Unge 15-24 årige - regler og aktører

Læs mere om, hvilke regler der gælder for den uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsats for unge mellem 15-24 år. Desuden kan du få et overblik over, hvilke aktører, der medvirker i indsatsen, og hvordan de skal samarbejde.

Unge mellem 15 til 24 år har en pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. Man kan også sige, at undervisningspligten afløses af en uddannelses- og beskæftigelsespligt.

Forskellige aktører har ansvaret for, at den unge lever op til denne forpligtelse, og regler fra forskellige områder skal spille sammen. Dette afhænger også af, hvilken målgruppe de unge tilhører.

Helt overordnet kan man sige, at for unge op til 18 år er det Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der har hovedansvaret for den unges uddannelse og beskæftigelse.

Fra det 18. år har jobcenteret hovedansvaret for unge, der ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse og modtager en offentlig forsørgelsesydelse.

For udsatte unge – unge med særlige psykiske, sociale og helbredsmæssige problemer – kan hovedansvaret ligge hos kommunens børn- og ungeafdeling (B&U) frem til det 18. år.

I mange tilfælde vil en række aktører være inddraget i et samarbejde om den unge, alt efter hvilken situation der er tale om. De forskellige aktører arbejder med forskellige sæt regler. Nogle grundlæggende principper er dog altid gældende på tværs af reglerne:

  • Den unge skal have en plan for uddannelse og beskæftigelse – en uddannelsesplan, en handleplan eller en Min plan. Ofte skal de forskellige planer koordineres og spille sammen.
  • Den unges forudsætninger og behov skal vurderes, og tilbud og foranstaltninger skal matche den unges forudsætninger, så det er realistisk at gennemføre planen med den nødvendige støtte.
  • Kommunen kan/skal sanktionere ved at trække i de ydelser, der udbetales, hvis den unge ikke overholder de aftaler, som planen lægger op til.
  • Der er rige muligheder for særlig støtte til den unge. Planen kan fx indeholde særligt tilrettelagte forløb med personlig støtte i form af en kontaktperson eller mentor.

Aktørernes rolle

Aktørernes rolle

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har ansvaret for, at alle unge op til 18 år efterlever deres pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse.

UU laver en vurdering af den unges uddannelsesparathed og udarbejder i samarbejde med den unge og forældrene en uddannelsesplan med beskrivelse af uddannelsesforløb, beskæftigelse eller andre aktiviteter.

UU får via Undervisningsministeriets database informationer om de unge, som ikke er i gang, og skal med kort varsel kontakte dem for at få lagt en plan. De har mulighed for at tilbyde den unge særligt tilrettelagte forløb og støtteordninger og kan efter behov inddrage jobcenteret i et samarbejde.

Hovedansvaret for den unges uddannelse og beskæftigelse forbliver dog hos UU, indtil den unge fylder 18. år.

UU skal endvidere vejlede unge under 25 år, som hverken er i fuldtidsbeskæftigelse eller i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, efter de  har forladt grundskolen eller 10. klasse. Andre unge under 25 år skal have vejledning, hvis de henvender sig i UU. UU kan også yde vejledning til unge under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg.

Jobcenteret

Når den unge bliver 18 år og myndig, er den unge at betragte som voksen i forhold til det kommunale system og overgår derfor i princippet fra et system til et andet, fra UU til jobcenteret.

Hvis der er tale om en ung med behov for støtte, er det meget vigtigt, at UU og jobcenteret (og evt. B&U) arbejder sammen for at sikre sammenhæng i planen.

Når forældrenes forsørgerpligt ophører, vil unge, der ikke er i arbejde eller uddannelse, få ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er de omfattet af reglerne om uddannelsespålæg og om ret og pligt til tilbud m.v.

UU skal stadig tilbyde den unge uddannelsesvejledning , men den unge har ikke længere pligt til at tage imod den. Jobcentrets indsats vil i høj grad (som indsatsen i UU-regi) have fokus på at, at den unge kommer i uddannelse.

Læs mere under Unge, der ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse.