Særlige afklaringsforløb for sygemeldte

Når en person er sygemeldt i længere tid, kan det i nogle tilfælde være relevant at tilbyde et særligt tilrettelagt forløb for at hjælpe personen tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobcenteret skal først vurdere, om en arbejdspladsbaseret indsats kan bringe personen tilbage i beskæftigelse, i første omgang i form af en gradvis tilbagevenden til arbejdet.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan jobcenteret tilbyde sygemeldte beskæftigelsestilbud i form af en virksomhedspraktik. Ledige sygemeldte kan endvidere få tilbud om ansættelse med løntilskud. Hvis det kan fremme tilbagevenden til arbejdet, kan personen desuden få bevilget en mentor.

Den sygemeldte har desuden ret til et såkaldt mestringskursus, som kan støtte personen i at håndtere følgerne af sygdommen.

Hvis det ikke er muligt at iværksætte en arbejdspladsbaseret indsats, kan jobcentret i særlige tilfælde give tilbud om et særligt tilrettelagt forløb.

Mens en virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud foregår på en almindelig arbejdsplads, kan et særligt tilrettelagt afklaringsforløb bestå af mange forskellige elementer. Den sygemeldte modtager sygedagpenge under forløbet.

Ud over decideret undervisning kan forløbet bestå af coaching, træning i jobsøgning, virksomhedsbesøg, afspænding, kost, motion m.v.

Kurserne kan foregå i kommunens regi, men også på daghøjskoler, kursuscentre og andre private kursusudbydere, som har specialiseret sig i sådanne forløb.

Der er ikke nogen grænser for, hvor længe et særligt tilrettelagt afklaringsforløb kan vare. Et typisk forløb strækker sig dog over 4-8 uger. For sygemeldte med særlige vanskeligheder kan forløbene være længere, måske 3-6 måneder.

Praktikperioder på op til 1 måneds varighed kan indgå som en del af forløbene. I forbindelse med tilbuddet kan der ydes hjælp til befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og mentor.

Hvis jobcentret vurderer, at den sygemeldte har brug for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, skal indsatsen fastlægges i en rehabiliteringsplan efter rehabiliteringsteamets indstilling. Her kan særligt tilrettelagte forløb indgå som en del af indsatsen. Læs mere i Opfølgning på sygemeldte.

Læs mere om den særlige afklaring for sygemeldte.

Indholdet i særlige afklaringsforløb

Mens en virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud foregår på en almindelig arbejdsplads, kan et særligt tilrettelagt afklaringsforløb bestå af mange forskellige elementer:

  • Undervisning
  • Coaching
  • Træning i jobsøgning
  • Virksomhedsbesøg
  • Afspænding
  • Stresshåndtering
  • Sund kost og motion
  • Fysisk træning.

Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb rummer typisk både gruppeundervisning og -øvelser og individuel vejledning. En del af indholdet vil være fælles for alle deltagere, fx virksomhedsbesøg og træning i jobsøgning, mens andre elementer afhænger af de sygemeldtes konkrete behov.

Hvis der fx er tale om sygemeldte med rygproblemer, vil vægten typisk ligge på afspænding og fysisk træning, mens det for sygemeldte med psykisk relaterede sygdomme kan være stresshåndtering og coaching.

Jobcenteret kan i samarbejde med den sygemeldte sammensætte forløbene helt individuelt med elementer fra flere forskellige kursussteder og praktiksteder. Det afgørende kriterium er, at hovedvægten ligger på det beskæftigelsesrettede indhold.

Forløbet må godt indeholde elementer af behandling, fx fysioterapi, men det skal være en mindre del af kurset.

Kurserne kan foregå i kommunens regi, men også på daghøjskoler, kursuscentre og hos andre private kursusudbydere, som har specialiseret sig i sådanne forløb.

Varigheden af forløbene

Der er ikke fastsat nogen grænser for, hvor længe disse forløb kan vare. Typisk strækker de sig over 4-8 uger. For sygemeldte, der har været sygemeldt meget længe eller har særlige vanskeligheder, kan forløbene være af længere varighed, måske 3-6 måneder.

Praktikperioder af op til en måneds varighed kan indgå som en del af forløbene.

Det afgørende er, at forløbene afsluttes, når formålet med afklaringen er opnået. For nogle sygemeldte vil det være tilstrækkeligt med et 4 ugers forløb med coaching og jobsøgning, før de atter er tilbage på arbejdsmarkedet, mens det for andre kræver længere (eller flere) forløb, før de er afklaret til arbejde, revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Tillægsydelser

I forbindelse med tilbuddet kan der ydes hjælp til: