Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte

1. maj 2015

Mange sociale indsatser over for de allermest udsatte kan betale sig at investere i for samfundet, viser rapport.

Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte

Udgiver: KORA

Rapporten gennemgår en lang række studier, der belyser, om indsatser over for de allermest udsatte kan betale sig. Litteraturgennemgangen viser, at mange indsatser giver gevinster for samfundet.

Indsatserne spænder vidt fra individuel rådgivning og adfærdsterapi til alkoholmisbrugere, over institutionsbehandling og metadonbehandling for stofmisbrugere, støttede beskæftigelsesforløb til medicinsk behandling til psykisk syge samt bo- og beskæftigelsesrettede tilbud til hjemløse.

Det er gennemgående i studierne af indsatser over for misbrugere, at gevinsterne fordeler sig på mange områder. Nogle gevinster hentes for eksempel i form af sparede udgifter til sundhedsydelser eller i form af undgåede trafikulykker og lavere kriminalitet.

Flere studier belyser også, om indsatserne øger livskvaliteten for borgere med misbrugsproblemer eller psykisk sygdom. Her er der eksempler på dyre og langvarige eller tværfaglige indsatser, der ikke giver større effekter end kortere og billigere behandlinger.

For personer med moderat til svær depression er der omvendt eksempler på studier, der viser, at adfærdsterapi er bedre, men dyrere, end medicinering.

Download rapporten i pdf.