Fleksjob og frist for vurdering af arbejdsevne

Spørgsmål:  

Findes der regler om frister for afklaring af selvforsørgende borgere i forhold til fleksjob? Er det en ren kommunal beslutning eller kan man finde det et sted i lov, vejledning eller andet?

Svar (revideret 15.11.13):

Der findes ikke specifikke regler om frister for afklaring af selvforsørgende borgere i forhold til fleksjob. Det betyder dog ikke, at fristen ikke skal være rimelig set i forhold til sagens natur.

Dog er der en regel i lov om retssikkerhed og administration:

”§ 3. stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.”

Den betyder, at kommunen skal offentliggøre frister for behandlingen af sådanne sager. Man kan altså godt forestille sig, at en kommune har en frist på 6 uger, en anden kommune 12 uger, blot de er offentliggjort og man skriver til borgeren, hvis de ikke kan overholdes. (En frist på 6 uger ville man nok i praksis opfatte som relativt kort på denne sagstype – sådanne afklaringer kan jo fx inkludere perioder med arbejdsprøvning og ventetid på speciallægeerklæringer)

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.