Særlig ungdomsuddannelse

Læs om reglerne for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen kaldes i daglig tale STU eller USB.

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har, efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år, et lovfæstet krav på en 3-årig ungdomsuddannelse.

Uddannelsen skal være tilpasset den unges særlige forudsætninger og behov. Dette gælder, uanset hvor i landet den unge har bopæl.

Det lovfæstede krav på en ungdomsuddannelse gælder kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen, der administrerer ordningen.

Modtager den unge uddannelseshjælp under uddannelsen, skal kommunen se bort fra den unges eventuelle formue. Har den unge en ægtefælle eller en samlever, skal kommunen også se bort fra dennes eventuelle formue.

Læs mere om unge med særlige behov og uddannelsens indhold.

Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet:

  • Unge med svære bevægelseshandicap
  • Multihandicappede unge
  • Unge med autisme
  • Unge med ADHD eller andre psykiske lidelser
  • Unge med erhvervet hjerneskade.

Uddannelsen består af:

  • En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
  • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
  • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.

UU i bopælskommunen laver sammen med den unge og forældrene en individuel uddannelsesplan, der indeholder en oversigt over aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes under uddannelsen.

Ungdomsuddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Forløbet skal afdække den unges ønsker og muligheder – også for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Afklaringsforløbet kan indeholde elementer af undervisning fra efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner.

Uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir (afgangsbevis) for de opnåede færdigheder og kompetencer. Gennemføres kun noget af uddannelsesforløbet, får den unge et kompetencepapir for det, der er gennemført.

Senest 14 dage efter uddannelsens afslutning bliver den unge indkaldt til en samtale om uddannelsens forløb. Hvis den unge ønsker det, kan forældre og andre deltage i samtalen.

Økonomi

Man kan ikke få SU under uddannelsen. Da der ikke er knyttet en særlig ydelse til uddannelsen, bevarer den unge, der påbegynder en STU, den ydelse, pågældende i forvejen havde.

Hvis en ung i målgruppen for STU, søger om økonomisk hjælp i kommunen, skal den unge have uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, fordi pågældende visiteres som aktivitetsparat.

Når hjælpen skal beregnes for en person, der deltager i en STU, skal kommunen se bort fra ansøgerens og denne ægtefælles eller samlevers formue. En STU' er kan tjene op til 24.000 kr. (før skat) om året ved arbejde, uden at indtægten fra arbejdet medfører fradrag i hjælpen.