Mentor-materialer

Materialer og rapporter til brug for dit arbejde med mentorer og mentorordninger.

 

Mentor i praksis – Vejen til introduktion af nye medarbejdere

Kristine Poulsen, Trykværket, 2015 (Bog)

Bogen henvender sig til mentorer i private og offentlige virksomheder, som er mentorer for udsatte borgere. Bogen har et praktisk afsæt og kommer omkring både det mere definerende som, hvad er virksomhedsmentorens roller og opgaver, hvordan strukturerer man et mentorforløb som det mere metodiske omkring fx at lytte og stille spørgsmål og at arbejde efter mål.

I bogen øser Kristine Poulsen ud af sine erfaringer fra mange års undervisning af virksomhedsmentorer, og hun veksler mellem det informerende, konkrete redskaber og cases, der illustrerer anvendelsen og omsætningen.

Bogen kan købes på mange internetsider, og du kan kontakte Kristine Poulsen via kristinepoulsen.dk


 

Mentor for flygtninge og immigranter

Tom Thinggaard Pedersen. MEN2R Forlag, 2016 (Bog)

Bogen henvender sig til personer, der skal være mentorer for flygtninge og immigranter, som titlen siger. Bogen adresserer det særlige ved mentoring for målgruppen bl.a. ved at komme ind på kulturmødet og de særlige aspekter, som kan være centrale, når mentee er ny i landet, både hvad angår sprog, arbejdsmarkedserfaring og alle de små og store ting, som vedrører dagliglivet i Danmark.

Indholdet i bogen bygger på Tom T. Thinggaards mangeårige erfaringer fra feltet og udover det specifikke ift. målgruppen, indeholder den også de mere generelle overvejelser og metoder, som hører til mentorjobbet, såsom de forskellige roller, opgaver, etik og faser i mentorskabet. Afslutningsvis bringes der helt konkrete redskaber som fx skabeloner til aftaleskema, afklaring og vurdering af sproglige kompetencer.

Du kan læse mere om MEN2R og bestille bogen her MEN2R.dk

 Til top


Effektstudie: Mentorer får særligt udsatte unge i uddannelse og arbejde og kan være en god investering (december 2015)

Det viser resultaterne af et effektstudie foretaget af professor Michael Rosholm og professor Michael Svarer, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet.

Når udsatte unge tilknyttes en personlig mentor, kommer de i højere grad i uddannelse og job. Effekten er ikke stor, men for udsatte grupper er effekten betragtelig. Andelen af unge, der er i uddannelse efter et år, stiger fra 12 til 16 procent, når de unge modtager mentorstøtte, mens andelen af unge i arbejde stiger fra 5 til 7 procent. For unge med dårlige skolekundskaber stiger andelen i uddannelse med op mod 10 procentpoints.

Resultaterne er offentliggjort i en pressemeddelelse fra august 2015. Læs hele pressemeddelelsen

 Til top


”Beskæftigelsesmentorer for udsatte voksne – Gode eksempler for udsatte voksne”, Center for Boligsocial Udvikling, 2015, Rapport

I rapporten kortlægges, hvordan helhedsplanerne (Udsatte boligområder) i deres arbejde kan bidrage til en beskæftigelsesrettet mentorindsats for voksne udsatte langtidsledige, da de udsatte boligområder har en voldsom overvægt af langtidsledige. De gode erfaringer, der præsenteres, handler i høj grad om, hvordan man lokalt kan rekruttere og motivere mentees til at indgå i en mentorrelation i allerede etablerede indsatser.


Der er dog også et par eksempler på, hvordan helhedsplanen lokalt har indgået en aftale med jobcentret om at fungere som virksomhedscenter for borgere langt fra arbejdsmarkedet. I et enkelt af boligområderne er mentorindsatsen koncentreret om at hjælpe unge med at fastholde og gennemføre uddannelse. Generelt for de vellykkede mentorindsatser ses, at man har været omhyggelig med at undersøge, hvad det konkrete behov lokalt er, og dermed ikke forsøgt at konkurrere med allerede fungerende indsatser. Rapporten henvender sig først og fremmest til andre helhedsindsatser, som skal etablere en indsats, men også til kommuner, der ønsker at få indsigt i, hvordan det boligsociale felt kan supplere beskæftigelsesindsatsen.

Download rapporten her eller på Center for Boligsocial Udviklings hjemmeside

 Til top


Notat om anvendelsen af mentorer i beskæftigelsesindsatsen, Cabi, juni 2015

Cabi har i foråret 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets jobcentre for at få et overblik over, hvordan anvendelsen af mentor i beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ser ud efter kontanthjælpsreformen.

Især forpligtigelsen til at yde ret-og-pligtmentor til aktivitetsparate borgere, der ikke er i stand til at modtage andre tilbud, betyder en anden prioritering af, hvilke borgere man anvender redskabet til nu end før kontanthjælpsreformen. 27, 2 procent af jobcentrene i undersøgelsen har afsat 50 % eller mere af det samlede mentorbudget til ret-og-pligt-mentor.

Download notatet

 Til top


Evaluering af mentorordningen

SFI 15:10, 2015

SFI har lavet en evaluering af mentorordningen, jf. LAB-loven for STAR. Evalueringen ser på effekten af mentorordningen over en bred kam og skelner således ikke mellem de forskellige målgrupper og typer af ordninger, og kan bl.a. derfor ikke påvise nævneværdig effekt. Samtidig gør SFI opmærksom på, at der er en vis usikkerhed i forhold til, hvordan de har kunnet måle på effekten.

Mere kvalitativt udleder de, at det er ”afgørende, at mentorerne har de rigtig faglige og personlige kompetencer, at der sker et godt match mellem borger og mentor, og at jobcentrenes løbende følger op på mentorforløbene”. Download evalueringen her

 Til top


Opdateret håndbog om mentorkorps

Mentorkorps – håndbog om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps i beskæftigelsesindsatsen.

Mploy (for de tidligere beskæftigelsesregioner), 3. udgave, december 2014.

Håndbogen er nu opdateret og udkommet i 3. udgave. Håndbogen henvender sig især til ledere og medarbejdere i jobcentrene, som har en rolle i forhold til at etablere og drifte mentorkorps. Indholdsmæssigt kan den dog også bruges som opslagsværk, da den både indeholder information om:

 • Rammerne for brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen – herunder tilstødende ordninger og samspil med koordinerende sagsbehandler
 • Etablering af mentorkorps
 • Opkvalificering af mentorer
 • Vedligeholdelse af mentorkorps.

Du kan downloade håndbogen her eller på Mploys hjemmeside

De forskellige værktøjer, der blev udviklet i forbindelse med første udgave, finder du fx på Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands hjemmeside (scrol ned på siden).

 Til top


 

Evaluering af ”Mentorindsats til unge uden uddannelse og job”

Rambøll (for STAR), oktober 2014, Evalueringsrapport - december 2014

Rambølls evaluering af projektet (august 2012 til november 2013, iværksat af STAR med 13 deltagende jobcentre) peger på, at mentorindsatsen bl.a. har bidraget til at løfte de unges motivation i forhold til uddannelse og job, øget deres selvværd og tro på egne evner, løftet deres selvvurderede helbred, skabt bedre samarbejde mellem de unge og jobcentret og forbedret de unges hverdagsmestring. Helt konkret er uddannelsesandelen steget med 30 procent.

Særlig interessant er de kvalitative undersøgelser, som belyser en række mulige forklaringer på, hvorfor mentorindsatsen har haft positiv effekt. De viser bl.a., at mentorindsatsen især har effekt når:

 • Der er tæt samarbejde og klar rollefordeling mellem mentor og sagsbehandler, så disse arbejder ud fra ét fælles mål for den unges progression mod uddannelse og job
 • Mentor fungerer som en form for mediator mellem den unge og systemet, hvilket øger forståelsen på begge sider og understøtter, at der opstilles og forfølges mål, som både giver mening for den unge og systemet.
 • Mentor bidrager med rådgivning og inspiration til den unge ift. job og uddannelse samt praktisk hjælp, fx med at møde op til aftaler med jobcenter og lægelige behandlinger.
 • Mentor er meget vedholdende og anerkendende i sit arbejde med den unge og starter med at lytte og støtte og først senere stiller krav til den unge.

Du kan downloade evalueringsrapporten her

 Til top

Resultater og virkninger af KVINFOs mentornetværk


November 2014

Nu foreligger der en evaluering af KVINFOs frivillige mentorordning for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Evalueringen viser bl.a., at når det gælder tilknytning til arbejdsmarkedet, er 31 procent kommet i arbejde, og 41 procent angiver, at de i nogen eller høj grad har fået bedre muligheder for at få et lønnet arbejde.

Mentees har oplevet en øget tilknytning til civilsamfundet på flere parametre – blandt andet viser KVINFOs egen undersøgelse, at 71 procent har fået en større viden om Danmark og det danske samfund.

Du finder evalueringen som kapitel 6 i ”Slutevaluering af puljen ”Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”, Oxford Research, 2014, som du kan downloade her, og du kan se mere om KVINFOs mentornetværk på deres hjemmeside kvinfo.dk 

 Til top

 


 

Kursus for kommunale medarbejdere ift. at udvikle og drive frivillige mentornetværk

August 2014

Som noget nyt tilbyder Center for frivilligt socialt arbejde et tredages kursusforløb for kommunalt ansatte, der skal servicere og udvikle mentornetværk for frivillige mentorer. Kursets formål er blandt andet at give deltagerne redskaber til at sikre kvaliteten af mentornetværket. Målgruppen er alle kommunalt ansatte, der har erfaring med at udvikle mentornetværk som led i frivilligt socialt arbejde.

Det overordnede formål er at arbejde med at udvikle lokale lærende mentornetværk baseret på gensidig sparring. Det vil sige erfaringsudveksling og arbejdet med at sikrer kvaliteten af mentorenes frivillige arbejde. Som deltager får du både en teoretisk viden om mentorskabets muligheder og samtidig en overordnet praktisk forståelse af, hvordan det lokale lærende mentornetværk kan udvikles.

Læs mere om kurset på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside frivillighed.dk

 Til top


Artikler og debat om mentorordninger

Information, juli 2014

Sommeren over har avisen Information bragt flere artikler og rejst debat om mentorordninger. Fokus har dels været på, at mentor som begreb dækker over en stor variation – dels at effekten af at bruge mentorer ikke er dokumenteret. Du kan læse artiklerne ved at klikke ind på linket til Informations hjemmeside nedenfor, hvor du kommer direkte ind på en leder. I venstre side finder du de øvrige artikler. Link til artiklerne information.dk

På Cabis facebook-side debatterer vi, om mentoren reelt er beskæftigelses- og socialpolitikkens nye superhelt. Følg og kom med i debatten!


Erhvervsmentorordningen udbredes til endnu flere kommuner

Maj 2014

Som en del af kampagnen ”Bryd Unges Ledighed NU” matches frivillige erhvervsledere med udsatte unge, der gerne vil i gang med en uddannelse eller vil have hjælp til at komme i arbejde. 71 procent af de udsatte unge, der har været igennem et mentorforløb, er kommet i uddannelse, fritidsjob, praktik eller fuldtidsjob indenfor 3-4 måneder. Ordningen startede i 2010 i tre kommuner, men med støtte fra Trygfonden udbredes den nu til i alt 22 kommuner.

”90 procent af erhvervsmentorerne er erhvervsledere, og de kommer med stor brancheviden og et professionelt netværk, som kan åbne døre til arbejdspladserne”, fortæller Lars Trap Olsen, der er sekretariatsleder hos ”Bryd Unges Ledighed NU”. ”For udsatte unge kan det ændre deres liv at møde en af vores erhvervsmentorer”.

At være mentor i dette regi kræver kun tre timer om måneden i tre måneder, og mentorordningen henvender sig til udsatte unge i alderen 15-30 år. Læs mere på www.brydungesledighed.dk eller kontakt sekretariatsleder Lars Trap Olsen på lo@foreningen-nydansker.dk

 


Mentor er et godt redskab til at understøtte en helhedsorienteret indsats

Februar 2014

Den kvalitative evaluering af ”Brug for alle” projektet viser blandt andet, at anvendelsen af mentor er et godt tilbud til borgere i match 3 (aktivitetsparate borgere).  Mentorordninger understøtter blandt andet, at tilgangen til borgeren bliver målrettet og helhedsorienteret, idet flere aspekter af borgerens tilværelse inddrages, og mentorredskabet understøtter således intentionerne i kontanthjælpsreformen.

Evalueringen påpeger også, at mentorer med fordel kan deltage i tværfaglige møder, da mentorens tætte kontakt med borgerne er medvirkende til at kaste lys over ressourcer og fremtidsønsker og dermed også motiverer borgerne.

”Brug for alle – kvalitativ evaluering”, Rambøll (for Arbejdsmarkedsstyrelsen”, februar 2014 kan du downloade her Kvalitativ evaluering af Brug for alle (pdf)  - se især s. 5-6 og s. 32-33

 

Håndbog om mentorkorps


Beskæftigelsesregionerne, januar 2014 (håndbog)

Beskæftigelsesregionerne har opdaterer deres håndbog om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps.

I håndbogen finder du inspiration og råd til, hvordan jobcentret kan etablere, vedligeholde og udvikle et mentorkorps, og den er nu opdateret, så den fx også tager højde for de nye regler i kontanthjælpsreformen.

Håndbogen bygger bl.a. på viden fra erfarne medarbejdere i landets jobcentre, herunder særligt de koordinatorer, der har medvirket i forsøget ”Mentor for udsatte unge ledige uden uddannelse”.

Håndbogen er inddelt i fire overordnede trin, hvor de enkelte dele kan læses hver for sig:

 • Rammerne for brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen
 • Etablering af mentorkorps
 • Opkvalificering af mentorer
 • Vedligeholdelse af mentorkorps.

Målgruppen for håndbogen er særligt de medarbejdere i jobcentrene, der får eller har en central rolle i udvikling og drift af mentorkorpset, men alle, der har del i samarbejdet med mentorer, kan finde inspiration og gode råd til inddragelse af mentorer i beskæftigelsesindsatsen.

Download håndbogen her eller på en af beskæftigelsesregionernes hjemmesider, hvor du også finder de tilhørende redskaber - fx. her.


Professionelle mentorer vinder frem


Tre artikler i Socialpædagogen nr. 14 sætter fokus på mentorordninger og blandt andet rollen som professionel mentor.

Den første artikel ”Mentorpædagog – ambassadør for udsatte borgere” fokuserer på socialpædagogers faglige potentiale og muligheder som professionelle mentorer.
Læs artiklen socialpædagogen.dk

Den anden artikel handler mere generelt om de mange muligheder for at bruge mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen ”Mentor et åbent landskab af muligheder”.
Læs artiklen på socialpædagogen.dk 

Mens den tredje artikel ”Mentorer skal have frirum til at virke” kommer ind på, hvilke forudsætninger, der er, for at en mentorordning virker. 
Læs artiklen på socialpædagogen.dk

De tre artikler er i øvrigt skrevet af et af Cabis medlemmer af det elektroniske mentornetværk Iben Baadsgaard Al-Khalil.


 

Aftale om kontanthjælpsreform fremhæver mentor som redskab

 Kontanthjælpsreform aftaletekst 2013

Ifølge den aftale, der er indgået mellem regeringen og øvrige partier i folketinget om den kontanthjælpsreform, som skal træde i kraft 1. januar 2014, bliver der lagt op til i stigende grad at bruge mentorer over for endnu flere målgrupper end i dag i beskæftigelsesindsatsen.

Det kan være vanskeligt at skabe sig et fuldstændigt overblik over, hvornår og for hvem kommunerne skal/kan etablere mentorordninger. Umiddelbart lægges der i reformen op til brug af mentorer i forbindelse med:

 1. Overgangen til uddannelse for uddannelsesparate unge
 2. Efterværn til unge, der er startet på en uddannelse
 3. Støtte til aktivitetsparate unge, der skal have hjælp i forløbet hen imod at blive uddannelsesparat
 4. Støtte til særligt udsatte unge og særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere i de perioder, hvor borgeren ikke kan deltage i andre aktive indsatser
 5. Arbejdsrettede indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kombineret med en parallelindsats
 6. Efterværn for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der kommer i ordinært job
 7. Frivillige mentorer: Der etableres et forsøg, hvor frivillige seniorer er mentorer for uddannelseshjælpsmodtagere.

Download hele aftaleteksten.


 

Struktørmentorer støtter unge gennem uddannelse og i arbejde


I et samarbejde mellem DHI-netværket, 3 F, betonsjak i entrepenørvirksomheder og jobcenter Aarhus lykkes det ved hjælp af uddannede mentorer i sjakket at støtte unge til at få arbejde og i mange tilfælde uddannelse. Indsatsen tager udgangspunkt i, at Aarhus i kraft af mange store byggeprojekter har brug for flere faglærte medarbejdere på byggepladserne.

Indsatsen har udgangspunkt i projekt "Fællesskab med mere Perspektiv", hvor man gennem flere år har uddannet medarbejdere til at være mentorer for unge med særlige behov. Projektet er støttet af det Lokale Beskæftigelses Råd.

En fast kontaktperson fra Jobcenter Aarhus visiterer de unge til projektet i samarbejde med projektmedarbejderen fra 3F, som har den faste kontakt til sjakket og matcher mentor og ung. Den unge starter typisk i en virksomhedspraktik, som i mange tilfælde følges op af struktøruddannelsen. Mentor fra sjakket følger den unge også under uddannelsen.

Kontakt John Liebach, projektansvarlig, projekt "Fællesskab med mere perspektiv" på telefon 30 62 90 18 eller på john.liebach@3f.dk
 

 

Mentor for udsatte unge - under uddannelse, i job og privat


Tom Thinggaard Pedersen, 2013

Tom Thinggaard Pedersen har skrevet en ny bog om mentoring – denne gang i forhold til unge mellem 15 og 25 år. Bogen er skrevet ud fra hans mangeårige erfaringer som mentor, og vil især kunne inspirere mentorer, som ikke har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor det sociale, pædagogiske eller psykologiske.

Bogen består af en tekstdel og en veludbygget værktøjskasse med mange gode redskaber, man som mentor kan tage udgangspunkt i og tilpasse eget brug.

I tekstdelen kommer forfatteren bl.a. ind på:

 • Mentorrollen
 • De udsatte unge
 • Mentorforløbet
 • Mentors udfordringer og dilemmaer

Bogen kan købes på www.mentorbogen.dk

Ressourceforløb med mentorer – Håndbog om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps.


Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland og Midtjylland, februar 2013.

Tre af Beskæftigelsesregionerne har produceret en håndbog, der især er anvendelig i forhold til at opbygge og opkvalificere mentorkorps i forbindelse med ressourceforløb. Udover konkrete, råd, erfaringer og refleksioner i håndbogen, kan man også downloade forskellige redskaber, som kan være nyttige i arbejdet.

Læs mere på Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands hjemmeside, hvor du også finder de enkelte redskaber og kan downloade håndbogen.
Kontaktperson: Fuldmægtig Maj Nistrup maj@ams.dk 

 

”Inspirationskatalog” i forhold til frivillige mentorordninger


KVINFO's Mentornetværk, januar 2013

KVINFO’s Mentornetværk har med udgangspunkt i deres årelange erfaringer fra deres frivillige mentorordninger udgivet et inspirationskatalog. Inspirationskataloget kan både bruges i arbejdet med andre frivillige mentorkorps, men kan bestemt også give inspiration til andre typer af mentorforløb – blandt andet i forhold til:

 • Rammer og indhold
 • Roller
 • Match
 • Koordinatorfunktionen
 • Konkrete redskaber.

Læs mere på KVINFOs mentornetværks hjemmeside og download inspirationskataloget. 

 

Mentor – muligheder og resultater


Casesamling på www.cabiweb.dk, 2013.

Ny casesamling på web fra CABI om de mangfoldige muligheder for at bruge mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen. Gennem 17 cases indhentet fra forskellige praktikere på området, kan du nu lade dig inspirere af forskellige måder at bruge mentorordninger på.

De 17 cases er bygget op, så du både får indblik i borgerens udfordringer, mentortype, forløb, resultater og økonomi.

Læs mere på cabiweb

 

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige


Litteraturoversigt SFI, 2012

SFI har for Arbejdsmarkedstyrelsen gennemgået resultaterne fra danske og internationale effektstudier af mentorstøtte til udsatte ledige. Det har ikke været muligt for dem at finde effektstudier , hvor mentorstøtte har været isoleret fra anden støtte og indsats.

De studier, de præsenterer, er fra England og USA og understøtter ikke ny viden om, hvad effekten af mentorstøtte i beskæftigelsesindsatsen i Danmark kan antages at være.

Litteraturgennemgangen viser nærmere, at der mangler konkret viden om og undersøgelser af effekten af forskellige typer af mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere og download rapporten 

 

Erhvervsmentorer til ledige udsatte unge


Foreningen Nydansker har succes med erhvervsmentorforløb for udsatte unge. En evaluering fra primo 2012 af et projekt for udsatte unge i Nordsjælland viste, at 61 procent var kommet i arbejde, praktik eller uddannelse halvvejs gennem forløbet.

Foreningen Nydanskers erhvervsmentorkorps består af ca. 200 ledere og medarbejdere fra en lang række virksomheder. De frivillige mentorer bruger ca. to timer om måneden af deres arbejdstid på at vejlede nydanskere, der har brug for støtte på deres vej ind på det danske arbejdsmarked.

Erhvervsmentorerne bliver matchet med mange forskellige mentees – højtuddannede indvandrere der for nyligt er ankommet til Danmark, medfølgende ægtefæller til udenlandske medarbejdere, unge i de belastede boligområder, nydanske iværksættere og mange andre.

Læs mere på Foreningen Nydanskers hjemmeside.

 

Gode råd og inspiration til sociale mentorer


Et inspirationshæfte henvendt til sociale mentorer. Udgivet af m-ploy, 2012.

Det er en opsamling af gode råd og inspirationer til mentorens arbejde med udsatte unge uden uddannelse eller job. Hæftet er udarbejdet på baggrund af et kursus og workshop for sociale mentorer i det evidensbaserede forsøg: ”Mentor til udsatte unge uden uddannelse og job”.

Indholdet er let tilgængeligt og har fat i væsentlig elementer, som du har brug for som mentor for unge fx:
•    Målsætning og succes på vej mod job og uddannelse
•    Forventningsafstemning og samarbejde med de unge
•    Forventningsafstemning og samarbejde med sagsbehandlerne
•    Samarbejde med andre fagpersoner
•    Spilleregler og etik

Gå til hæftet "Gode råd og inspiration til sociale mentorer"

 

Mentorer fra jobcentret fastholder unge i uddannelse


To medarbejdere fra Jobcenter Esbjerg fungerer som mentorer for sårbare unge på uddannelsesinstitutioner i Esbjerg. En midtvejsevaluering viser, at efter et halvt år var 41 af de unge stadig i uddannelse.

Indsatsen er et forsøg, som løber året ud. Tilbuddet retter sig mod to grupper:

 • Unge med sociale problemer
 • Unge, der har fået et uddannelsespålæg.

I første del af forsøgsprojektet har de især haft fokus på unge med sociale problemer.

Oprindeligt havde de forestillet sig, at de unge blot skulle have tilknyttet mentor i de første par måneder, men erfaringerne har vist, at de unge har brug for mentor i længere tid, måske helt op til et år, vurderer sektionsleder Gitte Fynbo fra Jobcenter Esbjerg.

Jobcentret har indgået samarbejdsaftaler med de fleste ungdomsuddannelser i lokalområdet.

Læs projektbeskrivelsen, og læs eksempel på samarbejdsaftale med ungdomsuddannelserne. Har du brug for yderligere information, kan du kontakte sektionsleder Gitte Fynbo på bif@esbjergkommune.dk

 

Mentorer i beskæftigelsesindsatsen – En analyse af kommunernes anvendelse af mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen (Rapport)


Mploy for Arbejdsmarkedsstyrelsen, marts 2012

Arbejdsmarkedsstyrelsens har i marts måned udgivet den hidtil største analyse af kommunernes anvendelse af mentorordninger.

I analysen gennemgås hvilke persongrupper, der får bevilget mentorstøtte, hvad der gives mentor til samt omfanget og varigheden af støtten. Mentoranalysen viser blandt andet, at ordningen er en vigtig del af beskæftigelsesindsatsen og afgørende for, at opnå og fastholde en større del af de svage grupper i aktiviteter/tilbud, herunder virksomhedsrettet aktivering.

Analysen af mentorordningen bygger på data om samtlige mentorforløb i seks kommuner i en afgrænset periode, i alt cirka 3.500 sager. Herudover er der gennemført spørgeskemaundersøgelser og interviews med kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, mentorer og modtagere af mentorstøtte.

I analysen anbefaler mploy a/s bl.a., at der sættes større fokus på anvendelsen af mentorstøtte til de mest udsatte ledige, og at der sker en øget anvendelse af mentorstøtte ved unges overgang til uddannelsessystemet.

Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside hvor du også kan downloade rapporten.

Mentorer til udsatte unge uden uddannelse og job (Kontrolleret forsøg)


Arbejdsmarkedsstyrelsen i samarbejde med Beskæftigelsesregionerne, august 2012 til ultimo 2013

Arbejdsmarkedsstyrelsen iværksætter august 2012 et kontrolleret forsøg, som har til formål at få udsatte unge 18 til 29-årige kontanthjælpsmodtagere i gang med en uddannelse. Det kan enten være en 9.-10. klasse eller en ungdoms- og eller erhvervskompetencegivende uddannelse – subsidiært et job. Forsøget skal belyse effekten af intensiv mentorstøtte i forhold til denne målsætning.

Allerede i maj måned starter to jobcentre i en såkaldt pilotfase, mens 10 mere deltager fra august måned.

Læs projektbeskrivelsen.


Sprogmentorer fremmer integrationen


Mentorcompany, Rose Poultry, februar 2012

Med midler fra Integrationsministeriet og med hjælp fra rådgivningsfirmaet MentorCompany har slagteriet Rose Poultry i Vinderup de seneste fire måneder gennemført en mentorordning, hvor danske medarbejdere bliver kontaktpersoner til udenlandske for at hjælpe dem med sprog og arbejdskultur. Helt præcis har 15 mentorer fulgt 30 mentees (udenlandske kolleger) fra henholdsvis dag- og natholdsproduktionen.

Læs artikel om projektet. Hvis du vil vide mere, kontakt Grethe Damsgaard, AS3 Companies A/S (Mentorcompany) på gda@as3.dk


 

Mentorkurser i sprog og kultur


Københavns Sprogcenter, marts 2012

Københavns Sprogcenter har med midler fra integrationsministeriet udviklet et specialiseret mentorkursus for mentorer med ansvar for medarbejdere med indvandrerbaggrund. Kurset har fokus på at give mentorerne redskaber til at håndtere sproglige og kulturelle barrierer.

Kurset hedder Komindenfor, og sprogcentret vil fortsat udbyde kurset, når projektmidlerne slipper op medio 2012.

Læs brochuren for kurset. Hvis du vil vide mere, så kontakt projektkoordinator Helen Munch-Petersen på hmp@kbh-sprogcenter.dk

Sprogmentorer på virksomheder (rapport)


Sprogcenter Skive, juni 2011

Sprogcenter Skive har udgivet en rapport ”Sprogstøtte i praksis – erfaringer og anbefalinger”, som bl.a. indeholder erfaringer fra og redskaber til, hvordan man kan etablere sprogmentorordninger på virksomheder for udenlandske medarbejdere. Rapporten er udarbejdet på baggrund af projekt ”Sprogstøtte i praksis”, som blev støttet af midler fra Integrationsministeriet.

Du kan downloade rapporten her, eller på Sprogcenter Skives hjemmeside www.sprogcenter-skive.dk

 

Mentor for socialt udsatte (bog)  


Tom Thinggaard Pedersen, august 2011

Bogen er erfaringsbaseret og indeholder både konkrete redskaber, gode råd og eksempler fra praksis, når det handler om at være mentor for især socialt udsatte borgere under uddannelse, i job eller i privatlivet. 

Forfatteren skriver selv, at den er tænkt som en brugsbog, der både kan læses i sin helhed, men den kan også anvendes som et opslagsværk, når man mangler inspiration eller står overfor et dilemma.

Bogen er et modigt bud på at beskrive og kvalificere den kompleksitet, som mentorrollen kan indeholde – ligesom den giver anvendelige redskaber både til refleksion og handling.

Du kan læse mere om bogen eller bestille den på www.men2r.dk

Håndbog til etablering af frivillige mentornetværk (web)


Dansk Flygtningehjælp, mentornetDK, juni 2011

Håndbog er en samling dokumenter, som DF har fundet anvendelige i arbejdet med  frivillige mentorkorps. Håndbogen er brugt i forbindelse med uddannelsen af de frivillige, som driver mentorkorpsene, og den følger derfor det arbejdsflow, der er i disse mentorkorps.

 • Første del omhandler organiseringen af mentorkorpset, og beskrives forskellige organisatoriske modeller.
 • Anden del handler om, hvorledes mentor, mentee og match håndteres af mentorkorpset.
 • Sidste del handler om hvervning og indeholder en række forslag til rekrutteringskilder samt rekrutteringsmateriale.

Download håndbogen.


 

Cabis mentorguide (web)


Februar 2011

Cabi har lanceret en mentorguide, som målretter sig ledere og medarbejdere i jobcentrene. Guiden giver gode råd og konkrete redskaber til at anvende LAB-lovens mange muligheder for at bruge mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen.

Gå ind på mentorguiden her.

For mere information kontakt konsulent Anette Hansen, Cabi på tlf. 86 20 83 71 eller ah@cabiweb.dk

 

Mentorguide til jobcentermedarbejdere (Pjece)


SEBI, Juni 2010

Hvem kan få en mentorordning og med brug af hvilken paragraf? Hvilke blanketter skal bruges, og hvordan kan du gøre virksomheden interesseret? SEBIs guide til mentorordningen giver et hurtigt overblik, anbefalinger til organisering og samarbejde med virksomhederne - og uddybende vejledninger til paragraffer og blanketter. 

Den viser vejen for etableringen af mentorordninger, og indeholder også de seneste regler for brug af mentorer til unge. Du får trin-for-trin anvisninger, anbefalinger og indsigt i mentorordningens rige muligheder, særligt med fokus på etniske minoriteter og attraktive tilbud til virksomhederne.

Download guiden ”Sæt gang i mentorordninger”.

For mere information kan du kontakte konsulent Christian Buskjær Christensen, SEBI, Tlf. 72 22 35 40, e-mail cbc@ams.dk

Mentor: Sådan kan du støtte en ny kollega (film)


Cabi, 2010

Dvd'en består af syv filmklip, som alle giver gode råd og inspiration til, hvordan man kan bruge mentor til at støtte nye medarbejdere. Dvd'en henvender sig til nye mentorer, til undervisere og medarbejdere, der overvejer at bliver mentor.

Filmene er af 3-4 minutters varighed om forskellige aspekter af rollen som mentor for personer, der har behov for ekstra støtte og opmærksomhed for at finde fodfæste i virksomheden.

Se filmklip om mentorer på cabiweb.dk

 

Mange borgere med psykiske lidelser kan komme i job eller uddannelse ved hjælp af social mentor (rapport)


Discus, december 2010

Et forsøgsprojekt med sociale mentorer til personer med midlertidig sindslidelse har resulteret i, at halvdelen af de deltagende borgere kom i job eller uddannelse ved hjælp af støtte fra sociale mentorer.

Forsøgsprojektet kørte i tre kommuner, Herlev, Viborg og Odense, fra efteråret 2007 til december 2010, og ud af de 142 borgere der har afsluttet et mentorforløb, er halvdelen kommet i job eller uddannelse.

Læs mere om, hvordan de tre kommuner arbejde med social mentorstøtte i evalueringsrapporten.   Kontaktperson: Udviklingskonsulent Peter Wolf - email pw@discus.dk

Download evalueringsrapporten ”Forsøgsprojekt med sociale mentorer til personer med midlertidig sindslidelse” eller find den på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

 

Opbakning til virksomhedsmentorer - Inspirationspjece til LBR (pjece)


Beskæftigelsesministeriet, oktober 2010.

Beskæftigelsesministeriet har udgivet en pjece til de lokale beskæftigelsesråd, hvor de opfordrer til at støtte uddannelse, netværk og koordinering af virksomhedsmentorer.

I pjecen er der også eksempler på, hvordan man har gjort i nogle kommuner, ligesom der er et par cases, som handler om borgere, der har haft nytte af en mentor.

Download pjecen eller find den på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.    

 

Mentorordninger på SOSUskolerne (rapport)


Sosuskolerne, oktober 2010

Fem social og sundhedsskoler i Region Hovedstaden har samarbejdet om at udvikle og systematisere deres mentortilbud til skolernes sosu-elever. Dette er sket som et prioriteret led i skolernes arbejde med at skabe et attraktivt studiemiljø og for at øge antallet af elever, der gennemfører deres uddannelse.

Erfaringerne er samlet i en rapport, hvor afsnit tre har fokus på arbejdet med mentorordningerne, som også kan inspirere andre typer af mentorordninger.

Du kan downloade rapporten Livstræer, mentorer og aktive valg, eller kontakte medlem af Cabis mentornetværk Ole Brandstrup på mail olbr@diakonissen.dk eller tlf. 22867425.  

 

Mentorordning for børn med dansk som andetsprog (folder)


Oktober 2010

For at styrke unge med dansk som andetsprog i at gennemføre en ungdomsuddannelse har Århus Kommune iværksat et mentorprojekt. Mentorprojektet indebærer, at børn fra 6.-7. klasse med dansk som andet sprog kan få tilbudt en mentor, som følger dem til afslutningen af 10. klasse.

Projektet er en del af KLs modelkommuneprojekt ”Ungdomsuddannelse til alle” og gennemføres i samarbejde med Mercuri Urval, som rekrutterer mentorerne.

Du kan læse mere om projektet for børn med dansk som andetsprog eller kontakte projektlederen i Mercuri Urval Jesper Lund på mail Jesper.Lund@mercuriurval.com eller tlf. 40453435.       

 

Ældre fra aktivitetscenter hjælper unge til at gennemføre sosu-uddannelse (artikel)


Juni 2010

En del elever må afbryde deres sous-uddannelse på grund af forskellige faglige vanskeligheder eller på grund af vanskelige livsbetingelser. Det gør Social- og Sundhedsskolen i København nu noget ved.

Skolen har udstyret de første elever med en mentor fra det lokale aktivitetscentret ”Sankt Joseph”. Det vil sige en ældre, der har tid og lyst til at støtte en ung under uddannelse. De foreløbige erfaringer er gode.

Mentorerne støtter eleverne både sprogligt og fagligt. Som en mentor udtaler: ”Jeg kendte slet ikke noget til social- og sundhedsuddannelsen, men jeg føler mig ret sikker på, at min mentee fik større klarhed over uddannelsens indhold ved at skulle fortælle mig om det.”

Læs hvordan det første år gik i en artikel fra 'Seniorernes blad'  

              

                                                                                          

www.mentorblog.dk


Blog for folk, der arbejder med mentorordninger og ønsker at udveksle praktiske erfaringer, viden og ideer. Læs historierne og giv din kommentar med.

Særligt fokus i denne blog er der på mentorordninger, der hjælper borgere på “sidelinien” i forhold til beskæftigelse og uddannelse. Bloggen tilhører Lars Holmboe, der står for at redigere og sikre kvaliteten af det, der vises på siden. Han arbejder til dagligt med mentorrelationer professionelt som praktiker såvel som forsker.

Har du forslag til temaer, som kunne tages op på bloggen, så skriv en kommentar til Lars på lars@interkultur.dk eller på bloggen www.mentorblog.dk.

En "professionel" ven kan nedbringe ungdomskriminalitet (undersøgelsesrapport)


November 2008

En ny Campbell-undersøgelse viser, at mentorprogrammer har en positiv effekt på ungdomskriminalitet, overfald, stofmisbrug og faldende skoleaktivitet.

Kriminalforsorgen i Danmark har konstant mellem 150-175 unge i mentorordning. Unge kriminelle, der har en mentor, bliver støttet i at bryde en kriminel løbebane eller forhindret i at påbegynde en. Undersøgelse peger på, at det er det stærke personlige og følelsesmæssige forhold mellem mentor og den unge, der har betydning.

Undersøgelsen består af 39 studier, der er udført i USA og andre engelsktalende lande. Kriminalforsorgen i Danmark vurderer, at undersøgelsesresultaterne kan overføres til danske forhold.

Læs om "hvordan" i en artikel på dansk.

Du kan få del i undersøgelsesresultaterne og erfaringerne i Campbell-rapporten på engelsk.                                                                                                           


 

Hvordan hjælper en mentor med at motivere udsatte borgere? (undersøgelsesrapport)


August 2008

En undersøgelse viser, at mentoren spiller en væsentlig rolle for borgerens motivation i integrationsforløb på virksomheder. Det sker i samspil med en række forhold. Det har bla. stor betydning, hvordan jobkonsulenten støtter op om processen. Det har også betydning, hvilke støtteaktiviteter borgeren tilbydes ud over mentorordningen.

Det er DISCUS, der har gennemført undersøgelsen i 2008 som et led i det 3-årige Projekt Virksomhedscenter.

Læs hele undersøgelsesrapporten her.


 

Cabi-evaluering af mentorordning til unge med særlige behov (evalueringsrapport)


Cabi, 2007

En evaluering af Landsforeningen Ligeværds projekt for det tidligere Viborg Amt viser, at mentorordningen giver unge med særlige behov den afgørende tryghed til at lære nyt i en ny arbejdssituation med nye krav og nye mennesker.

Rapporten anbefaler mentorordninger som et effektivt redskab i indsatsen for at integrere flere unge med særlige behov på virksomhederne.

Læs anbefalingerne og rapporten her.