Materialesamling til virksomheder

Arbejder I med mentoring og mentorordninger i din virksomhed? Eller vil I gerne i gang? Så kan det være nyttigt at gå på opdagelse i nedenstående materiale.

Materialet er listet, så det nyeste står øverst. 

Mentor i praksis – Vejen til introduktion af nye medarbejdere

Kristine Poulsen, Trykværket, 2015 (Bog)

Bogen henvender sig til mentorer i private og offentlige virksomheder, som er mentorer for udsatte borgere. Bogen har et praktisk afsæt og kommer omkring både det mere definerende som, hvad er virksomhedsmentorens roller og opgaver, hvordan strukturerer man et mentorforløb som det mere metodiske omkring fx at lytte og stille spørgsmål og at arbejde efter mål.

I bogen øser Kristine Poulsen ud af sine erfaringer fra mange års undervisning af virksomhedsmentorer, og hun veksler mellem det informerende, konkrete redskaber og cases, der illustrerer anvendelsen og omsætningen.

Bogen kan købes på mange internetsider, og du kan kontakte Kristine Poulsen via www.kristinepoulsen.dk 

 Til top


 

Mentor for flygtninge og immigranter

Tom Thinggaard Pedersen. MEN2R Forlag, 2016 (Bog)

Bogen henvender sig til personer, der skal være mentorer for flygtninge og immigranter, som titlen siger. Bogen adresserer det særlige ved mentoring for målgruppen bl.a. ved at komme ind på kulturmødet og de særlige aspekter, som kan være centrale, når mentee er ny i landet, både hvad angår sprog, arbejdsmarkedserfaring og alle de små og store ting, som vedrører dagliglivet i Danmark.

Indholdet i bogen bygger på Tom T. Thinggaards mangeårige erfaringer fra feltet og udover det specifikke ift. målgruppen, indeholder den også de mere generelle overvejelser og metoder, som hører til mentorjobbet, såsom de forskellige roller, opgaver, etik og faser i mentorskabet. Afslutningsvis bringes der helt konkrete redskaber som fx skabeloner til aftaleskema, afklaring og vurdering af sproglige kompetencer.

Du kan læse mere om MEN2R og bestille bogen her MEN2R.dk

 Til top


Seniormentorer forebygger sygefravær

November 2014

I Aarhus Kommune har de uddannet medarbejdere over 55 år som mentorer. Bl.a. har de kørt et forsøgsprojekt, hvor nogle af seniormentorerne har fungeret som mentorer for medarbejdere fra forskellige dele af kommunens arbejdspladser til at forebygge eller mindske sygefraværet.

Mentorerne er blevet brugt både i forhold til medarbejdere med hyppigt kort sygefravær, medarbejdere i risiko for langtidssygefravær og medarbejdere, der har været langtidssygemeldt og skal tilbage i job igen.

Cabi har evalueret indsatsen, som ser ud til at have forebygget sygemeldinger og mindsket fraværet.

Evaluering af projekt ”Mentor og sygefravær”, Cabi, August 2014 kan du downloade her

Hvis du har yderligere spørgsmål til indsatsen kan du kontakte Erling G. Rasmussen, HR-konsulent Aarhus Kommune,  egr@aarhus.dk

 Til topArtikler og debat om mentorordninger

Information, juli 2014

Sommeren over har avisen Information bragt flere artikler og rejst debat om mentorordninger. Fokus har dels været på, at mentor som begreb dækker over en stor variation – dels at effekten af at bruge mentorer ikke er dokumenteret. Du kan læse artiklerne ved at klikke ind på linket til Informations hjemmeside nedenfor, hvor du kommer direkte ind på en leder. I venstre side finder du de øvrige artikler. Link til ariklerne information.dk

 Til top


 

Erhvervsmentorordningen udbredes til endnu flere kommuner

Maj 2013

Som en del af kampagnen ”Bryd Unges Ledighed NU” matches frivillige erhvervsledere med udsatte unge, der gerne vil i gang med en uddannelse eller vil have hjælp til at komme i arbejde. 71 procent af de udsatte unge, der har været igennem et mentorforløb, er kommet i uddannelse, fritidsjob, praktik eller fuldtidsjob indenfor 3-4 måneder. Ordningen startede i 2010 i tre kommuner, men med støtte fra Trygfonden udbredes den nu til i alt 22 kommuner.

”90 procent af erhvervsmentorerne er erhvervsledere, og de kommer med stor brancheviden og et professionelt netværk, som kan åbne døre til arbejdspladserne”, fortæller Lars Trap Olsen, der er sekretariatsleder hos ”Bryd Unges Ledighed NU”. ”For udsatte unge kan det ændre deres liv at møde en af vores erhvervsmentorer”.

At være mentor i dette regi kræver kun tre timer om måneden i tre måneder, og mentorordningen henvender sig til udsatte unge i alderen 15-30 år. Læs mere på www.brydungesledighed.dk eller kontakt sekretariatsleder Lars Trap Olsen på lo@foreningen-nydansker.dk

 Til top

 

”Inspirationskatalog” i forhold til frivillige mentorordninger

KVINFO's Mentornetværk, januar 2013

KVINFO’s Mentornetværk har med udgangspunkt i deres årelange erfaringer fra deres frivillige mentorordninger udgivet et inspirationskatalog. Inspirationskataloget kan både bruges i arbejdet med andre frivillige mentorkorps, men kan bestemt også give inspiration til andre typer af mentorforløb – bl.a i forhold til:

  • Rammer og indhold
  • Roller
  • Match
  • Koordinatorfunktionen
  • Konkrete redskaber

Læs mere på KVINFOs mentornetværks hjemmeside eller download Inspirationskataloget

  

 

Mentor: Sådan kan du støtte en ny kollega (film)


Cabi, 2010
 
Dvd'en består af syv filmklip, som alle giver gode råd og inspiration til, hvordan man kan bruge mentor til at støtte nye medarbejdere. 

Dvd’en henvender sig til nye mentorer, til undervisere og medarbejdere, der overvejer at bliver mentor.

Filmene er af 3-4 minutters varighed om forskellige aspekter af rollen som mentor for personer, der har behov for ekstra støtte og opmærksomhed for at finde fodfæste i virksomheden.

Se filmen her.
 

Godt på vej mod fremtiden -  En guide til mentorforløb (pjece)


DTL, marts 2010

Guiden er udarbejdet som et led i projektet ”Tag Plads i Førerhuset”, der er finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Guide til mentorer indenfor transportfaget

 

Evaluering af social mentor (rapport)


Cabi, december 2009

Cabi blev i foråret 2008 tilknyttet projekt ”Fra kanten til kernen”. Opgaven var at fungere som procesevaluator med særligt fokus på at opsamle og formidle erfaringer fra den sociale mentorfunktion i Kvickly Viby.  Denne evalueringsrapport opsamler resultatet af dette arbejde og har efter den oprindelige aftale hovedvægt på:

Grundig beskrivelse af den sociale mentors arbejdsfunktioner i forhold til:

  • forebyggelse, fastholdelse og integration i Kvickly 
  • samarbejdsrelationen mellem den sociale mentor og jobcenter Aarhus.

Derudover ser vi på, hvilken virkning den sociale mentorfunktion har i forhold til, hvad Kvickly forventede at få ud af den – hvilke resultater og effekter ser funktionen ud til at have givet. Afslutningsvis giver vi nogle anbefalinger til Kvicklys videre arbejde med funktionen.

Evalueringen bygger på et datagrundlag, som dels består af Cabis observationer i varehuset, interviews med interne aktører i varehuset og interviews med samarbejdsparter fra Jobcenter Aarhus – dels diverse skriftlige materialer f.eks. statusrapporter til LBR, logbog ført af social mentor og lignende.

Download rapporten her.

 

www.mentorblog.dk


Blog for folk, der arbejder med mentorordninger og ønsker at udveksle praktiske erfaringer, viden og ideer. Læs historierne og giv din kommentar med. 

Særligt fokus i denne blog er der på mentorordninger, der hjælper borgere på “sidelinien” i forhold til beskæftigelse og uddannelse. Bloggen tilhører Lars Holmboe, der står for at redigere og sikre kvaliteten af det, der vises på siden. Han arbejder til dagligt med mentorrelationer professionelt som praktiker såvel som forsker.

Har du forslag til temaer, som kunne tages op på bloggen, så skriv en kommentar til Lars på hans e-mail  lars@interkultur.dk eller på bloggen www.mentorblog.dk.                                                                                                          

  

 

Mentor for medarbejdermangfoldighed (erfaringsopsamling)


Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, oktober 2008


Erfaringsopsamlingen indeholder erfaringer fra 12 virksomheders arbejde med at integrere og fastholde via mentorordninger.

Erfaringerne stammer fra Projekt “Den offensive tillidsrepræsentant”/”Mentor for Medarbejder Mangfoldighed” og har haft som overordnet formål at udbrede kendskabet til mentorordningers værdi og muligheder for virksomheder og medarbejdere indenfor 3F’s organisationsområde.

Målet var at fastholde kvindelige medarbejdere med minoritetsbaggrund på arbejdspladsen gennem etablering af mentor – mentee par på virksomheder i Danmark.

Læs erfaringsopsamlingen her
                                                                                                          

  

 

Hvordan hjælper en mentor med at motivere udsatte borgere? (undersøgelsesrapport)


DISCUS, august 2008

En undersøgelse viser, at mentoren spiller en væsentlig rolle for borgerens motivation i integrationsforløb på virksomheder. Det sker i samspil med en række forhold.

Det har bla. stor betydning, hvordan jobkonsulenten støtter op om processen. Det har også betydning, hvilke støtteaktiviteter borgeren tilbydes ud over mentorordningen.

Det er DISCUS, der har gennemført undersøgelsen i 2008 som et led i det 3-årige Projekt Virksomhedscenter.

Læs hele undersøgelsesrapporten.

 

Mentorfamilier på arbejdspladsen (Evaluering)


Foreningen Nydanskere, 2008

Mentorfamilier hjælper nydansk og udenlandsk arbejdskraft til bedre integration på arbejdspladsen. Foreningen Nydansker, Danfoss, Københavns Kommune, Novozymes, Nykredit og mange flere har udviklet et helt nyt koncept, der virker.

Næsten halvdelen af nydanskere/udlændinge i projektet mener, at mentorfamilien har øget sandsynligheden for, at de bliver længere på arbejdspladsen end planlagt. 

Projektet 'Mentorfamilier på Arbejdspladsen' er gennemført med støtte fra Integrationsministeriet og matcher en nydansk/udenlandsk medarbejder og dennes familie med en dansk kollega og dennes familie.  

De to familier mødes i et uformelt miljø omkring middagsbordet. Her skabes den nødvendige tid og tillid, der skal til for at opbygge en gensidig forståelse og social integration både privat og på arbejdspladsen. 

Du kan læse mere om "hvordan" på Foreningen Nydanskers hjemmeside og få del i resultaterne og erfaringer i evalueringsrapporten.

Kontakt netværksmedlemmet og projektlederen Lars Olsen, Foreningen Nydansker for mere information på e-mail adressen lo@foreningen-nydansker.dk.

 

Få en tjekket mentor (hjemmeside)


Integrationsministeriet, 2007

På Integrationsministeriets hjemmeside kan du finde en tjekliste, der bl.a. består af 10 gode råd rettet direkte mod mentorer. Hvert råd peger på en række spørgsmål, som er gode at tage stilling til, når man skal være mentor for en ny medarbejder.

Andre mentorer f.eks. på uddannelsesinstitutioner eller i frivillige organisationer kan også have glæde af tjeklistens råd, spørgsmål og værktøjer.

Tjek tjeklisten på www.nyidanmark.dk. Den er udviklet af Foreningen Nydansker i samarbejde med Cabi, Mentor Coaching og mangfoldighedskonsulent Anders Kristensen.

  

 

Mentorer fastholder psykisk sårbare medarbejdere (rapport)


Evalueringsrapport, CBR-Randers, 2008

Der er ikke én måde, men mange måder for virksomheder at tage hånd om deres psykisk sårbare medarbejdere, forebygge psykisk sygefravær og støtte sygemeldte i at vende tilbage til arbejdspladsen. Det, der virker, er at udnævne og uddanne medarbejdere til mentorer.

Det står helt klart i en ny evalueringsrapport for socialfondsprojektet ”Den gode kollega” i 2007, der blev gennemført i Norddjurs, Silkeborg og Randers Kommune. 

Læs om resultaterne i evalueringsrapporten her.