Kvalitativ evaluering af nytteindsatsen

13. maj 2015

Ny kvalitativ evaluering af nytteindsatsen

Kvalitativ evaluering af nytteindsatsen

Udgiver: DAMVAD for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Nytteindsatsordningen trådte i kraft 1. januar 2014 og blev indført som en del af kontanthjælpsreformen.

Her godt et år efter indfasningen tegner evalueringen et billede af en grundlæggende velfungerende ordning, som i det store hele anvendes efter hensigten i kommunerne.

Evalueringen peger blandt andet på følgende hovedresultater:

  • Nytteindsatsen bruges, som tiltænkt, primært til de mest ressourcestærke borgere og den generelle vurdering blandt kommunerne er, at redskabet kan være effektivt i forhold til at hjælpe netop de mest ressourcestærke målgrupper af borgere i job.
  • Hovedparten af jobcentermedarbejderne vurderer endvidere, at nytteindsatsen har en motivationseffekt, idet nogle borgere motiveres til at finde selvforsørgelse, når de visiteres til ordningen.
  • Hovedparten af de borgere, som deltager i nytteindsatsen, er positivt indstillet over for at deltage i ordningen. Ligeledes giver en stor del af borgerne udtryk for, at de oplever, deres arbejde skaber værdi for samfundet.
  • Fra kommune til kommune kan der være variation i vurderingen af, hvilke opgaver der fortrænger ordinære job eller er konkurrenceforvridende.
  • En generel risiko ved nytteindsatsen – såvel som andre aktiveringsindsatser – er, at indsatsen fastholder borgerne i ledighed på bekostning af ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Download evalueringen i pdf.