderen er ufaglært. En forældet uddannelse giver ikke adgang til tilskud til voksenlærlingelønnen.

Tilskuddet er på 30 kr/timen i praktikperioden for beskæftigede. For denne gruppe kan virksomheden få tilskud i to år. I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes ElevRefusion).

Ledige lærlinge kan få tilskud til lønnen, hvis:

 • Der er tale om forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af uddannelseshjælp med mere end to måneders ledighed og som er ufaglærte eller har en forældet uddannelse
 • Der er tale om ledige med en kompetencegivende uddannelse med mindst 12 måneders ledighed.

For ledige er der ikke noget krav om, at der skal være tale om en uddannelse fra ”positivlisten”. For denne gruppe kan virksomheden få tilskud i hele uddannelsesforløbet.

Tilskuddet er på 30 kr/timen i praktikperioden for ledige med mindre end to måneders ledighed og 40 kr/timen for ledige med mere end to måneders ledighed. I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes elevrefusion)

Fordele

 • Du får tilskud til lønnen.
 • Du kan fastholde og tiltrække fagligt kompetence medarbejdere ved at tilbyde dem uddannelse.
 • Der er mulighed for at afkorte uddannelsesperioden, hvis voksenlærlingen kan få merit for brancherelevante erfaringer.
 • En virksomhed, der uddanner elever og lærlinge, er med til at sikre fortsat høj fagligt niveau på det danske arbejdsmarked.

Mere viden

Ansøgningen skal sendes til jobcentret i det område, hvor praktikvirksomheden ligger. Jeres virksomhed godkendes som praktiksted af den lokale erhvervsskole.

 Eksterne Link Ikon

 

Find mere information om tilskud til voksenlærlinge på jobnet.dk      

Virksomhedscenter Virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret (primært mellemstore og store virksomheder)

Et virksomhedscenter er en (fast) samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige med begrænset arbejdserfaring, sprogproblemer eller psykiske problemer kan afprøves og udvikles.

Tanken er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et fællesskab med ansatte på ordinære vilkår.

Hvem finder de ledige til stillingerne?

Det er jobcentret, som udvælger de ledige, som kan komme i betragtning til pladserne. Kandidaterne skal løse opgaver inden for virksomhedens arbejdsfelt, og kan desuden samtidig deltage i forskellige aktiviteter, der understøtter vejen ind på arbejdsmarkedet.

Mentorordning i virksomhedscenter

De ledige, som kommer i praktik i virksomhedscentret, kræver mere støtte end ansatte på ordinære vilkår. Derfor udpeges i virksomheden en mentor, som kan hjælpe i dagligdagen, og jobcenteret dækker omkostningerne til mentorstøtte. Jobcenteret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomheden.

Fordele

Virksomheden løfter en samfundsopgave ved at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, og får samtidig nogle arbejdsopgaver løst. Virksomhedscentret kan ligeledes være rekrutteringskanal for ansættelse til ordinært job.

Medarbejdere og ledere får udfordringer og bliver udviklet ved at være mentor og kollega til kandidaterne.

Mere viden

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis det kunne være interessant for din virksomhed at være virksomhedscenter.

 

 

Jeg vil gerne ansætte en person i fleksjob

§ 56-aftale Få dagpengerefusion fra første fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom

En § 56-aftale giver mulighed for at fastholde en medarbejder, som har øget risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behandling.

Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden (op til højeste dagpengesats) fra medarbejderens første fraværsdag.

Hvem indgår man aftalen med?

Jobcenteret i medarbejderens bopælskommune hjælper.

Hvornår kan du indgå §56-aftale?

En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56-aftale, hvis det forventes, at medarbejderes lidelse vil medføre fravær på mindst 10 dage om året.

Ansøgningen om §56 skal indgives til medarbejderens bopælskommune, og skal godkendes af jobcentret.

Aftalen kan tildeles for to år ad gangen, og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens lidelse.

Hvor lang tid gælder aftalen? 

En § 56-aftale gælder for op til to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af den lidelse, der er anført på blanket dp 211. 

Fordele:

Det kan give større tryghed for medarbejderen, og samtidig belaster fraværet ikke virksomheden økonomisk på samme måde.

Mere viden

Eksterne Link Ikon

Læs mere på jobnet.dk, hvor du også finder relevante blanketter.

Se også de almindelige betingelser for ret til sygedagpenge (let tilgængelig lovsstof)

 

 

Fleksjob Personer med nedsat arbejdsevne kan tildeles et fleksjob. Virksomheden betaler kun løn for de timer, der arbejdes

Lønudgift

Som virksomhed betaler du kun for de arbejdstimer, som den fleksjobansatte yder.
Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. (Bemærk: Fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler - læs mere om disse regler på cabiweb.dk)

Aftale om fleksjob

Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem fleksjobberen og arbejdsgiveren.

På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten. 

I samarbejde mellem jobcentret, arbejdsgiver og arbejdstager vurderes arbejdsevnen i arbejdstimer og effektivitet i forhold til det konkrete job eventuelt baseret på en forudgående praktikperiode.  Din medarbejder får løn for den arbejdsindsats, vedkommende reelt yder. 

Arbejdsområder

Fleksjob kan oprettes indenfor alle arbejdsområder.

Første gang en person tildeles fleksjob er det for en fem-årig periode, da mange arbejdstagere har mulighed for bedring.

Som arbejdsgiver skal du være åben for, at arbejdsevnen for din medarbejder i fleksjob kan udvikles i ansættelsesperioden, og at jobbet derfor kan tilpasses. Udvikling i jobbet er en naturlig del af den løbende dialog med alle medarbejdere. Det gælder også for de medarbejdere, som er ansat i fleksjob.

Er personen over 40 år, kan der efter første fleksjob bevilges permanent fleksjob, når kommunen vurderer, at personen aldrig bliver i stand til at varetage almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Fleksjobberen får samtidig ydelse fra kommunen

Lønindtægten fra arbejdsgiveren suppleres af en fleksydelse fra kommunen, som udbetales direkte til den ansatte i fleksjob. Størrelsen af ydelsen fra kommunen afhænger af lønindtægten.

For de fleste fleksjobbere betyder det, at jo flere timer, de arbejder, jo bedre indtjening. Denne nye ordning er derfor med til at motivere til at arbejde så mange timer som muligt.

Note: For fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler

Fordele

Har du opgaver, der skal løses, men ikke tilstrækkeligt mange til at etablere et fuldtidsjob, så kan ansættelse af en fleksjobber være en god løsning.

Som virksomhed får I mulighed for at ansætte eller beholde en faglig kompetent medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen. 

Mere viden

Image Cabi ikon

 

   Læs også om fastholdelsesfleksjob på Cabis hjemmeside

 

 

Personlig assistance Personlig hjælp til arbejdsopgaver, medarbejdere ikke kan klare på grund af en varig funktionsnedsættelse

En personlig assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer per uge (i særlige tilfælde op til 37 timer pr uge). Det kan dreje sig om tunge løft, hente og bringe eller om hjælp til at strukturere de daglige opgaver.

I samarbejde med jobcentret kortlægges hvilke arbejdsopgaver, medarbejderen har brug for hjælp til.

Hvem er den personlige assistent?

Som virksomhed kan man enten vælge at ansætte en udefrakommende person som assistent, eller frikøbe en kollega til opgaven.

Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager efterfølgende løntilskud fra jobcentret. Løntilskuddet svarer normalt til timelønssatsen for studentermedhjælp.

Hvem kan få en personlig assistent?

Målgruppen for personlig assistance omfatter både ansatte i ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige, som har en varig eller betydelig funktionsnedsættelse.

Nedsat funktionsevne kan fx skyldes slid i ryggen (så tunge løft skal undgås), papirallergi eller psykisk sygdom og sårbarhed.

Fordele

Virksomheden får stadig glæde af en medarbejder med gode kompetencer på trods af, at vedkommende har et handicap. Ansættelse af personer med handicap kan bidrage til arbejdspladsens mangfoldighed og understøtter et socialt ansvar.

Mere viden

Få hjælp fra jobcentret i medarbejderens bopælskommune. De laver den konkrete vurdering af mulighederne for personlig assistance.

Find jobcentret i oversigten!

Image Cabi ikon

Læs lovsstof om personlig assistance på Cabis hjemmeside

Hvor kan jeg opslå ledige stillinger?

Jobnet for arbejdsgivere På Jobnet for Arbejdsgivere kan virksomheder i Danmark gratis gøre brug af en række servicetilbud fra jobcentrene.

Sådan gør du

Du opretter din virksomhed som bruger og får på den måde adgang til cv-banken. Du kan også annoncere efter medarbejdere – begge dele er gratis.

Du kan løbende lave ændringer i dine opslag, ligesom det er nemt at holde overblik dine jobannoncer.

På jobent.dk finder du også selvbetjeningsydelser, blanketter og generel information om beskæftigelsesindsatsen døgnet rundt.

 

Fordele

Nem og gratis adgang til jobannoncering og cv’er.

Når du er oprettet – så er her en samlet indgang til relevante blanketter i forbindelse med beskæftigelsestilbud.

 

Mere viden

 Eksterne Link Ikon

Besøg Jobnet for Arbejdsgivere

Rekrutteringshjælp fra jobcenter Hos jobcentret kan du få hjælp til at rekruttere nye medarbejdere

Jobcentret kan som udgangspunkt hjælpe med at finde nye medarbejdere blandt andet ved at udvælge jobsøgere fra cv-banken og ved kendskab til de mange, der har behov for særlig hjælp til at komme på arbejdsmarkedet.

Hvad gør jeg?

Kontakt jobcentret i din kommune og hør om mulighederne.

Du skal beskrive, hvad jobbet indeholder: primære opgaver og ansvarsområder, krav til faglige og personlige kompetencer (både need-to-have og nice-to-have), ligesom arbejdstid samt tidspunkt og aflønning skal være klar.

Fordele

Hos jobcentret kender sagsbehandlerne til de jobsøgere, som har de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer, og som kan starte i job med få dages varsel.

Jobcentret har desuden kendskab til de jobsøgere, som har brug for en ekstra indsats, måske med jobcentrets støtte, for at få en god start på jobbet. Hvis der ikke er jobsøgere med de efterspurgte kompetencer, kan det være en mulighed i samarbejde med jobcentret at afprøve og træne andre jobsøgere.

Jobcentret har adgang til jobsøgere fra hele landet og alle brancher, ligesom de kender jobsituationen i området, herunder også hvilke kompetencer det er vanskeligt at få besat.

Jobcentret kan hjælpe med at give den nye medarbejder en god start fx med opkvalificering – særligt relevant, når der er tale om støttet beskæftigelse.

Mere viden

Find kontaktoplysninger på jobcentret i din kommune, eller slå en stilling op på jobnet. 

Jeg vil gerne oprette en praktikstilling

Virksomhedspraktik Få en ledig i virksomhedspraktik i typisk 4 - 13 uger uden lønomkostninger

Virksomheder – offentlige og private - kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Krav

Arbejdsfunktioner skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Virksomhedspraktik skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmålet.

Varighed

Virksomhedspraktik varer typisk 4 - 13. For nogle grupper er der mulighed for forlængelse. 

Evaluering

Inden praktikperioden er afsluttet, bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden.

Hvad gør du?

Er din virksomhed interesseret i at stille sig til rådighed som praktiksted, eller er du blevet kontaktet af en mulig praktikkant, så kontakt det relevante jobcenter for nærmere information og skriftlig aftale. Find jobcentret her.

Fordele

Virksomheden betaler ikke løn eller forsikring i praktikperioden, men får løst nogle specifikke opgaver.

Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

Voksenlærling – elever over 25 år Medarbejdere eller ledige over 25 år, som ønsker at få en uddannelse, kan komme i voksenlære

Ved at ansætte voksenlærlinge bidrager du til, at en medarbejder øger sine muligheder for beskæftigelse i årene fremover, ligesom du bidrager til at nødvendige kompetencer er til stede for dig eller kommende arbejdsgivere.

Tilskud til løn

En voksenlærling over 25 år får fagets mindsteløn i uddannelsesperioden.

Pr. 1. januar 2015 kom der nye regler for voksenlærlinge. Voksenlærlinge som er startet uddannelse før 1. januar 2015 fortsætter deres uddannelsesforløb på gamle vilkår. For voksenlærlinge, som er startet efter d. 1. januar 2015 gælder følgende:

Arbejdsgiverens mulighed for tilskud fra det offentlige til lønnen afhænger af, om voksenlærlingen er beskæftiget eller ledig.

Beskæftigede lærlinge kan få tilskud til lønnen, hvis:

 • Der er tale om uddannelse, som er på "positivlisten" over uddannelser med mulighed for tilskud. Se den aktuelle liste for din region her: http://rar-bm.dk/da/Regionale-positivlister.aspx
 • Medarbejderen er ufaglært. En forældet uddannelse giver ikke adgang til tilskud til voksenlærlingelønnen.

Tilskuddet er på 30 kr/timen i praktikperioden for beskæftigede. For denne gruppe kan virksomheden få tilskud i to år. I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes ElevRefusion).

Ledige lærlinge kan få tilskud til lønnen, hvis:

 • Der er tale om forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af uddannelseshjælp med mere end to måneders ledighed og som er ufaglærte eller har en forældet uddannelse
 • Der er tale om ledige med en kompetencegivende uddannelse med mindst 12 måneders ledighed.

For ledige er der ikke noget krav om, at der skal være tale om en uddannelse fra ”positivlisten”. For denne gruppe kan virksomheden få tilskud i hele uddannelsesforløbet.

Tilskuddet er på 30 kr/timen i praktikperioden for ledige med mindre end to måneders ledighed og 40 kr/timen for ledige med mere end to måneders ledighed. I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes elevrefusion)

Fordele

 • Du får tilskud til lønnen.
 • Du kan fastholde og tiltrække fagligt kompetence medarbejdere ved at tilbyde dem uddannelse.
 • Der er mulighed for at afkorte uddannelsesperioden, hvis voksenlærlingen kan få merit for brancherelevante erfaringer.
 • En virksomhed, der uddanner elever og lærlinge, er med til at sikre fortsat høj fagligt niveau på det danske arbejdsmarked.

Mere viden

Ansøgningen skal sendes til jobcentret i det område, hvor praktikvirksomheden ligger. Jeres virksomhed godkendes som praktiksted af den lokale erhvervsskole.

 Eksterne Link Ikon

 

Find mere information om tilskud til voksenlærlinge på jobnet.dk      

Virksomhedscenter Virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret (primært mellemstore og store virksomheder)

Et virksomhedscenter er en (fast) samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige med begrænset arbejdserfaring, sprogproblemer eller psykiske problemer kan afprøves og udvikles.

Tanken er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et fællesskab med ansatte på ordinære vilkår.

Hvem finder de ledige til stillingerne?

Det er jobcentret, som udvælger de ledige, som kan komme i betragtning til pladserne. Kandidaterne skal løse opgaver inden for virksomhedens arbejdsfelt, og kan desuden samtidig deltage i forskellige aktiviteter, der understøtter vejen ind på arbejdsmarkedet.

Mentorordning i virksomhedscenter

De ledige, som kommer i praktik i virksomhedscentret, kræver mere støtte end ansatte på ordinære vilkår. Derfor udpeges i virksomheden en mentor, som kan hjælpe i dagligdagen, og jobcenteret dækker omkostningerne til mentorstøtte. Jobcenteret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomheden.

Fordele

Virksomheden løfter en samfundsopgave ved at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, og får samtidig nogle arbejdsopgaver løst. Virksomhedscentret kan ligeledes være rekrutteringskanal for ansættelse til ordinært job.

Medarbejdere og ledere får udfordringer og bliver udviklet ved at være mentor og kollega til kandidaterne.

Mere viden

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis det kunne være interessant for din virksomhed at være virksomhedscenter.

 

 

Hvor finder jeg blanketter?

Jobnet for arbejdsgivere På Jobnet for Arbejdsgivere kan virksomheder i Danmark gratis gøre brug af en række servicetilbud fra jobcentrene.

Sådan gør du

Du opretter din virksomhed som bruger og får på den måde adgang til cv-banken. Du kan også annoncere efter medarbejdere – begge dele er gratis.

Du kan løbende lave ændringer i dine opslag, ligesom det er nemt at holde overblik dine jobannoncer.

På jobent.dk finder du også selvbetjeningsydelser, blanketter og generel information om beskæftigelsesindsatsen døgnet rundt.

 

Fordele

Nem og gratis adgang til jobannoncering og cv’er.

Når du er oprettet – så er her en samlet indgang til relevante blanketter i forbindelse med beskæftigelsestilbud.

 

Mere viden

 Eksterne Link Ikon

Besøg Jobnet for Arbejdsgivere

Jeg vil gerne hjælpe unge

Fritidsjob for unge Et fritidsjob kan være et vigtigt skridt på vej til uddannelse eller job

Undersøgelser viser, at fritidsjob har en positiv effekt på unges senere uddannelsesforløb og beskæftigelse.

Fritidsjob modner de unge og er både opdragende og giver gode personlige kompetencer samt konkret viden til valg af uddannelse og job.

Jobcenter og Ungdomsvejledningen

De mange unge, der selv finder et fritidsjob, har jobcentret ikke kontakt med. Men en række unge har personlige udfordringer eller mangler gode rollemodeller og har derfor ikke et netværk, der kan hjælpe dem.

Disse unge kan jobcentret og ungdommens uddannelsesvejledning (UU) hjælpe. Kontakt derfor jobcentret, hvis du vil hjælpe en ung på vej.

Fordele

Ud over at få løst nogle konkrete opgaver, er I som virksomhed også med til at gøre de unge interesserede i uddannelser rettet mod jeres virksomhed.

Mere viden

 Eksterne Link Ikon


Find dit jobcenter i denne oversigt.

Der er særlige regler for unges arbejdsmiljø (specielt i forhold til maskiner, løft og kemikalier). Se mere på fritidsjob.dk. - Her kan også lægge en jobannonce ud.

 

Mentorordning En mentor støtter og vejleder en person, der har brug for hjælp for at opnå job eller fastholde et job

Opgaver

En mentor sørger for introduktion og oplæring samt hjælper med at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde eller få et job.

Frikøb af medarbejdere

Medarbejdere kan frikøbes til at være mentorer for kandidater i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob samt ordinære ansættelser, når mentoren er afgørende.

Det er individuelt, hvor mange timer en mentor skal frikøbes til at varetage mentorfunktionen, men ordningen giver god mulighed for virksomheder til at gøre en særlig indsats for de mange mennesker, som skal have ekstra hjælp for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Hvem er en typisk mentor?

En mentor er typisk en erfaren medarbejder, som har interessen for at hjælpe andre mennesker. Nogle kommuner giver tilskud til uddannelse af mentorer - dog er uddannelse er ikke et krav for at være mentor eller at blive frikøbt.

Fordele

Den ekstra tid, der skal investeres i at hjælpe mennesker til ordinært job eller afklaring af personlige og faglige kompetence,r kompenseres økonomisk.

Har du oprettet et virksomhedscenter og har tilstrækkelig mange kandidater, kan der etableres et job udelukkende til mentorarbejde – og samtidig får virksomheden opgaver løst af kandidaterne.

Mere viden

Spørg i jobcentret om mentorordning er en mulighed - find dit jobcenter i oversigten!

Image Cabi ikon

 

Læs mere om mentorer i virksomheder på Cabis hjemmeside.

 

Virksomhedspraktik Få en ledig i virksomhedspraktik i typisk 4 - 13 uger uden lønomkostninger

Virksomheder – offentlige og private - kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Krav

Arbejdsfunktioner skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Virksomhedspraktik skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmålet.

Varighed

Virksomhedspraktik varer typisk 4 - 13. For nogle grupper er der mulighed for forlængelse. 

Evaluering

Inden praktikperioden er afsluttet, bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden.

Hvad gør du?

Er din virksomhed interesseret i at stille sig til rådighed som praktiksted, eller er du blevet kontaktet af en mulig praktikkant, så kontakt det relevante jobcenter for nærmere information og skriftlig aftale. Find jobcentret her.

Fordele

Virksomheden betaler ikke løn eller forsikring i praktikperioden, men får løst nogle specifikke opgaver.

Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

Virksomhedscenter Virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret (primært mellemstore og store virksomheder)

Et virksomhedscenter er en (fast) samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige med begrænset arbejdserfaring, sprogproblemer eller psykiske problemer kan afprøves og udvikles.

Tanken er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et fællesskab med ansatte på ordinære vilkår.

Hvem finder de ledige til stillingerne?

Det er jobcentret, som udvælger de ledige, som kan komme i betragtning til pladserne. Kandidaterne skal løse opgaver inden for virksomhedens arbejdsfelt, og kan desuden samtidig deltage i forskellige aktiviteter, der understøtter vejen ind på arbejdsmarkedet.

Mentorordning i virksomhedscenter

De ledige, som kommer i praktik i virksomhedscentret, kræver mere støtte end ansatte på ordinære vilkår. Derfor udpeges i virksomheden en mentor, som kan hjælpe i dagligdagen, og jobcenteret dækker omkostningerne til mentorstøtte. Jobcenteret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomheden.

Fordele

Virksomheden løfter en samfundsopgave ved at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, og får samtidig nogle arbejdsopgaver løst. Virksomhedscentret kan ligeledes være rekrutteringskanal for ansættelse til ordinært job.

Medarbejdere og ledere får udfordringer og bliver udviklet ved at være mentor og kollega til kandidaterne.

Mere viden

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis det kunne være interessant for din virksomhed at være virksomhedscenter.

 

 

Jeg vil gerne ansætte person med handicap

§ 56-aftale Få dagpengerefusion fra første fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom

En § 56-aftale giver mulighed for at fastholde en medarbejder, som har øget risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behandling.

Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden (op til højeste dagpengesats) fra medarbejderens første fraværsdag.

Hvem indgår man aftalen med?

Jobcenteret i medarbejderens bopælskommune hjælper.

Hvornår kan du indgå §56-aftale?

En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56-aftale, hvis det forventes, at medarbejderes lidelse vil medføre fravær på mindst 10 dage om året.

Ansøgningen om §56 skal indgives til medarbejderens bopælskommune, og skal godkendes af jobcentret.

Aftalen kan tildeles for to år ad gangen, og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens lidelse.

Hvor lang tid gælder aftalen? 

En § 56-aftale gælder for op til to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af den lidelse, der er anført på blanket dp 211. 

Fordele:

Det kan give større tryghed for medarbejderen, og samtidig belaster fraværet ikke virksomheden økonomisk på samme måde.

Mere viden

Eksterne Link Ikon

Læs mere på jobnet.dk, hvor du også finder relevante blanketter.

Se også de almindelige betingelser for ret til sygedagpenge (let tilgængelig lovsstof)

 

 

Løntilskud Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud

Formålet med en løntilskudsansættelse er oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Private virksomheder kan modtage løntilskud til en ny medarbejder, hvis denne forudgående har haft seks måneders sammenhængende ledighed. Kravet om seks måneders ledighed kan fraviges, hvis medarbejderen ikke har almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, er over 50 år eller er enlig forsørger.

Ansættelse, løn og varighed

Medarbejderen ansættes i virksomheden og skal som minimum have overenskomstmæssig løn.

Typisk varer tilskudsperioden én til seks måneder. 

Virksomheden modtager et løntilskud fra jobcentret. Tilskuddet er forskelligt, afhængigt af målgruppen. Private virksomheder modtager typisk 76,59 kr. pr. time og offentlige virksomheder 111,24 kr. pr. time.

Det er den kommende medarbejder og virksomheden, som planlægger løntilskudsforløbet.

Betingelser

Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og virksomhedspraktik ("rimelighedskravet"). Desuden skal løntilskudsansættelsen medføre en nettoudvidelse af antal ansatte i virksomheden ("merbeskæftigelseskravet").

Andre typer af løntilskudsstillinger

Der er særlige vilkår for offentlige virksomheder, ligesom der også findes tilskudsordninger for nyuddannede, handicappede og førtidspensionister.

Fordele

Som virksomhed får I mulighed for at vurdere en ny medarbejder både fagligt og socialt uden at have den fulde lønudgift.

For den kommende medarbejder er der mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, omsætte teoretisk viden til praksis eller endda at afprøve et helt nyt arbejdsområde.

Mere viden

Spørg dit lokale jobcenter om de har nogle egnede kandidater eller få vejledning fra jobcentret til at finde arbejdsopgaver, som en løntilskudsansat kan løse. Se oversigten over jobcentre.

Løntilskud til nyuddannede med handicap (Isbryderordningen) Ordningen gør det muligt at starte ansættelsen med løntilskud op til et år for nyuddannede med handicap

Isbryderordningen har til formål at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap og give dem mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen har kvalificeret til.

Nyuddannede med mindst 18 måneders uddannelse der mangler erhvervserfaring kan komme i betragtning. Den handicappede skal starte i jobbet senest to år efter endt uddannelse.

Løn, varighed og støtte

Personen med handicap ansættes til overenskomstmæssig løn inden for det pågældende område. Som ved andre løntilskud skal det ske efter aftale med det relevante jobcenter.

Det er muligt at ansætte personen i et år med løntilskud. Løntilskuddets størrelse forhandles på baggrund af personens mulighed for at udfylde jobbet.

Fordele

Du får løst konkrete opgaver, og samtidig gør du det lettere for personer med et handicap at komme ind på arbejdsmarkedet.

Mere viden

Eksterne Link Ikon

Læs mere om Isbryderordningen i Cabis Lovstof

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis du vil vide mere om, hvilke jobtyper der især er egnet, eller hvis du har andre spørgsmål.

 

Personlig assistance Personlig hjælp til arbejdsopgaver, medarbejdere ikke kan klare på grund af en varig funktionsnedsættelse

En personlig assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer per uge (i særlige tilfælde op til 37 timer pr uge). Det kan dreje sig om tunge løft, hente og bringe eller om hjælp til at strukturere de daglige opgaver.

I samarbejde med jobcentret kortlægges hvilke arbejdsopgaver, medarbejderen har brug for hjælp til.

Hvem er den personlige assistent?

Som virksomhed kan man enten vælge at ansætte en udefrakommende person som assistent, eller frikøbe en kollega til opgaven.

Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager efterfølgende løntilskud fra jobcentret. Løntilskuddet svarer normalt til timelønssatsen for studentermedhjælp.

Hvem kan få en personlig assistent?

Målgruppen for personlig assistance omfatter både ansatte i ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige, som har en varig eller betydelig funktionsnedsættelse.

Nedsat funktionsevne kan fx skyldes slid i ryggen (så tunge løft skal undgås), papirallergi eller psykisk sygdom og sårbarhed.

Fordele

Virksomheden får stadig glæde af en medarbejder med gode kompetencer på trods af, at vedkommende har et handicap. Ansættelse af personer med handicap kan bidrage til arbejdspladsens mangfoldighed og understøtter et socialt ansvar.

Mere viden

Få hjælp fra jobcentret i medarbejderens bopælskommune. De laver den konkrete vurdering af mulighederne for personlig assistance.

Find jobcentret i oversigten!

Image Cabi ikon

Læs lovsstof om personlig assistance på Cabis hjemmeside

Hjælpemidler og arbejdsredskaber Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen

Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som grundet slid, sygdom eller handicap har brug for ekstra hjælp til at klare bestemte dele af arbejdet.

Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, sådan at medarbejderen kompenseres for evt. begrænsning.

Medarbejderens begrænsning kan være af både fysisk, psykisk eller social karakter.

Hvilke værktøjer kan det være?

Hjælpemidler kan være værktøj, software eller mindre arbejdsmaskiner til personlig brug i forbindelse med arbejdet.

Virksomheder skal ansøge jobcentret om tilskud, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering. Det er en forudsætning, at udgiften til arbejdspladsindretningen eller redskabet ligger ud over, hvad arbejdspladsen normalt afholder. Fx er et hæve-sænkeskrivebord at betragte som standard i dag, og udløser ikke tilskuddet.

Hvem kan få hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger?

Målgruppen for hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger er både ansatte i ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige, som har en varig eller betydelig funktionsnedsættelse.

Fordele

Medarbejderen får mulighed for at fungere i jobbet på trods af nedsat arbejdsevne.

Mere viden

Kontakt dit lokale jobcenter.

Image Cabi ikon Læs mere om hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger på cabiweb.dk

Min kandidat til jobbet mangler kompetencer

Kompetenceafklaring af nydanskere Stil din virksomhed til rådighed for nydanskere, der skal afklares - og få løst opgaver gratis

Mange nydanskere har kompetencer, som ikke kommer i spil på det danske arbejdsmarked, fordi det kan være svært at sætte ord på og synliggøre, hvad vedkommende kan tilbyde.

Du kan stille din virksomhed til rådighed som praktiksted for en eller flere nydanskere, sådan at deres faglige, almene, sproglige og personlige kompetencer kan vurderes.

Få løst opgaver

I praktikperioden får I som virksomhed ekstra arbejdskraft uden omkostninger mod at afklare nydanskerens kompetencer. Forløbet kan være kombineret med undervisning på sprogskole eller andet relevant uddannelsestilbud. Jobcenteret kan også bidrage med at oversætte eventuelle eksamenspapirer fra udlandet.

Fordele

Som virksomhed får I mulighed for at vurdere nydanskere som potentielle medarbejdere på en kvalificeret og uforpligtigende måde.

Bedre integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Mere viden

Vil du hjælpe en nydansker, så kontakt dit jobcenter og hør mere om mulighederne for kompetenceafklaring i virksomheden.

Opkvalificering af en ledig medarbejder Få tilskud til opkvalificering, når du ansætter en ledig

Tilskud via jobcentret

Ansætter du en ledig i ordinært job, men vedkommende mangler nogle væsentlige kompetencer, kan der søges om tilskud hos jobcentret.

Det gælder naturligvis ikke opkvalificering, som er inden for den oplæring, virksomheden forventes at give (fx oplæring i arbejdsfunktioner eller redskaber), men skal være kompetencer, der også kan anvendes hos andre virksomheder (fx bestemte it-kompetencer).

Hvem kan opkvalificeres?

Ordningen kan anvendes ved ansættelse af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og andre særlige grupper.

Forsikrede ledige har mulighed for 6 ugers uddannelse inde for de første 6 måneders ledighed. Kontanthjælpsmodtagere har mulighed for 4 ugers uddannelse, hvis personen har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor den pågældende uddannelse er en forudsætning for ansættelse.

Fordele

Virksomheden kan få opkvalificerede medarbejdere på økonomisk fordelagtige vilkår. Særligt i brancher med mangel på kvalificeret arbejdskraft, er dette en god ordning.

Mere viden

Eksterne Link Ikon

 

Kontakt jobcentret og hør nærmere om mulighederne

 

 

 

 

Jeg har behov for medarbejdere - på fuldtid

Fleksjob Personer med nedsat arbejdsevne kan tildeles et fleksjob. Virksomheden betaler kun løn for de timer, der arbejdes

Lønudgift

Som virksomhed betaler du kun for de arbejdstimer, som den fleksjobansatte yder.
Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. (Bemærk: Fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler - læs mere om disse regler på cabiweb.dk)

Aftale om fleksjob

Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem fleksjobberen og arbejdsgiveren.

På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten. 

I samarbejde mellem jobcentret, arbejdsgiver og arbejdstager vurderes arbejdsevnen i arbejdstimer og effektivitet i forhold til det konkrete job eventuelt baseret på en forudgående praktikperiode.  Din medarbejder får løn for den arbejdsindsats, vedkommende reelt yder. 

Arbejdsområder

Fleksjob kan oprettes indenfor alle arbejdsområder.

Første gang en person tildeles fleksjob er det for en fem-årig periode, da mange arbejdstagere har mulighed for bedring.

Som arbejdsgiver skal du være åben for, at arbejdsevnen for din medarbejder i fleksjob kan udvikles i ansættelsesperioden, og at jobbet derfor kan tilpasses. Udvikling i jobbet er en naturlig del af den løbende dialog med alle medarbejdere. Det gælder også for de medarbejdere, som er ansat i fleksjob.

Er personen over 40 år, kan der efter første fleksjob bevilges permanent fleksjob, når kommunen vurderer, at personen aldrig bliver i stand til at varetage almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Fleksjobberen får samtidig ydelse fra kommunen

Lønindtægten fra arbejdsgiveren suppleres af en fleksydelse fra kommunen, som udbetales direkte til den ansatte i fleksjob. Størrelsen af ydelsen fra kommunen afhænger af lønindtægten.

For de fleste fleksjobbere betyder det, at jo flere timer, de arbejder, jo bedre indtjening. Denne nye ordning er derfor med til at motivere til at arbejde så mange timer som muligt.

Note: For fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler

Fordele

Har du opgaver, der skal løses, men ikke tilstrækkeligt mange til at etablere et fuldtidsjob, så kan ansættelse af en fleksjobber være en god løsning.

Som virksomhed får I mulighed for at ansætte eller beholde en faglig kompetent medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen. 

Mere viden

Image Cabi ikon

 

   Læs også om fastholdelsesfleksjob på Cabis hjemmeside

 

 

Hotline (Jobservice Danmark) Ring til hotlinen 72 200 350, hvis du har behov for hjælp med rekruttering, opkvalificering eller fastholdelse af medarbejdere.

Responstid

 Hotline Når du ringer til hotlinen for at rekruttere, bliver du kontaktet af en virksomhedskonsulent fra et jobcenter inden for én arbejdsdag.

 

Du kan ringe til hotlinen 72 200 350, hvis du har behov for hjælp til rekruttering, opkvalificering eller fastholdelse af medarbejdere.

Virksomhedens direkte linje

Jobservice Danmark giver virksomhederne én indgang til beskæftigelsessystemet. I samarbejde med et tovholderjobcenter leverer Jobservice Danmark en koordineret service til din virksomhed på tværs af hele beskæftigelsessystemet.

I hvilke situationer skal jeg bruge hotlinen?

 • Hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft fra flere jobcentre på én gang
 • Hjælp til målrettet at opkvalificere og uddanne ledige til job i jeres virksomhed
 • Hjælp til at fastholde jeres medarbejdere.

Jobservice Danmark tilbyder hjælp, når I har behov for at rekruttere her og nu, eller hvis I ønsker en jobserviceaftale om et løbende og længerevarende samarbejde.

Jobservice Danmark er et supplement til jobcentrenes virksomhedsindsats, når I har vanskeligt ved at finde kvalificeret arbejdskraft eller ønsker samarbejde med flere jobcentre.

Hurtig service

Jobservice Danmark formidler hurtigt en kontakt til det relevante jobcenter:

 • Inden for én arbejdsdag kontakter det relevante jobcenter jeres virksomhed. Her bliver I rådgivet om, hvordan jeres ønsker og behov kan imødekommes.
 • Inden for tre dage bliver I præsenteret for de bedst egnede ledige kandidater, der med kort varsel kan tiltræde i jeres virksomhed. Eller I aftaler en anden løsning, der kan imødekomme jeres behov.

Læs mere om Jobservice Danmark

Jobnet for arbejdsgivere På Jobnet for Arbejdsgivere kan virksomheder i Danmark gratis gøre brug af en række servicetilbud fra jobcentrene.

Sådan gør du

Du opretter din virksomhed som bruger og får på den måde adgang til cv-banken. Du kan også annoncere efter medarbejdere – begge dele er gratis.

Du kan løbende lave ændringer i dine opslag, ligesom det er nemt at holde overblik dine jobannoncer.

På jobent.dk finder du også selvbetjeningsydelser, blanketter og generel information om beskæftigelsesindsatsen døgnet rundt.

 

Fordele

Nem og gratis adgang til jobannoncering og cv’er.

Når du er oprettet – så er her en samlet indgang til relevante blanketter i forbindelse med beskæftigelsestilbud.

 

Mere viden

 Eksterne Link Ikon

Besøg Jobnet for Arbejdsgivere

Løntilskud Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud

Formålet med en løntilskudsansættelse er oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Private virksomheder kan modtage løntilskud til en ny medarbejder, hvis denne forudgående har haft seks måneders sammenhængende ledighed. Kravet om seks måneders ledighed kan fraviges, hvis medarbejderen ikke har almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, er over 50 år eller er enlig forsørger.

Ansættelse, løn og varighed

Medarbejderen ansættes i virksomheden og skal som minimum have overenskomstmæssig løn.

Typisk varer tilskudsperioden én til seks måneder. 

Virksomheden modtager et løntilskud fra jobcentret. Tilskuddet er forskelligt, afhængigt af målgruppen. Private virksomheder modtager typisk 76,59 kr. pr. time og offentlige virksomheder 111,24 kr. pr. time.

Det er den kommende medarbejder og virksomheden, som planlægger løntilskudsforløbet.

Betingelser

Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og virksomhedspraktik ("rimelighedskravet"). Desuden skal løntilskudsansættelsen medføre en nettoudvidelse af antal ansatte i virksomheden ("merbeskæftigelseskravet").

Andre typer af løntilskudsstillinger

Der er særlige vilkår for offentlige virksomheder, ligesom der også findes tilskudsordninger for nyuddannede, handicappede og førtidspensionister.

Fordele

Som virksomhed får I mulighed for at vurdere en ny medarbejder både fagligt og socialt uden at have den fulde lønudgift.

For den kommende medarbejder er der mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, omsætte teoretisk viden til praksis eller endda at afprøve et helt nyt arbejdsområde.

Mere viden

Spørg dit lokale jobcenter om de har nogle egnede kandidater eller få vejledning fra jobcentret til at finde arbejdsopgaver, som en løntilskudsansat kan løse. Se oversigten over jobcentre.

Partnerskabs- eller samarbejdsaftale Et mere formelt samarbejde med jobcentret

Virksomheder, der udviser socialt ansvar, har mulighed for at formalisere samarbejdet med jobcentret

Aftalen udformes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder og kan fx have fokus på håndtering af sygefravær eller integration af nye medarbejdere.

Formålet med aftalen kan blandt andet være at sikre hurtig opfølgning og dynamisk dialog mellem virksomheden og jobcentret.

Indholdet i en partnerskabsaftale

En partnerskabsaftale beskriver rammerne for, hvordan medarbejder, virksomhed og jobcenter samarbejder om at fastholde medarbejderen/få borgeren i arbejde.

Fordele

Du får en tættere kontakt til jobcentret og dermed kan du også få hurtigere hjælp, da de kender dig og dine behov.

Rekrutteringshjælp fra jobcenter Hos jobcentret kan du få hjælp til at rekruttere nye medarbejdere

Jobcentret kan som udgangspunkt hjælpe med at finde nye medarbejdere blandt andet ved at udvælge jobsøgere fra cv-banken og ved kendskab til de mange, der har behov for særlig hjælp til at komme på arbejdsmarkedet.

Hvad gør jeg?

Kontakt jobcentret i din kommune og hør om mulighederne.

Du skal beskrive, hvad jobbet indeholder: primære opgaver og ansvarsområder, krav til faglige og personlige kompetencer (både need-to-have og nice-to-have), ligesom arbejdstid samt tidspunkt og aflønning skal være klar.

Fordele

Hos jobcentret kender sagsbehandlerne til de jobsøgere, som har de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer, og som kan starte i job med få dages varsel.

Jobcentret har desuden kendskab til de jobsøgere, som har brug for en ekstra indsats, måske med jobcentrets støtte, for at få en god start på jobbet. Hvis der ikke er jobsøgere med de efterspurgte kompetencer, kan det være en mulighed i samarbejde med jobcentret at afprøve og træne andre jobsøgere.

Jobcentret har adgang til jobsøgere fra hele landet og alle brancher, ligesom de kender jobsituationen i området, herunder også hvilke kompetencer det er vanskeligt at få besat.

Jobcentret kan hjælpe med at give den nye medarbejder en god start fx med opkvalificering – særligt relevant, når der er tale om støttet beskæftigelse.

Mere viden

Find kontaktoplysninger på jobcentret i din kommune, eller slå en stilling op på jobnet. 

Virksomhedspraktik Få en ledig i virksomhedspraktik i typisk 4 - 13 uger uden lønomkostninger

Virksomheder – offentlige og private - kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Krav

Arbejdsfunktioner skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Virksomhedspraktik skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmålet.

Varighed

Virksomhedspraktik varer typisk 4 - 13. For nogle grupper er der mulighed for forlængelse. 

Evaluering

Inden praktikperioden er afsluttet, bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden.

Hvad gør du?

Er din virksomhed interesseret i at stille sig til rådighed som praktiksted, eller er du blevet kontaktet af en mulig praktikkant, så kontakt det relevante jobcenter for nærmere information og skriftlig aftale. Find jobcentret her.

Fordele

Virksomheden betaler ikke løn eller forsikring i praktikperioden, men får løst nogle specifikke opgaver.

Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

Virksomhedscenter Virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret (primært mellemstore og store virksomheder)

Et virksomhedscenter er en (fast) samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige med begrænset arbejdserfaring, sprogproblemer eller psykiske problemer kan afprøves og udvikles.

Tanken er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et fællesskab med ansatte på ordinære vilkår.

Hvem finder de ledige til stillingerne?

Det er jobcentret, som udvælger de ledige, som kan komme i betragtning til pladserne. Kandidaterne skal løse opgaver inden for virksomhedens arbejdsfelt, og kan desuden samtidig deltage i forskellige aktiviteter, der understøtter vejen ind på arbejdsmarkedet.

Mentorordning i virksomhedscenter

De ledige, som kommer i praktik i virksomhedscentret, kræver mere støtte end ansatte på ordinære vilkår. Derfor udpeges i virksomheden en mentor, som kan hjælpe i dagligdagen, og jobcenteret dækker omkostningerne til mentorstøtte. Jobcenteret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomheden.

Fordele

Virksomheden løfter en samfundsopgave ved at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, og får samtidig nogle arbejdsopgaver løst. Virksomhedscentret kan ligeledes være rekrutteringskanal for ansættelse til ordinært job.

Medarbejdere og ledere får udfordringer og bliver udviklet ved at være mentor og kollega til kandidaterne.

Mere viden

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis det kunne være interessant for din virksomhed at være virksomhedscenter.

 

 

Jeg har behov for medarbejdere - ikke på fuldtid

Fleksjob Personer med nedsat arbejdsevne kan tildeles et fleksjob. Virksomheden betaler kun løn for de timer, der arbejdes

Lønudgift

Som virksomhed betaler du kun for de arbejdstimer, som den fleksjobansatte yder.
Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. (Bemærk: Fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler - læs mere om disse regler på cabiweb.dk)

Aftale om fleksjob

Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem fleksjobberen og arbejdsgiveren.

På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten. 

I samarbejde mellem jobcentret, arbejdsgiver og arbejdstager vurderes arbejdsevnen i arbejdstimer og effektivitet i forhold til det konkrete job eventuelt baseret på en forudgående praktikperiode.  Din medarbejder får løn for den arbejdsindsats, vedkommende reelt yder. 

Arbejdsområder

Fleksjob kan oprettes indenfor alle arbejdsområder.

Første gang en person tildeles fleksjob er det for en fem-årig periode, da mange arbejdstagere har mulighed for bedring.

Som arbejdsgiver skal du være åben for, at arbejdsevnen for din medarbejder i fleksjob kan udvikles i ansættelsesperioden, og at jobbet derfor kan tilpasses. Udvikling i jobbet er en naturlig del af den løbende dialog med alle medarbejdere. Det gælder også for de medarbejdere, som er ansat i fleksjob.

Er personen over 40 år, kan der efter første fleksjob bevilges permanent fleksjob, når kommunen vurderer, at personen aldrig bliver i stand til at varetage almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Fleksjobberen får samtidig ydelse fra kommunen

Lønindtægten fra arbejdsgiveren suppleres af en fleksydelse fra kommunen, som udbetales direkte til den ansatte i fleksjob. Størrelsen af ydelsen fra kommunen afhænger af lønindtægten.

For de fleste fleksjobbere betyder det, at jo flere timer, de arbejder, jo bedre indtjening. Denne nye ordning er derfor med til at motivere til at arbejde så mange timer som muligt.

Note: For fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler

Fordele

Har du opgaver, der skal løses, men ikke tilstrækkeligt mange til at etablere et fuldtidsjob, så kan ansættelse af en fleksjobber være en god løsning.

Som virksomhed får I mulighed for at ansætte eller beholde en faglig kompetent medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen. 

Mere viden

Image Cabi ikon

 

   Læs også om fastholdelsesfleksjob på Cabis hjemmeside

 

 

Løntilskud Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud

Formålet med en løntilskudsansættelse er oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Private virksomheder kan modtage løntilskud til en ny medarbejder, hvis denne forudgående har haft seks måneders sammenhængende ledighed. Kravet om seks måneders ledighed kan fraviges, hvis medarbejderen ikke har almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, er over 50 år eller er enlig forsørger.

Ansættelse, løn og varighed

Medarbejderen ansættes i virksomheden og skal som minimum have overenskomstmæssig løn.

Typisk varer tilskudsperioden én til seks måneder. 

Virksomheden modtager et løntilskud fra jobcentret. Tilskuddet er forskelligt, afhængigt af målgruppen. Private virksomheder modtager typisk 76,59 kr. pr. time og offentlige virksomheder 111,24 kr. pr. time.

Det er den kommende medarbejder og virksomheden, som planlægger løntilskudsforløbet.

Betingelser

Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og virksomhedspraktik ("rimelighedskravet"). Desuden skal løntilskudsansættelsen medføre en nettoudvidelse af antal ansatte i virksomheden ("merbeskæftigelseskravet").

Andre typer af løntilskudsstillinger

Der er særlige vilkår for offentlige virksomheder, ligesom der også findes tilskudsordninger for nyuddannede, handicappede og førtidspensionister.

Fordele

Som virksomhed får I mulighed for at vurdere en ny medarbejder både fagligt og socialt uden at have den fulde lønudgift.

For den kommende medarbejder er der mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, omsætte teoretisk viden til praksis eller endda at afprøve et helt nyt arbejdsområde.

Mere viden

Spørg dit lokale jobcenter om de har nogle egnede kandidater eller få vejledning fra jobcentret til at finde arbejdsopgaver, som en løntilskudsansat kan løse. Se oversigten over jobcentre.

Opkvalificering af en ledig medarbejder Få tilskud til opkvalificering, når du ansætter en ledig

Tilskud via jobcentret

Ansætter du en ledig i ordinært job, men vedkommende mangler nogle væsentlige kompetencer, kan der søges om tilskud hos jobcentret.

Det gælder naturligvis ikke opkvalificering, som er inden for den oplæring, virksomheden forventes at give (fx oplæring i arbejdsfunktioner eller redskaber), men skal være kompetencer, der også kan anvendes hos andre virksomheder (fx bestemte it-kompetencer).

Hvem kan opkvalificeres?

Ordningen kan anvendes ved ansættelse af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og andre særlige grupper.

Forsikrede ledige har mulighed for 6 ugers uddannelse inde for de første 6 måneders ledighed. Kontanthjælpsmodtagere har mulighed for 4 ugers uddannelse, hvis personen har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor den pågældende uddannelse er en forudsætning for ansættelse.

Fordele

Virksomheden kan få opkvalificerede medarbejdere på økonomisk fordelagtige vilkår. Særligt i brancher med mangel på kvalificeret arbejdskraft, er dette en god ordning.

Mere viden

Eksterne Link Ikon

 

Kontakt jobcentret og hør nærmere om mulighederne

 

 

 

 

Partnerskabs- eller samarbejdsaftale Et mere formelt samarbejde med jobcentret

Virksomheder, der udviser socialt ansvar, har mulighed for at formalisere samarbejdet med jobcentret

Aftalen udformes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder og kan fx have fokus på håndtering af sygefravær eller integration af nye medarbejdere.

Formålet med aftalen kan blandt andet være at sikre hurtig opfølgning og dynamisk dialog mellem virksomheden og jobcentret.

Indholdet i en partnerskabsaftale

En partnerskabsaftale beskriver rammerne for, hvordan medarbejder, virksomhed og jobcenter samarbejder om at fastholde medarbejderen/få borgeren i arbejde.

Fordele

Du får en tættere kontakt til jobcentret og dermed kan du også få hurtigere hjælp, da de kender dig og dine behov.

Virksomhedspraktik Få en ledig i virksomhedspraktik i typisk 4 - 13 uger uden lønomkostninger

Virksomheder – offentlige og private - kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Krav

Arbejdsfunktioner skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Virksomhedspraktik skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmålet.

Varighed

Virksomhedspraktik varer typisk 4 - 13. For nogle grupper er der mulighed for forlængelse. 

Evaluering

Inden praktikperioden er afsluttet, bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden.

Hvad gør du?

Er din virksomhed interesseret i at stille sig til rådighed som praktiksted, eller er du blevet kontaktet af en mulig praktikkant, så kontakt det relevante jobcenter for nærmere information og skriftlig aftale. Find jobcentret her.

Fordele

Virksomheden betaler ikke løn eller forsikring i praktikperioden, men får løst nogle specifikke opgaver.

Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

Virksomhedscenter Virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret (primært mellemstore og store virksomheder)

Et virksomhedscenter er en (fast) samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige med begrænset arbejdserfaring, sprogproblemer eller psykiske problemer kan afprøves og udvikles.

Tanken er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et fællesskab med ansatte på ordinære vilkår.

Hvem finder de ledige til stillingerne?

Det er jobcentret, som udvælger de ledige, som kan komme i betragtning til pladserne. Kandidaterne skal løse opgaver inden for virksomhedens arbejdsfelt, og kan desuden samtidig deltage i forskellige aktiviteter, der understøtter vejen ind på arbejdsmarkedet.

Mentorordning i virksomhedscenter

De ledige, som kommer i praktik i virksomhedscentret, kræver mere støtte end ansatte på ordinære vilkår. Derfor udpeges i virksomheden en mentor, som kan hjælpe i dagligdagen, og jobcenteret dækker omkostningerne til mentorstøtte. Jobcenteret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomheden.

Fordele

Virksomheden løfter en samfundsopgave ved at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, og får samtidig nogle arbejdsopgaver løst. Virksomhedscentret kan ligeledes være rekrutteringskanal for ansættelse til ordinært job.

Medarbejdere og ledere får udfordringer og bliver udviklet ved at være mentor og kollega til kandidaterne.

Mere viden

Kontakt dit lokale jobcenter, hvis det kunne være interessant for din virksomhed at være virksomhedscenter.

 

 

Jeg har brug for hjælp til opgaver få timer om ugen

Fleksjob Personer med nedsat arbejdsevne kan tildeles et fleksjob. Virksomheden betaler kun løn for de timer, der arbejdes

Lønudgift

Som virksomhed betaler du kun for de arbejdstimer, som den fleksjobansatte yder.
Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. (Bemærk: Fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler - læs mere om disse regler på cabiweb.dk)

Aftale om fleksjob

Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem fleksjobberen og arbejdsgiveren.

På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten. 

I samarbejde mellem jobcentret, arbejdsgiver og arbejdstager vurderes arbejdsevnen i arbejdstimer og effektivitet i forhold til det konkrete job eventuelt baseret på en forudgående praktikperiode.  Din medarbejder får løn for den arbejdsindsats, vedkommende reelt yder. 

Arbejdsområder

Fleksjob kan oprettes indenfor alle arbejdsområder.

Første gang en person tildeles fleksjob er det for en fem-årig periode, da mange arbejdstagere har mulighed for bedring.

Som arbejdsgiver skal du være åben for, at arbejdsevnen for din medarbejder i fleksjob kan udvikles i ansættelsesperioden, og at jobbet derfor kan tilpasses. Udvikling i jobbet er en naturlig del af den løbende dialog med alle medarbejdere. Det gælder også for de medarbejdere, som er ansat i fleksjob.

Er personen over 40 år, kan der efter første fleksjob bevilges permanent fleksjob, når kommunen vurderer, at personen aldrig bliver i stand til at varetage almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Fleksjobberen får samtidig ydelse fra kommunen

Lønindtægten fra arbejdsgiveren suppleres af en fleksydelse fra kommunen, som udbetales direkte til den ansatte i fleksjob. Størrelsen af ydelsen fra kommunen afhænger af lønindtægten.

For de fleste fleksjobbere betyder det, at jo flere timer, de arbejder, jo bedre indtjening. Denne nye ordning er derfor med til at motivere til at arbejde så mange timer som muligt.

Note: For fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler

Fordele

Har du opgaver, der skal løses, men ikke tilstrækkeligt mange til at etablere et fuldtidsjob, så kan ansættelse af en fleksjobber være en god løsning.

Som virksomhed får I mulighed for at ansætte eller beholde en faglig kompetent medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen. 

Mere viden

Image Cabi ikon

 

   Læs også om fastholdelsesfleksjob på Cabis hjemmeside

 

 

Hvad er et skånejob?

Fleksjob Personer med nedsat arbejdsevne kan tildeles et fleksjob. Virksomheden betaler kun løn for de timer, der arbejdes

Lønudgift

Som virksomhed betaler du kun for de arbejdstimer, som den fleksjobansatte yder.
Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. (Bemærk: Fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler - læs mere om disse regler på cabiweb.dk)

Aftale om fleksjob

Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem fleksjobberen og arbejdsgiveren.

På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten. 

I samarbejde mellem jobcentret, arbejdsgiver og arbejdstager vurderes arbejdsevnen i arbejdstimer og effektivitet i forhold til det konkrete job eventuelt baseret på en forudgående praktikperiode.  Din medarbejder får løn for den arbejdsindsats, vedkommende reelt yder. 

Arbejdsområder

Fleksjob kan oprettes indenfor alle arbejdsområder.

Første gang en person tildeles fleksjob er det for en fem-årig periode, da mange arbejdstagere har mulighed for bedring.

Som arbejdsgiver skal du være åben for, at arbejdsevnen for din medarbejder i fleksjob kan udvikles i ansættelsesperioden, og at jobbet derfor kan tilpasses. Udvikling i jobbet er en naturlig del af den løbende dialog med alle medarbejdere. Det gælder også for de medarbejdere, som er ansat i fleksjob.

Er personen over 40 år, kan der efter første fleksjob bevilges permanent fleksjob, når kommunen vurderer, at personen aldrig bliver i stand til at varetage almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Fleksjobberen får samtidig ydelse fra kommunen

Lønindtægten fra arbejdsgiveren suppleres af en fleksydelse fra kommunen, som udbetales direkte til den ansatte i fleksjob. Størrelsen af ydelsen fra kommunen afhænger af lønindtægten.

For de fleste fleksjobbere betyder det, at jo flere timer, de arbejder, jo bedre indtjening. Denne nye ordning er derfor med til at motivere til at arbejde så mange timer som muligt.

Note: For fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler

Fordele

Har du opgaver, der skal løses, men ikke tilstrækkeligt mange til at etablere et fuldtidsjob, så kan ansættelse af en fleksjobber være en god løsning.

Som virksomhed får I mulighed for at ansætte eller beholde en faglig kompetent medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen. 

Mere viden

Image Cabi ikon

 

   Læs også om fastholdelsesfleksjob på Cabis hjemmeside

 

 

Løntilskudsjob for førtidspensionister (tidl. skånejob) Førtidspensionisten kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomheden betaler kun for arbejdstimerne

Der findes en gruppe mennesker, som er tildelt førtidspension, og som trods meget nedsat arbejdsevne ønsker at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Løntilskudsstillingen giver dem mulighed for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet.

Udgifter

Når et jobcenter har godkendt en ansættelse med løntilskud til en person, der modtager førtidspension, og sikret, at arbejdsgiveren er indforstået med det nødvendige hensyn til den nedsatte arbejdsevne, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår gennem en aftale mellem arbejdsgiveren og personen.

Da der er tale om personer, som modtager førtidspension, kan deres arbejdsevne være så nedsat, at den løn, der aftales, vil ligge et godt stykke  under den overenskomstmæssige løn. 

Fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår sker i samarbejde med de faglige organisationer, som dog ikke har en egentlig vetoret over for ansættelsen.

Fordele

Som virksomhed kan du få løst opgaver, som andre medarbejdere ikke har tid til, eller som er opgaver, der ikke direkte er afgørende for virksomhedens forretning.

Mere viden

Kontakt dit jobcenter, hvis du vil vide mere om, hvilke jobtyper der især er egnet, eller hvis du har andre spørgsmål. Find dit jobcenter i denne oversigt på jobnet.dk