Isbryderordning - ophør i utide

Spørgsmål:

Hvis en person, som har været i isbryderordning (særligt løntilskudsordning for nyuddannede med handicap) og afbryder det i utide, vender vedkommende så tilbage på demittentsats?

Svar (29.11.2013):

Nej.

En nyuddannet kan tidligst få beregnet individuel dagpengesats efter arbejdsløshedslovens § 48, når der er forløbet mindst 6 måneder efter dagpengeretten er opnået. Det vil sige 7 måneder efter at pågældende er blevet færdig med uddannelsen.

For at få beregnet ny sats, skal pågældende, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 49, have haft arbejde i 3 måneder som månedslønnet og have haft mindst 320 arbejdstimer (eller have arbejdet i 12 uger som uge- eller 14-dages-lønnet og have haft mindst 296 timer).

Arbejde hvortil der er ydet offentligt løntilskud efter LAB, kan ikke indgå i beregningsgrundlaget, jf. vejledning om beregning af dagpengesats til lønmodtagere, pkt. Til § 3.

”Til  § 3
Som altovervejende hovedregel kan løntimer, der kan tælles med til opfyldelse af et beskæftigelseskrav, også indgå i beregning af en sats.
Der henvises til bekendtgørelsens § 1, stk. 4, og vejledningen til bekendtgørelsen om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode om kendetegn for lønarbejde.
Det betyder blandt andet, at arbejde, hvortil der er ydet offentligt løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke kan indgå i beregningsgrundlaget. Som en undtagelse kan nævnes lønkompensation i en periode med uddannelse, som berettiger til SVU, hvor støtten udbetales til arbejdsgiveren. Indtægten kan tages med til en beregning, selv om perioden ikke kan anvendes til opfyldelse af et beskæftigelseskrav.
Borgmestre, rådmænd m.v.
Ved beregning er det alene indtægten fra det pågældende hverv, der kan tages med. For eksempel får en kommunal udvalgsformand - ud over vederlaget for formandshvervet - vederlag, diæter m.v. som medlem af kommunalbestyrelsen. Disse indtægter kan ikke tages med ved beregning af et medlems hidtidige arbejdsfortjeneste.”

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.