Beskyttet beskæftigelse

Spørgsmål:  

Hvis en privat virksomhed organiserer beskyttet beskæftigelse ved at en gruppe personer eller enkeltpersoner udstationeres fra et beskyttet værksted til en virksomhed (Servicelovens § 103 om beskyttet beskæftigelse):

1. Hvordan er personens retsstilling i en privat beskyttet beskæftigelse?
Er han/hun ansat med en ansats rettigheder i forhold til overenskomster, forsikringer o.s.v. eller er han/hun så at sige "under kommunens vinger"?

2. Skal personen have ansættelsesbrev?

3. Vi går udfra at der skal betales skat af lønnen - men også aud, atp og arbejdsmarkedsbidrag?

4. Skal der beregnes feriepenge og indbetales til pension?

Svar (10.3.2011):

1. Personer i beskyttet beskæftigelse efter serviceloven er som udgangspunkt ikke at betragte som lønmodtagere, da sigtet med beskæftigelsen ikke er erhvervsrettet, men socialt. Dette kan man fx udlede af en dom fra Østre Landsret fra 2005 (ØLD af 27/01-05). Personerne må derfor være at betragte som værende under "kommunens vinger". Hvis formålet med beskæftigelsen reelt er erhvervsrettet, bør det etableres efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (og man bør være opmærksom på beskæftigelsens reelle indhold og formål)

2. Nej, personen har ikke krav på et ansættelsesbevis - det følger af svaret på nr. 1.

3. Lønnen er skattepligtig indkomst, men der er ikke regler om, at der skal betales ATP mv.

4. Nej, det kan ses i forlængelse af nr. 3. Der er ikke tale om løn i traditionel forstand. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.