Samarbejde om sygedagpengeopfølgning

Et af de grundlæggende principper for jobcenterets opfølgning af sygedagpengesager er, at relevante samarbejdspartnere skal inddrages.

Jobcenteret skal lige fra starten af opfølgningsforløbet - i samarbejde med den sygemeldte - overveje kontakt til:

  • Arbejdsgiver
  • Læger
  • A-kasse
  • Faglig organisation
  • Revalideringstilbud
  • Hospitaler

Arbejdsgiveren er en vigtig samarbejdspartner

Arbejdsgiveren er en af de vigtigste samarbejdspartnere. Jobcentret skal ved første opfølgning senest 8 uger efter 1. sygedag som hovedregel tage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog om muligheden for at den sygemeldte kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet.

Jobcentret skal inddrage den sygemeldte i forløbet og informere om, at arbejdsgiveren kontaktes. Hvis raskmelding er nært forestående, eller jobcentret vurderer, at den sygemeldte ikke kan deltage i en aktiv indsats, kan kontakten til arbejdsgiveren undlades.

Lægen er en anden meget vigtig samarbejdspartner

Jobcenteret skal løbende under opfølgningsforløbet vurdere , om der er behov for at indhente lægelige oplysninger, dels for at få dokumentation for sygdommen, dels for at få afklaret prognose og behandlingsmuligheder.

De øvrige samarbejdspartnere nævnt ovenfor skal inddrages , når det er relevant: når der er en sandsynlighed for, at de kan bidrage til opfølgningsindsatsen, enten med relevante oplysninger eller med konkrete tiltag.

Se også Opfølgning på sygemeldte og Sygdom og sygedagpenge.

Læs om samarbejdspartnere i sygedagpengeopfølgingen

Et af de grundlæggende principper i jobcenterets opfølgning af sygedagpengesager er, at relevante samarbejdspartnere skal inddrages.

Kontakt til arbejdsgiver, læger, A-kasse, den faglige organisation, den statslige del af jobcenteret, revalideringstilbud og hospitaler skal overvejes lige fra starten af opfølgningsforløbet.

Arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren er en af de vigtigste samarbejdspartnere. Jobcentret skal ved første opfølgning senest 8 uger efter 1. sygedag som hovedregel tage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog om muligheden for at den sygemeldte kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet. Jobcentret skal inddrage den sygemeldte i forløbet og informere om, at arbejdsgiveren kontaktes. Jobcentret kan dog undlade at tage kontakt, hvis:

  • den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og jobcentret vurderer, at den sygemeldte kan vende fuldt tilbage til arbejdet inden for 13 uger, eller
  • sygdommen medfører et længerevarende sygeforløb, og jobcentret vurderer, at den sygemeldte ikke kan deltage i en aktiv indsats eller vende gradvist tilbage til arbejde  

Jobcenteret skal i øvrigt under hele opfølgningsforløbet fremme en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen, og skal i den forbindelse understøtte, at den sygemeldte har kontakt med arbejdspladsen under sygeforløbet.

Husk at arbejdsgiver kan anmode om fast track.

Lægesamarbejdet

Lægen, dvs. egen læge, og eventuelle involverede special- og sygehuslæger, er en anden meget vigtig samarbejdspartner.

Jobcenteret skal løbende vurdere , om der er behov for at indhente lægelige oplysninger, dels for at få dokumentation for sygdommen, dels for at få afklaret prognose og behandlingsmuligheder.

Inddragelse af samarbejdspartnere skal også ses i sammenhæng med retssikkerhedslovens generelle principper om kommunens (jobcenterets) pligt til at indhente relevante oplysninger og gennemføre en helhedsorienteret sagsbehandling.

Inddragelse af relevante samarbejdspartnere kan derfor få betydning, når jobcenteret træffer afgørelser, fx om retten til sygedagpenge.

Hvis jobcenteret ikke inddrager en relevant samarbejdspartner , inden en afgørelse træffes, og man senere i en klagesag rejser tvivl om, hvorvidt denne kunne have bidraget med noget af betydning for afgørelsen, kan jobcenteret risikere at få sagen retur og afgørelsen kendt ugyldig af ankeinstansen.